Hoe haal je je PE-punten als tolk of vertaler?

Als tolk of vertaler dien je te voldoen aan de eisen van permanente educatie (PE) als je je inschrijving wilt verlengen. Voor wie gelden deze regels? Hoeveel punten moet je halen? Voor welke activiteiten krijg je PE-punten en hoeveel? Wat als je de PE-punten niet haalt? Op deze en andere vragen geven we antwoord in dit blogartikel.

1. Voor wie?

In het Besluit PE en de Nadere regels Besluit PE zijn de regels neergelegd voor permanente educatie voor tolken en vertalers.

Deze regels gelden voor beëdigde tolken en vertalers die zijn ingeschreven in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers) en voor tolken en vertalers die zijn geplaatst op de zogenaamde Uitwijklijst (hierna gezamenlijk genoemd: geregistreerde tolken en vertalers). Andere tolken en vertalers dan geregistreerde tolken en vertalers vallen in principe niet onder deze regelgeving

2. Hoeveel PE-punten?

Geregistreerde tolken en vertalers dienen gedurende hun inschrijvingsperiode 80 PE-punten (opleidingspunten) te registreren.

De inschrijvingsperiode bedraagt vijf jaar. Om deze met vijf jaar te verlengen, dient de betreffende geregistreerde tolk of vertaler de 80 PE-punten binnen vijf jaar te registreren.

Specialisatie tolk/vertaler in strafzaken

Als je de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ hebt dan dien je per specialisatie gemiddeld vier PE-punten te registreren per jaar om deze specialisatie te kunnen verlengen zo blijkt uit het Besluit specialisatie en Besluit aanwijzen specialisatie. Deze opleidingspunten kunnen ook in een jaar worden behaald overigens. Deze opleidingspunten dienen betrekking te hebben op het op peil houden van de kennis over het materiële en formele strafrecht (strafprocesrecht) van het land waarvan de brontaal en/of doeltaal de standaardtaal is.

De verlenging van de specialisatie vindt gelijktijdig plaats met de verlenging als geregistreerde tolk of vertaler. Dat betekent dat gemiddeld 4 PE-punten per jaar betrekking moeten hebben op het strafrecht wil je de specialisatie ook tegelijkertijd kunnen verlengen met de verlenging van de inschrijving anders vervalt deze specialisatie.

Voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een van de talen van het Midden-Oosten of Noord-Afrika (Arabisch, Berbers, Dari, Faris, Koerdisch, Turks etc.) heeft MONA de cursus Islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers ontwikkeld.

Tolken en vertalers met een specialisatie kunnen daarnaast PE-punten halen door de cursussen Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers en Verdieping formeel strafrecht voor tolken en vertalers te volgen. Deze cursussen zijn gericht op alle tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in het strafrecht.

Klik hier voor meer informatie over alle genoemde cursussen.

3. Welke activiteiten?

Scholingsactiviteiten

Van de 80 PE-punten dienen ten minste 40 PE-punten op basis van scholingsactiviteiten geregistreerd te zijn.

Een scholingsactiviteit bestaat uit relevante scholing die verzorgd is door een deskundige waarbij kennisoverdracht centraal staat. Een scholingsactiviteit is relevant wanneer deze bijdraagt aan het op peil houden of uitbreiden van competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’.

Om te weten of een scholingsactiviteit voldoet aan de eerdergenoemde eisen wordt gewerkt met erkende PE-aanbieders die door het Bureau Wbtv worden erkend. Een erkende PE-aanbieder bepaalt het aantal PE-punten dat per scholingsactiviteit geregistreerd mag worden door de geregistreerde tolk of vertaler.

Om te controleren of een PE-aanbieder door het Bureau Wbtv is erkend, kan op de website van het Bureau Wbtv nagegaan worden of deze aanbieder voorkomt in de lijst met erkende PE-aanbieders.

Overige activiteiten

Aangezien ten minste 40 van de 80 PE-punten dienen te worden behaald met scholingsactiviteiten betekent het dat maximaal 40 opleidinngspunten aan overige activiteiten kunnen worden geregistreerd.

Een overige activiteit dient:

  1. gedurende de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst plaatsgevonden te hebben;

  2. gecontroleerd en inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden;

  3. niet eerder opgevoerd te zijn gedurende de inschrijving of plaatsing;

  4. geen onderdeel te zijn van de reguliere werkzaamheden als tolk of vertaler.

In de Nadere regels Besluit PE wordt uitgewerkt welke activiteiten worden beschouwd als overige activiteiten waarvoor PE-punten kunnen worden verkregen. We zullen ze hierna bespreken.

4. Hoe worden de PE-punten berekend?

Scholingsactiviteiten

Bij scholingsactiviteiten geldt dat per volledig contactuur 1 PE-punt wordt toegekend. Een dagcursus met 6 contacturen levert om die reden in elk geval 6 PE-punten op.

Ook voor de voorbereiding kunnen PE-punten worden toegekend:

  1. Leesmateriaal: per 20 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend.
  2. Huiswerkopdrachten: per 4 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend.
  3. Vertaalopdrachten: per 250 woorden in de brontekst wordt 1 PE-punt toegekend.

Overige activiteiten

Naast de scholingsactiviteiten kunnen PE-punten worden verkregen voor overige activiteiten volgens de onderstaande tabel.

Activiteit

Methode berekenen

PE-punten

Maximaal aantal

PE-punten

Controle en beoordelingsvoorwaarden

Verblijf van minimaal 10 dagen met een zakelijk karakter in het taalgebied van de bron- of doeltaal

Per verblijf 5 PE-punten

Maximaal 10 punten

Vormvrij. Te denken valt aan vliegtickets, facturen van hotel en een verklaring over het zakelijke karakter van het verblijf.

Het bezoeken van/ stage lopen bij werkgerelateerde instellingen, organisaties, bedrijven e.d. (bijvoorbeeld Internationaal Hof van Justitie,

Nederlands Forensisch Instituut, fabrieken e.d.)

Per activiteit 2 PE-punten

Maximaal 10 PE-punten

Verklaring van de instelling met vermelding van tenminste een omschrijving van de stage/ doel van het bezoek en de tijdsbesteding.

Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker

1 PE-punt per contactuur. Voor de voorbereiding rekent men 25% van het totaal aantal uren.

Maximaal 20 PE-punten

Verklaring van de opdrachtgever incl. dagprogramma en eventuele facturen.

Het vervullen van een bestuursfunctie in een beroeps- of branchevereniging

5 PE-punten per functie die minimaal 1 jaar bekleed is.

Maximaal 10 PE-punten

Uittreksel van kamer van koophandel c.q. een verklaring van het dagelijks bestuur waaruit de functie en de duur blijkt.

Wetenschappelijke publicaties en publicaties in vakbladen

1 PE-punt per 500 woorden

Maximaal 20 PE-punten

De publicatie zelf inclusief de onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor publicatie wordt voldaan

Intervisie of collegiale toetsing

Per activiteit 4 PE-punten

Maximaal 20 PE-punten

Omschrijving van de activiteit en presentielijst ondertekend door alle betrokkenen.

Zelfstudie, het bijhouden van vakliteratuur en ondersteunende literatuur

Per activiteit 1 PE-punten

Maximaal 5 PE-punten

Omschrijving activiteit, Abonnement/ aanschaf vakliteratuur.

Van belang is dat de bewijslast zwaarder is bij overige activiteiten dan bij scholingsactiviteiten. Wanneer een scholingsactiviteit wordt verricht via een erkende PE-aanbieder dan geldt het bewijs van deelname (ook: certificaat) als het bewijs dat de scholingsactiviteit daadwerkelijk is gevolgd. In het geval van overige activiteiten is het aan de geregistreerde tolk of vertaler om met de juiste bescheiden aan te tonen dat de activiteit voldoet aan de hiervoor besproken regels.

Overigens dien je als geregistreerde tolk of vertaler zelf altijd nog aan te tonen dat de scholingsactiviteit relevant voor jou is. Dat geldt zowel voor scholingsactiviteiten als overige activiteiten.

5. Hoe worden de PE-punten geregistreerd?

De PE-punten dienen digitaal via Mijn Wbtv geregistreerd te worden. De geregistreerde tolk of vertaler logt met zijn DigiD in op deze beveiligde persoonlijke digitale omgeving om de betreffende registratie uit te kunnen voeren.

6. Kunnen PE-punten meegenomen worden?

Als je meer dan de vereiste 80 punten registreert in de periode van vijf jaar dan kun je het overschot niet meenemen naar de volgende inschrijvingsperiode.

Indien je bijvoorbeeld 85 PE-punten hebt geregistreerd in de eerste inschrijvingsperiode dan begin je opnieuw met de puntentelling bij de verlenging voor vijf jaar. De extra vijf opleidingspunten worden dan niet meegenomen.

7. PE-punten niet behaald: wat nu?

Op grond van de Wet beëdigde tolken en vertalers wordt de verlenging van de geregistreerde tolk of vertaler afgewezen indien hij niet kan aantonen dat hij de noodzakelijke kennis heeft bijgehouden en in de afgelopen periode voldoende werkervaring als beëdigde tolk of vertaler heeft opgedaan.

Dat betekent dat het verzoek tot verlenging van de inschrijving wordt afgewezen als de geregistreerde tolk of vertaler de vereiste PE-punten niet of niet tijdig heeft behaald. Uit een uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, van 6 juli 2016 blijkt dat deze regel strikt wordt gehandhaafd.

In deze zaak had de vertaler Nederlands – Arabisch (standaard) en Nederlands – Koerdisch (Kermandji en Sorani) een afwijzing gekregen op zijn verzoek om zijn inschrijving in het Rbtv te verlengen. De reden was dat hij 19 PE-punten had behaald in plaats van 80 PE-punten in de relevante periode. Dat hij later nog 60 PE-punten had behaald, mocht hem niet baten omdat die te laat waren geregistreerd. Overigens zou hij daarmee nog steeds niet op 80 PE-punten zijn gekomen, maar de uitspraak zwijgt verder over dit feit.

Klik hier voor enkele wijzigingen in de bovengenoemde regelgeving in 2020.

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.