Nieuwe specialisaties voor tolken: verhoortolk en interceptietolk

Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om als tolk een specialisatie aan te vragen voor verhoortolk of interceptietolk. Op deze datum is het nieuwe ‘Besluit aanwijzen specialisaties’ in werking getreden waarin dit is geregeld. Momenteel zijn er zoveel aanvragen voor deze specialisaties dat Bureau Wbtv tolken vraagt om rekening te houden met langere doorlooptijden. We bespreken in dit blog de negen belangrijkste vragen hierover.

De negen vragen luiden als volgt en worden hierna beantwoord:

 1. Wat verandert er (niet)?
 2. Wat zijn de voorwaarden voor de specialisatie ‘Verhoortolk’?
 3. Wat zijn de voorwaarden voor de specialisatie ‘Interceptietolk’?
 4. Zijn er overgangsregels?
 5. Hoe dien ik een verzoek tot specialisatievermelding in?
 6. Wie beslist over het verzoek?
 7. Wanneer krijg ik de beslissing op mijn verzoek?
 8. Wat doe ik als ik het niet eens ben met de beslissing?
 9. Moet ik PE-punten halen om mijn specialisatievermelding te behouden?

1. Wat verandert er (niet)?

Tot 1 september 2021 was het slechts mogelijk om een specialisatievermelding te krijgen als ‘Gerechtstolk in strafzaken’ of ‘Vertaler in strafzaken’. Vanaf 1 september komen daar de specialisatievermeldingen ‘Verhoortolk’ en ‘Interceptietolk’ bij.

Dit is het gevolg van het vervallen van het Besluit aanwijzen specialisatie per 1 september 2021 en de inwerkingtreding van het Besluit aanwijzen specialisaties per 1 september 2021.

1.1. Specialisatie tolken

Vanaf 1 september 2021 is het dus mogelijk om als C1-tolk een van de volgende specialisaties aan te vragen waarbij de ‘Verhoortolk’ en ‘Interceptietolk’ zijn toegevoegd:

 1. Gerechtstolk in strafzaken
 2. Verhoortolk
 3. Interceptietolk

1.2. Specialisatie vertalers

Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om als vertaler een van de volgende specialisaties aan te vragen zoals dat ook voorheen het geval was:

 1. Vertaler in strafzaken.

2. Wat zijn de voorwaarden voor de specialisatie ‘Verhoortolk’?

2.1. Inschrijving als C1-tolk in Rbtv

Om een specialisatievermelding te kunnen krijgen in het Rbtv als verhoortolk is vereist dat u ingeschreven staat als tolk in het Rbtv op C1-niveau.

Tolken die dus een B2-niveau vermeld hebben staan in het Rbtv of op de zogeheten Uitwijklijst staan (of de Noodlijst voor tolken) kunnen deze specialisatievermelding niet krijgen.

Lees ook: Hoe word ik tolk op C1-niveau?

2.2. Kennis en kunde

Daarnaast dient de tolk objectief aan te tonen dat hij over de volgende competenties beschikt:

 1. Basiskennis en -inzicht met betrekking tot de strafrechtspleging en de terminologie van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht van het land of gebied waar de brontaal de standaardtaal is.

 2. Basiskennis en -inzicht met betrekking tot de strafrechtspleging en de terminologie van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht van het land of gebied waar de doeltaal de standaardtaal is.

 3. Integriteit door middel van continue screening door de politie.

 4. Tolkvaardigheden in verhoorzaken, waaronder tolken via digitale middelen en strafrechtelijke ethiek.

 5. Minimaal 50 uren werkervaring als tolk in strafzaken in de betreffende talencombinatie waarvan maximaal 10 uren vergelijkbare relevante ervaring bestaande uit intercollegiale toetsing/intervisie of verrichte stage bij een tolk met de vermelding tolk in strafzaken bij zijn inschrijving.

3. Wat zijn de voorwaarden voor de specialisatie ‘Interceptietolk’?

3.1. Inschrijving als C1-tolk in Rbtv

Om een specialisatievermelding te kunnen krijgen in het Rbtv als interceptietolk (ook bekend als: taptolk) is vereist dat u ingeschreven staat als tolk in het Rbtv op C1-niveau.

Tolken die dus een B2-niveau vermeld hebben staan in het Rbtv of op de zogeheten Uitwijklijst staan (of de Noodlijst voor tolken) kunnen deze specialisatievermelding niet krijgen.

Lees ook: Hoe word ik tolk op C1-niveau?

3.2. Kennis en kunde

Daarnaast dient de tolk objectief aan te tonen dat hij over de volgende competenties beschikt:

 1. Basiskennis en -inzicht met betrekking tot:

  1. de procedures en regels uit het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het onderzoek aan telecommunicatie;

  2. toepasselijke regels uit de Wet politiegegevens;

  3. wet- en regelgeving en jurisprudentie op het terrein van geheimhouders(gesprekken); en

  4. interne regels van de Nationale Politie (hierna: NP) met betrekking tot het onderzoek aan telecommunicatie.

 2. Kennis van cultuur en taal van de bron- en doeltaal.

 3. Integriteit, gecontroleerd door continue screening door de Nationale Politie.

 4. Tolkvaardigheid als interceptietolk.

 5. Minimaal 50 uren werkervaring in de betreffende talencombinatie als interceptietolk of maximaal 10 uren aan andere relevante ervaring bestaande uit intercollegiale toetsing/intervisie of verrichte stage bij een ervaren Interceptietolk.

4. Zijn er overgangsregels?

4.1. Overgangsbepalingen tolken

Tolken die op 1 september 2021 de specialisatie ‘Gerechtstolk in strafzaken’ hadden, behouden die uiteraard maar krijgen daarnaast automatisch de specialisatie ‘Verhoortolk’ zonder dat zij daarvoor iets hoeven doen.

4.2. Overgangsbepalingen vertalers

Vertalers die op 1 september 2021 de specialisatie ‘Vertaler in strafzaken’ hadden, behouden deze ook na 1 september 2021. Voor hen verandert er dus niets.

5. Hoe dien ik een verzoek tot specialisatievermelding in?

U kunt de aanvraag inmiddels weer indienen via het Wbtv-portaal Mijn Wbtv waar u ook andere aanvragen doet als tolk. Aanvankelijk was dat nog niet mogelijk om technische redenen maar die zijn inmiddels opgelost.

6. Wie beslist over het verzoek?

Formeel beslist de minister van Justitie en Veiligheid op uw verzoek. Deze bevoegdheid wordt namens de minister uitgeoefend door de Raad voor Rechtsbijstand die belast is met de uitvoering (van een deel) van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

De besluitvorming gebeurt in feite door Bureau Wbtv dat onderdeel is van de Raad voor Rechtsbijstand. Het is echter mogelijk dat uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie beëdigde tolken en vertalers die Bureau Wbtv adviseert over uw aanvraag.

7. Wanneer krijg ik de beslissing op mijn verzoek?

Bureau Wbtv streeft ernaar om tolken binnen acht weken een schriftelijke reactie te geven op hun verzoek tot specialisatievermelding.

Omdat er echter zoveel animo voor is, schrijft Bureau Wbtv op 16 maart jl. dat u rekening dient te houden met langere doorlooptijden die kunnen oplopen tot drie maanden.

8. Wat doe ik als ik het niet eens ben met de beslissing?

Krijgt u van Bureau Wbtv een beslissing waarmee u het niet eens bent dan kunt u bezwaar maken daartegen binnen zes weken na verzending van die beslissing.

Lees ook: Niet eens met Bureau Wbtv: wat te doen?

9. Moet ik PE-punten halen om mijn specialisatievermelding te behouden?

Indien u bij verlenging uw specialisatievermelding wilt behouden dan dient u te voldoen aan de eis dat u jaarlijks gemiddeld minimaal 4 PE-punten dient te behalen vanaf het moment van de vermelding van uw specialisatie in het Rbtv.

Als uw inschrijving wordt verlengd na een jaar na de vermelding van uw specialisatie in het Rbtv dan dient u dus 4 PE-punten te hebben behaald die relevant zijn voor die specialisatie.

Zie ook: cursusaanbod MONA

Lees ook: Wijziging regels PE-punten en verlenging inschrijving Rbtv

Lees ook: Hoe haal je je PE-punten als tolk of vertaler?

Lees ook: Hoe verleng ik mijn inschrijving als tolk of vertaler?

 

Direct tolk reserveren

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Offerte tolkopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Offerte vertaalopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.