Hoe verleng ik mijn inschrijving als tolk of vertaler?

Tolken en vertalers die zijn ingeschreven in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers) of die zijn geplaatst op de Uitwijklijst moeten elke vijf jaar 80 PE-punten behalen door het volgen van nascholing. Als zij dat niet doen, wordt hun inschrijving niet verlengd. Wat zijn de regels en uitzonderingen rondom verlenging van uw inschrijving en vermelding van uw specialisatie?

1. Op welk moment moet ik mijn inschrijving verlengen?

De inschrijving moet tijdig verzocht worden bij Bureau Wbtv, dat wil zeggen voor het verlopen van de lopende inschrijving.

Wordt het verzoek niet tijdig gedaan dan vervalt de inschrijving inclusief de eventuele (strafrecht)specialisatie automatisch na het bereiken van de termijn van vijf jaar.

Als u een vermelding van een specialisatie hebt zoals ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ dan dient u deze vermelding gelijktijdig met uw inschrijving te verlengen.

2. Wanneer wordt mijn inschrijving verlengd?

Als u uw verlenging op tijd heeft aangevraagd dan wordt uw inschrijving in het Rbtv of uw plaatsing op de Uitwijklijst verlengd als u aan de volgende eisen voldoet:

 1. U moet via de dienst Verlenging die u via ‘Mijn Wbtv’ opstart de volgende documenten uploaden:
  • een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) of een buitenlandse vertaalde integriteitsverklaring, die niet ouder is dan drie maanden; en
  • een recente pasfoto.
 2. U moet per inschrijving 80 PE-punten hebben geregistreerd en de vereiste bijlagen per activiteit hebben geüpload via Mijn Wbtv. Klik hier om te lezen hoe u de PE-punten kunt behalen en welke (scholings)activiteiten leiden tot verkrijging van PE-punten.
 3. U moet ten minste tien professionele werkopdrachten als beëdigde tolk of vertaler verricht hebben.
 4. U moet een bedrag van € 75,- voldoen voor het in behandeling nemen van uw verzoek tot verlenging.

3. Wanneer wordt de vermelding van mijn specialisatie verlengd?

U dient ook de vermelding van uw specialisatie tijdig te verlengen zodat deze niet automatisch vervalt. Deze vermelding dient u gelijktijdig met uw inschrijving te verlengen waarbij u aan de volgende eisen dient te voldoen:

 1. U moet uw inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst tijdig hebben verlengd.
 2. U moet voor de specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ per specialisatie gemiddeld vier PE-punten per jaar hebben geregistreerd. Deze punten dienen betrekking te hebben op het op peil houden van uw kennis over het materiële en formele strafrecht (strafprocesrecht) van het land waarvan de brontaal en/of doeltaal de standaardtaal is.
 3. U moet minimaal 50 uur in strafzaken hebben getolkt voor de specialisatie ’tolk in strafzaken’ en minimaal 25.000 woorden in strafzaken hebben vertaald voor de specialisatie ‘vertaler in strafzaken’.

4. Wat gebeurt er als ik mijn inschrijving niet op tijd heb verlengd?

Als u niet op tijd bent geweest met het aanvragen van de verlening dan vervalt uw inschrijving en mag u geen werkzaamheden meer verrichten als beëdigde tolk of vertaler (of tolk of vertaler die op de Uitwijklijst staat).

U kunt wel verzoeken om hernieuwde inschrijving zodat u opnieuw wordt ingeschreven. Dit moet dan wel binnen vijf jaar nadat de termijn is verlopen. In dat geval moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. U moet voldoen aan de op dat moment geldende reguliere inschrijfvoorwaarden.
 2. U moet alsnog het aantal PE-punten behalen dat nodig was om de verlenging te krijgen.
 3. U moet aantonen dat u ten minste tien professionele werkopdrachten als beëdigde tolk of vertaler heeft verricht.
 4. U moet een bedrag van € 125,- voldoen voor het in behandeling nemen van uw verzoek tot hernieuwde inschrijving.

5. Wat gebeurt er als ik de vermelding van mijn specialisatie niet op tijd heb verlengd?

Als u de vermelding van uw specialisatie niet op tijd heeft verlengd, maar uw inschrijving wel of een hernieuwde inschrijving heeft gedaan, vervalt de vermelding van uw specialisatie in het register. Het kan dan zijn dat afnameplichtige afnemers zoals de rechtspraak, de politie en het Openbaar Ministerie u niet meer benaderen voor tolk- of vertaalopdrachten.

Als u zowel uw inschrijving als de vermelding van uw specialisatie niet op tijd heeft verlengd dan mag u geen werkzaamheden meer verrichten als beëdigde tolk of vertaler (of tolk of vertaler die op de Uitwijklijst staat).

Als u uw inschrijving wel op tijd heeft verlengd of een hernieuwde inschrijving heeft gedaan, kunt u voor de vermelding van uw specialisatie eveneens hernieuwde vermelding aanvragen. Als u uw verzoek tot verlenging indient nadat de termijn van inschrijving is verlopen maar u heeft wel tijdig uw inschrijving verlengd of een hernieuwde inschrijving gedaan dan wordt het verzoek tot verlenging beschouwd als een verzoek tot hernieuwde vermelding.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen bij een verzoek tot een hernieuwde vermelding van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’:

 1. U moet ingeschreven staan voor de talencombinatie(s) of vertaalrichting(en) waarvoor u de vermelding van de specialisatie in het Rbtv wenst en op grond van de Wbtv beëdigd zijn.
 2. U moet een aanvraag indienen voor vermelding van de betreffende specialisatie.
 3. U moet voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van de aangewezen specialisatie:
  • U moet kennis hebben van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht van het land waarin de brontaal de standaardtaal is.
  • U moet kennis hebben van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht van het land waarin de doeltaal de standaardtaal is.
  • U moet als tolk beschikken over tolkvaardigheid in strafzaken en als vertaler over vertaalvaardigheid in strafzaken.
  • U moet minimaal 50 uren ervaring hebben als tolk in strafzaken of minimaal 25.000 woorden ervaring als vertaler in strafzaken.
 4. U moet voldoen aan de betreffende bijscholingsverplichting inhoudende dat u  per specialisatie gemiddeld vier PE-punten heeft geregistreerd per jaar.

6. Zijn er nog uitzonderingen?

Bij elke regel horen ook uitzonderingen, zo ook bij de regels omtrent verlenging van uw inschrijving. Deze uitzondering geldt wanneer u gedurende ten minste 1 jaar 50% of meer arbeidsongeschikt bent geweest. U dient dit aan te tonen door middel van een schriftelijke verklaring van een BIG-geregistreerde arts of therapeut of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar waarin de mate en duur van uw arbeidsongeschiktheid staan vermeld. U mag slechts eenmaal gebruik maken van deze uitzondering.

Op grond van deze uitzondering behoeft u minder of geen professionele werkopdrachten uitgevoerd te hebben of minder of geen PE-punten te hebben behaald afhankelijk van de duur van uw arbeidsongeschiktheid:

 1. Tussen de 1 en 2 jaar 50% of meer arbeidsongeschikt: u hoeft slechts 6 professionele werkopdrachten verricht te hebben of 48 PE-punten (60% van 80 punten) te hebben behaald in de periode van vijf jaar.
 2. Tussen de 2 en 3 jaar 50% of meer arbeidsongeschikt: u hoeft slechts 4 professionele werkopdrachten verricht te hebben of slechts 32 PE-punten (40% van 80 punten) te hebben behaald in de periode van vijf jaar.
 3. Tussen de 3 en 4 jaar 50% of meer arbeidsongeschikt: u hoeft slechts 2 professionele werkopdrachten verricht te hebben of slechts 16 PE-punten (20% van 80 punten) te hebben behaald in de periode van vijf jaar.
 4. Langer dan 4 jaar meer dan 50% arbeidsongeschikt: u hoeft geen professionele werkopdrachten verricht te hebben of geen PE-punten te hebben behaald in de periode van vijf jaar.

7. Hoe lang duurt de verlengingsprocedure?

Binnen vier weken nadat u de eerder genoemde vergoeding heeft betaald, neemt Bureau Wbtv een besluit op uw verzoek tot verlenging.

Indien uw verzoek onvolledig is dan stelt Bureau Wbtv u in de gelegenheid om dit gebrek te herstellen door alsnog de ontbrekende informatie en/of documentatie aan te leveren.

Na het verlopen van de (aanvullende) termijn voor het aanleveren van de ontbrekende informatie en/of documentatie, neemt Bureau Wbtv een beslissing op basis van de stukken die u tot dan toe heeft aangeleverd.

8. Wat als ik het niet eens ben met de beslissing?

Indien u het niet eens bent met de door Bureau Wbtv genomen beslissing dan kunt u doorgaans schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit. Bijvoorbeeld wanneer uw verzoek om verlenging of hernieuwde inschrijving is afgewezen.

Wanneer Bureau Wbtv uw bezwaar (deels) ongegrond of niet-ontvankelijk verklaart, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Mocht de betreffende bestuursrechter u ook (deels) in het ongelijk stellen, kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).

U leest hier uitgebreid hoe bezwaar en beroep werken.

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.