on-demand webinar:

Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep

Wanneer een burger het niet eens is met een besluit van de overheid dan kan hij daartegen stappen ondernemen. Hij kan een bezwaarprocedure starten. Nadat deze interne procedure is doorlopen, kan de burger zich vervolgens wenden tot de rechter als hij nog steeds niet tevreden is over de uitkomst daarvan. Indien nodig kan hij over het algemeen in hoger beroep en soms in cassatieberoep bij de Hoge Raad. Wanneer de zaak spoed heeft, kan de belanghebbende een voorlopige beslissing vragen bij de voorzieningenrechter.

In al deze gevallen worden de procedurele regels bepaald door de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze cursus wordt dit bestuursprocesrecht of formele bestuursrecht uitgebreid besproken. Als u als tolk of vertaler in uw praktijk betrokken bent in bestuursprocedures zoals bezwaarprocedures, beroepsprocedures, hogerberoepsprocedures en bestuursrechtelijke cassatieprocedures dan is deze unieke cursus onmisbaar voor u.

Programma webinaropname

1. Kernbegrippen Awb: besluit, bestuursorgaan en belanghebbende
2. Bezwaar en administratief beroep
3. Beroep en voorlopige voorziening
4. Hoger beroep en cassatieberoep
5. Bewijs, getuigen en deskundigen
6. Proceskosten en schadevergoeding

Doelgroep

De cursus richt zich op zowel tolken als vertalers die in hun werk te maken hebben of krijgen met bestuurlijke procedures: bezwaarprocedures bij overheidsinstanties (bestuursorganen), beroepsprocedures bij de rechtbanken, hogerberoepsprocedures bij gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en cassatieprocedures bij de Hoge Raad.

Gedacht kan worden aan tolken die tolken voor belanghebbenden tijdens een hoorzitting bij een bestuursorgaan zoals: gemeentes, UWV, SVB, IND, COA, Belastingdienst, Raad voor Rechtsbijstand (Bureau Wbtv), Schadefonds Geweldsmisdrijven, Waarborgfonds Motorverkeer, RDW, CBR, CJIB, DUO, CAK, KvK etc. Daarnaast kunt u denken aan het tolken in diverse procedures bij de bestuursrechtelijke rechtscolleges (rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, ABRvS, CBb en de Hoge Raad).

Verder kunt u denken aan vertalers die stukken vertalen die worden gebruikt binnen de hiervoor genoemde bestuursrechtelijke procedures zoals het vertalen van buitenlandse bewijsstukken, rapporten, vonnissen en beschikkingen ten behoeve van bestuursrechtelijke procedures in Nederland en Nederlandse bestuursrechtelijke documenten ten behoeve van buitenlandse processen, trajecten en procedures.

Doel

Het doel van de cursus is drieledig:

  1. kennis opdoen over het systeem van het Nederlandse bestuursprocesrecht;
  2. begrip krijgen van de wijze waarop een bestuurszaak verloopt van begin tot eind;
  3. bekend raken met de kernbegrippen en terminologie die worden gehanteerd binnen het bestuursprocesrecht zoals: besluit, bestuursorgaan, belanghebbende, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bezwaar, (administratief) beroep, hoor- en adviescommissie, voorlopige voorziening etc.

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een webinaropname van zes uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen.

Ter voorbereiding op het on-demand webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

On-demand Webinar samenvatting

25010PE
On-demand WebinarBestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep
Datum1 januari - 31 december 2024
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,4
Organisatie9,3
  • Deel dit bericht via: