on-demand webinar:

Tolken en vertalen in de ggz

Taal is vandaag de dag niet meer weg te denken in de ggz met name vanwege de grote diversiteit van de patiëntenpopulatie en de enorme vlucht die de interculturele psychologie en psychiatrie de laatste jaren hebben genomen.

Van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u een adequate vertaalslag kunt maken van en naar het Nederlands waardoor kennis en achtergrondinformatie over diagnoses en behandelmethoden van wezenlijk belang zijn.

Intercultureel psychologe Naïma el Hannouche-Salmi neemt u mee in de wereld van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ofwel ‘diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen’). Zij behandelt de meest voorkomende stoornissen, diagnoses en de bijbehorende behandelingen.

Daarnaast bespreekt zij met u de huidige stand van zaken ten aanzien van de psychische gezondheid van diverse migrantengroepen in Nederland. In dat kader wordt ook ingegaan op heersende alternatieve verklaringsmodellen vanuit deze migrantengroepen.

Programma webinaropname

1. Stemmingsstoornissen
2. Psychotische stoornissen
3. Psychiatrie of bezetenheid?
4. Angststoornissen
5. Posttraumatische stressstoornis
6. Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken en vertalers die tolken en vertalen voor ggz-instellingen en hun patiënten. Gedacht kan worden aan tolken die tijdens gesprekken tussen behandelaar en patiënt tolken enerzijds. Anderzijds dienen ook tolken die tolken in het kader van juridische procedures kennis te hebben van deze materie zoals in letselschadezaken, uitkeringszaken, gedwongen opnames, strafzaken etc.

Bij vertalers gaat het om vertalers die stukken dienen te vertalen afkomstig van de ggz zoals diagnoses, behandelplannen, rapporten, medische dossiers, informatiemateriaal, literatuur etc. Deze vertalingen kunnen ook worden gemaakt ten behoeve van bijvoorbeeld de advocatuur, rechterlijke macht, letselschadepraktijk etc.

Het accent van deze cursus ligt op de interactie tussen behandelaar en patiënten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA-regio). De cursus is ook geschikt voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in andere talen dan de MONA-talen omdat de nadruk ligt op de overdracht van kennis over de Nederlandse ggz en daarin gebezigde ziektebeelden, diagnoses, behandelmethoden en terminologie.

Doel

Het doel van deze cursus is om de deelnemer begrip te geven van de meest voorkomende psychische stoornissen, diagnoses en de bijbehorende behandelingen en inzicht te verschaffen in de psychische gezondheid en ziektebeleving van diverse migrantengroepen waarmee tolken en vertalers te maken kunnen krijgen in hun dagelijkse werk.

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een webinaropname van zes uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

Docent

Naïma el Hannouche is psycholoog en heeft ruim dertien jaar ervaring in de ggz. Zij is breed georiënteerd en dat heeft ertoe geleid dat zij in de verschillende lagen binnen de ggz ervaring heeft opgedaan: van specialistische ggz, basis-ggz en eerstelijns-ggz tot ggz-preventie.

Naast individuele behandelingen en begeleidingstrajecten heeft zij de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het werken met groepen. Naïma begeleidde als trainer en coach diverse groepstrainingen en verzorgde daarnaast op regelmatige basis (bij)scholing voor professionals op het gebied van psychopathologie, motiverende gespreksvoering en cultuursensitief werken.

Naïma studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht waar zij in 2006 afstudeerde in de richting klinische psychologie en interculturele psychologie. In de jaren na haar afstuderen werkte zij voornamelijk met volwassen cliënten. De laatste vijf jaar heeft haar werkveld zich verplaatst naar de jeugd-ggz.

Momenteel werkt Naïma als kinder- en jeugdpsycholoog voor i-psy, de specialist op het gebied van interculturele psychiatrie. Vanwege de achtergrond van haar cliënten werkt Naïma geregeld samen met tolken, zowel in de rol van psycholoog als trainer.

On-demand Webinar samenvatting

1506PE
On-demand WebinarTolken en vertalen in de ggz
Datum1 januari - 31 december 2024
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 150,- (excl. 21% btw)
PE-punten6 (6 contacturen)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent8,7
Organisatie8,0
  • Deel dit bericht via: