Privacy statement

Privacy statement

MONA waarborgt de privacy van gebruikers van deze website en gebruikers van haar diensten. Persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. MONA houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke persoonsgegevens verwerkt MONA?

MONA verwerkt persoonsgegevens over u indien u:

 1. gebruik maakt van onze diensten;
 2. deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt; of
 3. deze persoonsgegevens in het Rbtv heeft laten opnemen omdat u zich beschikbaar stelt als tolk of vertaler.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met uw contactgegevens via een app of social media
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt MONA?

MONA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Taal
 • Bij MONA leveren wij tolk- en vertaaldiensten alvorens u overgaat tot (volledige) betaling daarvan. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, kunnen wij uw kredietwaardigheid laten toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, zoals Graydon, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@tvmona.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Btw-identificatienummer (Btw-id)

Waarvoor heeft MONA uw gegevens nodig?

MONA verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten en producten aan u te kunnen leveren
 • MONA analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • MONA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wat doet MONA met uw gegevens?

MONA gebruikt persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt of beschikbaar gesteld.

Deelt MONA uw gegevens met anderen?

MONA verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ons kantoor daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, zoals de beheerder van ons CRM-programma, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MONA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveiligt MONA uw gegevens?

MONA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tvmona.nl.

Hoe lang bewaart MONA uw gegevens?

MONA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tvmona.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MONA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.