Vertaaldiensten

Vertaaldiensten

Wij leveren de door u gewenste vertaler in de vertaalrichting die nodig is voor de perfecte vertaling.

Vertalers van MONA worden niet alleen geselecteerd op uitstekende kennis van de bron- en doeltaal maar ook stellen wij extra hoge eisen aan integriteit en vakinhoudelijke kennis. Wij werken daarom uitsluitend met beëdigde vertalers. U bent dus verzekerd van zeer betrouwbare en deskundige vertalers.

MONA biedt een drietal vertaaldiensten aan die we hierna bespreken.

1. Juridische documenten

Bij juridische documenten kunt u denken aan de volgende soort documenten:

  • Notariële akten: leveringsakte, hypotheekakte, testament, samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, akte van verdeling, schenkingsovereenkomst, oprichting van een bv of nv, akte van levering van aandelen, akte van statutenwijziging, akte van fusie of splitsing, levenstestament, verklaring van erfrecht, overeenkomst van geldlening, akte van schuldbekentenis, akte van boedelbeschrijving, akte van levering van een erfpachtrecht, akte van levering van een appartementsrecht, akte van legalisatie, akte van legalisatie van handtekeningen, verklaring van executele, akte van schenking onder uitsluitingsclausule, akte van uitgifte van obligaties, akte van oprichting van een stichting (oprichtingsakte), akte van oprichting van een vereniging, akte van wijziging van de voorwaarden van een hypotheek, akte van wijziging van een samenlevingsovereenkomst, akte van wijziging van huwelijkse voorwaarden, akte van verkoop van een onderneming, koopakte, akte van oprichting van een coöperatie etc.
  • Gerechtelijke uitspraken: vonnis, arrest, beschikking, vonnis in kort geding, tussenvonnis, eindvonnis, verstekvonnis, verzetvonnis, deelvonnis, vonnis op tegenspraak, eindbeschikking, tussenbeschikking, uitspraak in voorlopige voorziening, bodemvonnis, wrakingsbeschikking, kortgedingvonnis, uitspraak betreffende een voorlopige maatregel etc.
  • Processtukken:  dagvaarding, conclusie van antwoord, conclusie van repliek, conclusie van dupliek, akte, verzoekschrift, verweerschrift, pleitnota, memorie van grieven, memorie van antwoord, memorie van repliek, memorie van dupliek, conclusie van eis, conclusie van repliek in reconventie, conclusie van dupliek in reconventie, incidenteel verzoekschrift, incidenteel verweerschrift, rolbericht, comparitie van partijen, proces-verbaal, griffiersaantekeningen, repliekakte, dupliekakte, nadere akte, akte uitlating producties, akte niet-dienen, akte houdende wijziging van eis, akte van cessie, comparitie na antwoord, bezwaarschrift, beroepschrift, getuigenverklaring, producties etc.

2. Zakelijke documenten

Bij zakelijke documenten kunt u denken aan de volgende soort documenten:

  • Marketing: marketingplan, marktonderzoekrapport, klantprofiel, concurrentieanalyse, positioneringsverklaring, marketingstrategie, contentkalender, mediaplan, campagnemateriaal, persbericht, productbrochure, verkooppresentatie, nieuwsbrief, klantcase, whitepaper, e-book, social media post, blogartikel, advertentie, flyer, folder, poster, direct mail, e-mailcampagne, landing page, websitecontent, video script, webinar, infografiek, productdemo, testimonials, FAQ document, SEO strategie, zoekwoordenanalyse, branding guide, moodboard, storyboards, promotiemateriaal, eventplanning document, marketingbudget, ROI analyse, rapportage en analytics, klanttevredenheidsonderzoek, SWOT-analyse, doelgroepsegmentatie, lead nurturing plan, buyer persona, A/B testresultaten etc.
  • Financieel: balans, winst-en-verliesrekening, kasstroomoverzicht, jaarrekening, grootboek, debiteurenlijst, crediteurenlijst, budgetrapport, factuur, offerte, bankafschrift, salarisstrook, belastingaangifte, btw-aangifte, financiële prognose, investeringsvoorstel, liquiditeitsbegroting, financiële analyse, leningsovereenkomst, aandeelhoudersverslag, kostprijsberekening, verkooprapport, maandrapport, kwartaalrapport, halfjaarrapport, jaarverslag, afschrijvingsstaat, renteoverzicht, vermogensopstelling, kostenoverzicht, auditrapport, verzekeringspolis, pensioenoverzicht, financieringsplan, due diligence rapport, consolidatiestaat, interne controleverslag, kredietrapport, rekening-courantoverzicht, subsidieverantwoording, rentabiliteitsanalyse, solvabiliteitsanalyse, betalingsherinnering, dunning, financieringsaanvraag, investeringsmemorandum, kapitaaluitgavenbudget, financiële rapportage etc.
  • Contracten: arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst, koopovereenkomst, leasecontract, leningovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, geheimhoudingsverklaring, distributieovereenkomst, agentuurovereenkomst, franchiseovereenkomst, licentieovereenkomst, aannemingsovereenkomst, opdracht overeenkomst, sponsorcontract, verzekeringscontract, huurkoopovereenkomst, erfpachtcontract, onderhoudscontract, servicecontract, aandeelhoudersovereenkomst, managementovereenkomst, detacheringsovereenkomst, leverancierscontract, verkoopcontract, bruikleenovereenkomst, garantieovereenkomst, overdrachtsovereenkomst, fusieovereenkomst, splitsingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, exploitatieovereenkomst, participatieovereenkomst, crowdfundingovereenkomst, pensioenovereenkomst, ICT-overeenkomst, onderzoekscontract, consultingovereenkomst, projectcontract, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, stageovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst, handelscontract, consortiumovereenkomst, gebruikersovereenkomst, hostingovereenkomst, investeringscontract, joint venture overeenkomst, mediationovereenkomst, outsourcingovereenkomst, prenup, postnup, ruilovereenkomst, sponsoringcontract, onderaannemingscontract, uitzendovereenkomst, verhuurovereenkomst, geheimhoudingscontract, algemene voorwaarden, KvK-uittreksel etc.

3. Persoonlijke documenten

Bij persoonlijke documenten kunt u denken aan de volgende soort documenten:

  • Burgerlijk: geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap, verklaring van ongehuwd zijn, adoptieakte, nationaliteitsverklaring, naamsveranderingakte, verblijfsvergunning, identiteitskaart, paspoort, familiebewijs, huwelijksvoorwaarden, erfrechtverklaring, ouderlijk gezagverklaring, voogdijakte, geboorteakte van kinderen, overlijdensverklaring, erkenningsakte, afstammingsakte, naamgevingsakte, burgerlijke stand uittreksel, huwelijkstoestemming, scheidingsconvenant, testament, legitimatiebewijs, verblijfsdocument, verblijfsrechtverklaring, visum, gezinsherenigingsakte, naturalisatiebewijs, emigratiedocument, immigratiedocument, woonplaatsverklaring, BRP-uittreksel etc.
  • Medisch: artsverklaring, huisartsenjournaal, recept, medische verklaring, behandelplan, operatieverslag, ontslagbrief, verwijsbrief, labuitslag, röntgenfoto, MRI-scan, CT-scan, echografie, bloedonderzoekuitslag, specialistenbrief, zorgplan, medicatielijst, vaccinatiebewijs, gezondheidsverklaring, anamneseformulier, patiëntendossier, behandelovereenkomst, informed consent-formulier, verpleegkundige overdracht, spoedopnameverslag, euthanasieverklaring, diagnose, prognose, therapieplan, behandelingsvoorstel, pathologierapport, radiologieverslag, laboratoriumuitslag, medicatievoorschrift, bijsluiter, medisch onderzoeksverslag, discharge summary
  • Onderwijs: diploma, curriculum vitae (cv), verklaring omtrent het gedrag (VOG), studiegids, lesrooster, syllabus, tentamenrooster, examenrooster, studieovereenkomst, stageovereenkomst, stageverslag, scriptie, thesaurus, proefschrift, studiehandleiding, collegeaantekeningen, reader, studieplan, inschrijvingsformulier, cijferlijst, certificaat, aanbevelingsbrief, motivatiebrief, studieadvies, leerdoelstellingen, beoordelingsformulier, projectplan, werkstuk, literatuurlijst, onderzoeksvoorstel, studiebeursaanvraag, begeleidingsplan, evaluatieformulier, leercontract, studieresultatenoverzicht, practicumhandleiding, vakbeschrijving, cursusmateriaal, huiswerkopdracht, praktijkopdracht, feedbackformulier, presentatie, referentiebrief, voortgangsrapport, stagebeoordeling, deelnamecertificaat, aanwezigheidscertificaat, inschrijvingsbevestiging, aanmeldingsformulier, leerlogboek, practicumverslag

 

Vertalen

Klik hier voor het berekenen van de kosten en aanvragen van uw vertaalopdracht.