Niet eens met Bureau Wbtv: wat te doen?

U schrijft zich in als tolk of vertaler en uw aanvraag wordt geweigerd door Bureau Wbtv. U verzoekt om verlenging van uw inschrijving als tolk of vertaler maar dit verzoek wordt afgewezen. Wat kunt u in dit soort gevallen doen? In dit artikel leggen we stapsgewijs uit wat u moet doen als u het niet eens bent met een besluit van Bureau Wbtv.

Klik op een van de vragen om direct het antwoord te lezen:

 1. Wie kan waartegen bezwaar maken?
 2. Wat neemt u op in het bezwaarschrift?
 3. Waar dient u het bezwaarschrift in?
 4. Hoe dient u het bezwaarschrift in?
 5. Wanneer dient u het bezwaarschrift in?
 6. Komt er ook een hoorzitting?
 7. Hoe en wanneer wordt beslist op uw bezwaar?
 8. Wat als u de beslissing op bezwaar niet kunt afwachten?
 9. Wat zijn de kosten van een bezwaarschriftprocedure?
 10. Wat kunt u doen als het bezwaar wordt afgewezen?

1. Wie kan waartegen bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met een besluit van Bureau Wbtv zult u over het algemeen bezwaar moeten maken. Om bezwaar te kunnen maken, zijn er regels opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) over wie bezwaar mag maken en waartegen.

Belanghebbende

In het algemeen geldt dat u een objectief bepaalbaar, persoonlijk, eigen, rechtstreeks en actueel belang dient te hebben bij een beslissing van Bureau Wbtv om aangemerkt te kunnen worden als een belanghebbende die bezwaar mag maken tegen een besluit.

Besluit

Indien u als tolk of vertaler een besluit ontvangt van Bureau Wbtv over bijvoorbeeld de afwijzing van uw inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), een afwijzing van uw verzoek tot verlenging van uw inschrijving, een afwijzing van uw hernieuwde aanvraag etc. kunt u er vanuit gaan dat u daartegen bezwaar kunt maken. U wordt immers direct geraakt door dat besluit dat (rechts)gevolgen voor u heeft.

Voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid zullen we hierna Bureau Wbtv aanhouden als het bestuursorgaan dat besluiten neemt, hoewel Bureau Wbtv formeel gezien onderdeel is van de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) en  de Raad de besluiten bovendien op zijn beurt weer neemt namens de Minister van Justitie.

Verzoek

Als u een brief ontvangt van Bureau Wbtv is het van belang om na te gaan of er ook echt sprake is van een besluit zoals bedoeld in de Awb of een advocaat in te schakelen om advies te vragen. Bepaalde verzoeken (of mededelingen) van Bureau Wbtv kunnen lijken op een besluit maar zijn dat officieel niet. Daar kunt u dan geen bezwaar tegen maken.

Indien Bureau Wbtv bijvoorbeeld verzoekt om nadere stukken om aan te tonen dat u heeft voldaan aan de opleidingsverplichtingen dan kunt u daartegen (nog) geen bezwaar indienen indien u meent dat u alle stukken heeft aangeleverd bijvoorbeeld.

In dat geval zal Bureau Wbtv na het verstrijken van de termijn alsnog een beslissing nemen op basis van de stukken die wel zijn aangeleverd of zonder stukken. Indien u het niet eens bent met dat besluit dan kunt u daar wel bezwaar tegen indienen.

Klacht

Als u niet tevreden bent over uw behandeling door een medewerker van Bureau Wbtv omdat u bijvoorbeeld onheus bent bejegend of geen of geen tijdig antwoord krijgt op uw vragen dan kunt u daar in principe geen bezwaar tegen maken maar wel een klacht over indienen.

Dit geldt ook als u vindt dat een tolk of vertaler klachtwaardig handelt zoals wanneer een tolk veelvuldig niet verschijnt bij een afgesproken tolkdienst, wanneer een vertaler veel fouten maakt, wanneer u onheus bent bejegend door een tolk of vertaler etc.

In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Wbtv per post via: Klachtencommissie Wbtv, Bureau Wbtv, Postbus 2349, 5202 CH ‘s-Hertogenbosch. Ook kunt u uw klacht per e-mail sturen via: klachtenwbtv@rvr.org.

2. Wat neemt u op in het bezwaarschrift?

Een bezwaarschrift is een geschreven stuk waarin u in het Nederlands uitlegt dat u het niet eens bent met de beslissing en waarom u het daarmee niet eens bent. We bespreken de vereiste onderdelen van het bezwaarschrift en vervolgens de aanvullende onderdelen die worden aangeraden.

Vereiste onderdelen

Wettelijk gezien is vereist dat u in ieder geval het volgende opneemt in uw bezwaarschrift:

 1. NAW-gegevens: vermeld uw naam, adres en woonplaats. Als u een gemachtigde heeft, kan het adres van uw gemachtigde worden vermeld. Bureau Wbtv kan u overigens vragen om een machtiging van uw gemachtigde indien de gemachtigde namens u het bezwaar heeft ingediend. De gemachtigde dient deze binnen twee weken te overleggen anders wordt het bezwaar niet in behandeling genomen. Deze machtiging wordt niet gevraagd als u wordt bijgestaan door een professionele rechtshulpverlener zoals een advocaat.
 2. Datum: u dient de datum van uw bezwaarschrift op uw bezwaarschrift te vermelden.
 3. Omschrijving van de beslissing: vermeld het kenmerknummer of een korte omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 4. Gronden: de redenen van uw bezwaar ofwel de gronden dienen eveneens vermeld te worden in uw bezwaarschrift. Hierna leest u wat er gebeurt als u die gronden (bewust) achterwege laat.
 5. Handtekening: uw handtekening of die van uw gemachtigde is eveneens een vereiste.

Aanvullende onderdelen

Het is daarnaast aangeraden om de volgende aanvullende onderdelen in uw bezwaarschrift op te nemen:

 1. Afschrift van de beslissing: het is raadzaam om, indien mogelijk, een kopie mee te sturen van het besluit waartegen u bezwaar maakt zodat duidelijk is tegen welk besluit u bezwaar maakt.
 2. Ontvangstbevestiging: het is niet verplicht maar wel aan te raden dat u in uw bezwaarschrift om een ontvangstbevestiging vraagt. Volgens het beleid van Bureau Wbtv dient u overigens hoe dan ook een bevestiging te ontvangen van Bureau Wbtv ook als u daar niet om zou vragen.
 3. Volledige dossier: indien er stukken zijn bij Bureau Wbtv die u nodig heeft om uw bezwaar aan te vullen, is het ook raadzaam om daarom te vragen. In uw (pro-forma)bezwaarschrift kunt u dan verzoeken om het volledige dossier van Bureau Wbtv, zodat u precies weet hoe het besluit tot stand is gekomen waartegen u bezwaar maakt.
 4. Kostenvergoeding: u kunt een verzoek tot vergoeding van de kosten opnemen in uw bezwaarschrift waarbij het raadzaam is om meteen uw rekeningnummer te vermelden waarop die kosten dienen te worden overgemaakt.

Verzuim herstellen

Als u een van de vereiste onderdelen al dan niet bewust niet opneemt in uw bezwaarschrift stelt Bureau Wbtv een termijn vast om deze alsnog aan te vullen. Volgens het vaste beleid zal allereerst een termijn van twee weken worden gegeven waarbinnen u dit zogeheten verzuim kunt herstellen.

Zo kan het zijn dat u uw bezwaar via de e-mail heeft gestuurd waardoor u het niet heeft ondertekend. In dat geval dient u alsnog een ondertekende versie aan te leveren. Ook kan het zijn dat niet duidelijk is tegen welk besluit u precies bezwaar maakt. In dat geval doet u er verstandig aan om alsnog een kopie van het schriftelijke besluit toe te sturen zodat duidelijk is tegen welk besluit u bezwaar maakt.

Indien u meer tijd nodig heeft, kunt u Bureau Wbtv verzoeken om een tweede uitstel van twee weken voor het alsnog aanleveren van de ontbrekende gegevens.

Pro-formabezwaarschrift

Ook kunt u er bewust voor kiezen om de redenen (gronden) van uw bezwaar (nog) niet te vermelden. In dat geval dient u een zogeheten pro-formabezwaarschrift in. Dit is een bezwaarschrift waarbij u de redenen van uw bezwaar nog niet vermeldt.

Na het indienen van het pro-formabezwaarschrift stelt Bureau Wbtv een termijn vast waarbinnen u de redenen van uw bezwaar alsnog kunt indienen. Het indienen van een pro-formabezwaarschrift is gunstig als u meer tijd nodig heeft voor het formuleren van de gronden van uw bezwaar of als u nog het onderliggende dossier wilt ontvangen en bestuderen.

Ook hier geldt dat u in eerste instantie twee weken de tijd krijgt om alsnog de gronden van uw bezwaar aan te vullen. Mocht u meer tijd nodig hebben, kunt u vragen om een tweede uitstel van twee weken.

Termijnoverschrijding

Houd u er rekening mee dat het beleid van Bureau Wbtv dat is opgenomen in het Reglement behandeling bezwaarschriften Raad voor Rechtsbijstand stelt dat u niet-ontvankelijk wordt verklaard indien u de termijn voor aanvulling van gegevens of documenten overschrijdt. Dat betekent dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld in dat geval.

U krijgt overigens nog wel twee weken de tijd om uw zienswijze in te dienen over de reden van overschrijding van de termijn. Mocht deze zienswijze er toe leiden dat Bureau Wbtv alsnog oordeelt dat u redelijkerwijs niet in verzuim was, kan het bezwaar alsnog behandeld worden en anders wordt het niet-ontvankelijk verklaard.

We bespreken verderop in dit artikel wanneer overschrijding van een termijn verschoonbaar is en wanneer niet.

3. Waar dient u het bezwaarschrift in?

U dient het bezwaarschrift in bij Bureau Wbtv dat als onderdeel van de Raad de besluiten neemt in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en ook de bezwaar- en beroepsprocedures behandelt. De Raad doet dit op zijn beurt weer namens de Minister van Justitie zoals hiervoor aangegeven.

Doorzendplicht

Het kan gebeuren dat u het bezwaarschrift per ongeluk naar een andere instantie stuurt. In dat geval geldt een doorzendplicht. De doorzendplicht verplicht de betreffende overheidsinstantie (of rechter) om het bezwaarschrift zo snel mogelijk door te sturen naar Bureau Wbtv. Ook als u uw beroepschrift per abuis zou indienen bij Bureau Wbtv in plaats van de bestuursrechter dient Bureau Wbtv dat zo spoedig mogelijk naar de bevoegde bestuursrechter door te sturen.

Tijdige indiening?

Het tijdstip van de ontvangst door de onbevoegde overheidsinstantie of rechter geldt overigens als het tijdstip van ontvangst van het bezwaarschrift. Als u het bezwaar dus tijdig heeft ingediend, maar per abuis naar een verkeerd bestuursorgaan of de (verkeerde) rechter heeft gezonden dan bent u op tijd.

U bent in dat geval ook op tijd als het daarna nog doorgezonden dient te worden en buiten de bezwaartermijn wordt ontvangen door Bureau Wbtv. Aan de hand van het tijdstip waarop het bezwaar was ontvangen door de onbevoegde instantie wordt immers bepaald of u het bezwaarschrift op tijd heeft ingediend.

4. Hoe dient u het bezwaarschrift in?

U kunt uw bezwaarschrift gericht aan Bureau Wbtv per post sturen, e-mailen of faxen.

Post

U kunt uw bezwaarschrift indienen via de post. U dient daarvoor het volgende adres te gebruiken: Bureau Wbtv, Postbus 2349, 5202 CH ‘s-Hertogenbosch.

Elektronische weg

Daarnaast heeft Bureau Wbtv de zogeheten elektronische weg opengesteld. Dat betekent dat het ook mogelijk is om het bezwaarschrift per e-mail in te dienen. U gebruikt daarvoor het volgende e-mailadres: bezwaarwbtv@rvr.org.

Fax

Bureau Wbtv vermeldt geen fax op zijn website en verzoekt nadrukkelijk om het bezwaar in te dienen via de post of de e-mail. Het wordt dan ook aangeraden om een van die twee (of beide) wegen te volgen.

Indien een besluit of bevestigingsbrief van Bureau Wbtv met betrekking tot het bezwaar een faxnummer zou bevatten, zou het (aanvullende) bezwaar ook naar dat faxnummer verzonden kunnen worden.

Aangetekende post

Als u uw bezwaar niet kunt mailen, is het aan te raden om uw bezwaarschrift ruim voor het einde van de bezwaartermijn per aangetekende post van PostNL te versturen. Op die manier heeft u een bewijs van de datum waarop u het bezwaarschrift heeft verzonden.

Het geniet echter de voorkeur om het bezwaar per e-mail in te dienen omdat u daarvan ook altijd een bewijs heeft in de vorm van een verzonden e-mail.

Eigen risico

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat Bureau Wbtv uw bezwaarschrift in goede orde ontvangt. Een haperende faxmachine of onjuiste postbezorging komt doorgaans dan ook voor uw eigen risico.

5. Wanneer dient u het bezwaarschrift in?

Bureau Wbtv is verplicht een rechtsmiddelenclausule op te nemen in zijn besluiten. Dit betekent dat bij de bekendmaking of mededeling van het besluit moet worden vermeld hoe en wanneer u bezwaar kunt maken. Doorgaans heeft u zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag nadat de beslissing bekend is gemaakt.

Indiening per post

Verstuurt u uw bezwaarschrift per post, dan mag uw bezwaarschrift op de laatste dag van de termijn worden verzonden. Het bezwaarschrift moet dan wel binnen een week na afloop van de bezwaartermijn door Bureau Wbtv zijn ontvangen, waarbij het bovendien via PostNL moet zijn verstuurd.

Andere wijzen van indiening

Als u ervoor kiest uw bezwaarschrift te e-mailen of faxen dan moet het bezwaarschrift binnen de bezwaartermijn (van zes weken) zijn ontvangen door Bureau Wbtv. Dat betekent simpel gezegd dat het bezwaar in beginsel op de laatste dag voor 00:00 uur moet zijn ontvangen per e-mail of fax.

Bezwaarschrift te laat ingediend?

Als u het bezwaarschrift te laat indient, wordt het bezwaarschrift in de meeste gevallen niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen door Bureau Wbtv.

In zeer uitzonderlijke gevallen wordt het bezwaarschrift toch behandeld. Er is dan sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. Dat wil zeggen dat het u niet kan worden verweten dat u het bezwaarschrift te laat heeft ingediend.

Verschoonbare termijnoverschrijding

Er is sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding als Bureau Wbtv een verkeerd e-mailadres of faxnummer heeft vermeld op de beslissing. Ook wordt u de overschrijding van de termijn vergeven als het besluit geen melding bevat dat u daartegen bezwaar kunt maken terwijl u tegen dat besluit wel bezwaar kon maken en u ook geen professionele bijstand had. Als het besluit niet aantoonbaar aan u was gezonden, is het ook mogelijk om buiten de officiële bezwaartermijn nog bezwaar te maken.

Geen verschoonbare termijnoverschrijding

Er is géén sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding als u te laat bent doordat u voor vakantie in het buitenland bent of als u onbekend bent met de Nederlandse taal. Ook heeft u geen geldig excuus indien het besluit geen melding maakte van de mogelijkheid tot bezwaar maar u wel professionele bijstand had op dat moment. Een ziekenhuisopname, een verhuizing of hoge leeftijd zijn eveneens geen geldige redenen om een bezwaarschrift te laat in te dienen.

6. Komt er ook een hoorzitting?

Nadat u het bezwaarschrift heeft ingediend, neemt Bureau Wbtv het bezwaarschrift in behandeling als u heeft voldaan aan de hiervoor genoemde vereisten voor ontvankelijkheid. Het bezwaarschrift krijgt een stempel van de datum van ontvangst en u krijgt een bevestiging van de ontvangst. Indien sprake is van andere belanghebbenden dan worden deze ook op de hoogte gesteld van uw bezwaar.

Informele aanpak

In principe wordt er dan per e-mail of telefonisch contact met u opgenomen om te bekijken of het bezwaar via een informele weg behandeld kan worden. Indien dat het geval is, kan er een oplossing worden gevonden die (deels) tegemoet komt aan uw bezwaren en vervolgens wordt u gevraagd om het bezwaar in te trekken.

Als u het bezwaar intrekt, eindigt daarmee de bezwaarprocedure. U dient hier echter voorzichtig mee om te gaan omdat wanneer alsnog wordt tegemoetgekomen aan uw bezwaren en u uw bezwaar intrekt u geen recht meer heeft op onkostenvergoeding of schadevergoeding voor de gemaakte kosten of geleden schade in verband met het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Het is dus niet altijd verstandig om in te gaan op het aanbod om de zaak informeel te regelen. Laat u zich dan ook adviseren door een advocaat.

Hoorzitting

U heeft in beginsel recht op een hoorzitting. Van het horen kan volgens artikel 7:3 Awb worden afgezien indien:

 1. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is,

 2. het bezwaar kennelijk ongegrond is,

 3. de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord,

 4. de belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord, of

 5. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

Commissie voor Bezwaar

Het horen gebeurt door de Commissie voor Bezwaar (Commissie) in een hoorzitting die niet openbaar is. U krijgt daarvoor een uitnodiging per post of e-mail. Ook de medewerker van de afdeling bezwaar en beroep van Bureau Wbtv wordt uitgenodigd voor de hoorzitting. In de uitnodiging leest u ook op welke plaats of op welke wijze u inzage kunt krijgen in alle stukken die betrekking hebben op de zaak.

Mocht de datum u of uw eventuele gemachtigde niet schikken dan kunt u vragen om een nieuwe datum tenzij u gebruik maakt van een professionele rechtshulpverlener zoals een advocaat. In dat geval bekijkt de Commissie of de reden om de zitting uit te stellen geldig is. U kunt een verzoek doen om andere mensen dan uw eventuele gemachtigde mee te nemen die bijvoorbeeld van belang zijn om uw verhaal te ondersteunen op welk verzoek de Commissie vervolgens beslist.

Het is overigens niet verplicht om bij de hoorzitting aanwezig te zijn, maar het is vaak wel verstandig. U kunt uw bezwaar dan mondeling toelichten en u kunt daarbij ook vragen krijgen van de Commissie zodat u uw bezwaar kunt verhelderen.

Tolk

Als u niet beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal dient u zelf een tolk mee te nemen. De kosten van de tolk komen voor uw rekening, maar u kunt Bureau Wbtv verzoeken om een vergoeding van de tolkkosten indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard.

7. Hoe en wanneer wordt beslist op uw bezwaar?

Het is de bedoeling dat Bureau Wbtv uw verzoek geheel opnieuw beoordeelt en binnen de wettelijke termijn beslist.

Gebreken herstellen

Het kan zo zijn dat gebreken in uw aanvraag worden hersteld in de bezwaarprocedure vanwege de nieuwe algehele beoordeling. Indien u verzuimd had bepaalde stukken in te dienen die nodig waren voor de beoordeling, kan het zijn dat Bureau Wbtv u vraagt om deze alsnog aan te leveren in de bezwaarprocedure. U kunt denken aan het aanleveren van bewijzen van uw ervaring en opleidingen, bewijs van deelname aan permanente educatie, bewijs van uw professionele werkopdrachten etc.

Herbeoordeling

Indien het niet een kwestie is van ontbrekende stukken of gegevens aanleveren, maar sprake is van een juridische discussie tussen u en Bureau Wbtv dan dient Bureau Wbtv een algehele herbeoordeling te maken van het in eerste instantie genomen besluit. Dit kan Bureau Wbtv doen aan de hand van het advies van de Commissie dat Bureau Wbtv meestal overneemt.

Dat betekent dat de Commissie zal kijken naar uw inhoudelijke juridische argumenten en daarbij zal kijken of u op grond van de wet- en regelgeving, waaronder ook beleidsregels, alsnog in het gelijk gesteld moet worden en het primaire besluit dus vernietigd zou moeten worden.

Bureau Wbtv neemt de uiteindelijke beslissing maar dient daarin altijd het advies van de Commissie te betrekken indien een advies is gevraagd aan de Commissie. Indien Bureau Wbtv zou afwijken van het advies van de Commissie dan dient hij dat te motiveren. Bureau Wbtv is overigens niet verplicht om het advies in te winnen van de Commissie zodat een beslissing ook genomen kan worden zonder dit advies.

Beslistermijn

Bureau Wbtv dient in beginsel binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift wanneer deze beslissing wordt genomen op basis van het advies van de Commissie en anders bedraagt deze termijn zes weken.

De tijd die u heeft gekregen om uw verzuim te herstellen, zoals het aanvullen van de gronden van uw bezwaar, wordt niet meegerekend in deze termijn zodat de effectieve beslistermijn daardoor langer kan zijn.

Als het Bureau Wbtv niet lukt op tijd een beslissing te nemen, moet hij dit aan u melden. In dat geval heeft Bureau Wbtv nog zes weken extra de tijd om te beslissen op uw bezwaar.

Deze laatste termijn kan onder bijzondere omstandigheden ook nog weer uitgesteld worden. In het algemeen zal dat gebeuren indien u daarmee als indiener van het bezwaar instemt. Dat is overigens niet altijd verstandig omdat Bureau Wbtv een dwangsom verschuldigd kan zijn wanneer hij niet tijdig beslist.

In de wet in artikel 7:10 lid 4 Awb lezen we het volgende over het extra uitstel:

Verder uitstel is mogelijk voor zover:

 1. alle belanghebbenden daarmee instemmen,

 2. de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad, of

 3. dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

8. Wat als u de beslissing op bezwaar niet kunt afwachten?

Soms kan het zijn dat u niet kunt afwachten totdat Bureau Wbtv beslist op uw bezwaar. U zou dan willen dat voorlopig al wordt beslist in uw zaak. Zo kan het zijn dat uw inschrijving in het Rbtv is afgewezen. Gedurende de bezwaarprocedure kunt u dan geen opdrachten uitvoeren waarvoor inschrijving in het Rbtv is vereist. U bent echter afhankelijk van dat inkomen.

Voorlopige voorziening tijdens bezwaar

In dat geval kunt u een verzoek richten aan de rechter, waarin u aangeeft dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Daarbij stuurt u een kopie van het ingediende bezwaarschrift. In uw brief verzoekt u de rechter een voorlopige voorziening te treffen. Welke voorziening dit is, hangt af van het soort besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt en de precieze feiten en omstandigheden.

Deze voorlopige voorziening kan geen voorlopige inschrijving in het Rbtv inhouden. Wel kan de voorlopige voorziening eruit bestaan dat Bureau Wbtv het dossier alsnog moet voorleggen aan de Commissie Btv zodat die alsnog een advies kan geven over de vraag of u ingeschreven kunt worden in het Rbtv. Andere voorlopige voorzieningen zijn ook denkbaar en zijn afhankelijk van het genomen besluit.

Voorlopige voorziening tijdens beroep

Deze voorlopige voorziening kunt u ook instellen indien u beroep heeft ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. Het voordeel daarvan is dat de voorzieningenrechter vaak al direct inhoudelijk beslist over de zaak zodat u op die manier ook veel sneller een uitspraak krijgt van de rechter dan wanneer u uitsluitend de uitspraak van de bodemrechter zou afwachten.

9. Wat zijn de kosten van een bezwaarschriftprocedure?

Een bezwaarschriftprocedure hoeft niets te kosten. Wilt u echter een getuige of deskundige een verklaring laten afleggen, dan zijn daaraan wel kosten verbonden. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen. Doet u dit wel, dan komen de kosten hiervan ook voor uw rekening in eerste instantie. Ook als u een tolk inschakelt, komen de kosten daarvan in eerste instantie voor uw rekening. Dit geldt ook als u een vertaler inschakelt om documenten te vertalen.

Proceskostenvergoeding

Wordt u in het gelijk gesteld, dan vergoedt Bureau Wbtv (een deel van) uw gemaakte kosten. Let op: het verzoek tot deze vergoeding moet u wel indienen voordat Bureau Wbtv een beslissing heeft genomen. U doet er daarom verstandig aan het verzoek tot onkostenvergoeding op te nemen in uw bezwaarschrift.

Alleen de kosten die u redelijkerwijs voor de bezwaarprocedure heeft gemaakt, worden vergoed. Hierbij kunt u denken aan kosten van de advocaat, tolk of vertaler.

10. Wat kunt u doen als het bezwaar wordt afgewezen?

Als het bezwaar wordt afgewezen en dus ongegrond wordt verklaard, kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.

Beroep

Een onafhankelijke bestuursrechter beoordeelt de beslissing op bezwaar en controleert daarbij of Bureau Wbtv (in de procedure vertegenwoordigd door medewerkers van de Raad namens de Minister van Justitie) een juiste beslissing heeft genomen. Als de rechter vindt dat Bureau Wbtv een onjuiste beslissing heeft genomen, kan de rechter hem een nieuwe kans geven om een nieuwe beslissing te nemen. Ook kan de rechter, in plaats van Bureau Wbtv, een nieuwe beslissing nemen.

Hoger beroep

Als de rechter uw beroep (deels) ongegrond verklaart en dus het primaire besluit van Bureau Wbtv in stand laat, kunt u hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Ook hier geldt dat dit rechtscollege opnieuw de zaak beoordeelt in die zin dat gekeken wordt of de rechtbank een juist oordeel heeft gevormd over de beslissing op bezwaar.

Het uitgangspunt is dat wordt geoordeeld over de situatie ten tijde van de bezwaarprocedure. Het is dus niet zo dat als u inmiddels aan bepaalde voorwaarden voldoet waaraan u voorheen niet voldeed de rechter u in het gelijk zal stellen. Wel dient u in dat geval een nieuwe aanvraag te doen die dan zal moeten worden toegewezen.

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.