Opleidingsdiensten MONA

Algemene Voorwaarden Opleidingsdiensten MONA

 1. Definities
  1. Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Opleidingsdiensten MONA.
  2. Cursus: eendaagse dan wel meerdaagse opleidingsactiviteit welke op locatie word bijgewoond.
  3. Docent: trainer of spreker die belast is met de uitvoering van de Opleidingsdienst.
  4. MONA: Tolk- en Vertaalbureau Midden-Oosten en Noord-Afrika, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73041947.
  5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon tot wie MONA haar aanbiedingen richt ter zake haar Opleidingsdiensten en/of Opleidingsproducten, van wie MONA opdracht krijgt tot levering van Opleidingsdiensten en/of Opleidingsproducten dan wel met wie MONA een overeenkomst aangaat betreffende Opleidingsdiensten en/of Opleidingsproducten.
  6. Opleidingsdienst: een dienst van MONA betreffende een Cursus, Workshop of Webinar.
  7. Opleidingsproduct: alle door MONA aangeboden producten niet zijnde een Opleidingsdienst.
  8. Overeenkomst: alle met MONA gesloten of te sluiten overeenkomsten ter zake de levering van Opleidingsdiensten en/of Opleidingsproducten.
  9. Webinar: eendaagse of meerdaagse opleidingsactiviteit welke online wordt gevolgd.
  10. Workshop: eendaagse of meerdaagse opleidingsactiviteit welke op locatie wordt bijgewoond waarbij een actieve bijdrage van de participant wordt vereist.
 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
  1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen c.q. aanbiedingen en/of prijsopgaven tussen MONA en de Opdrachtgever, alsmede tussen MONA en de Docent, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventueel door de Opdrachtgever dan wel de Docent gehanteerde (algemene) voorwaarden.
  2. Aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden en/of acceptatie van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of Docent kan enkel rechtsgeldig plaatsvinden door schriftelijke instemming door MONA. MONA behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  3. De Algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan MONA verbonden personen, waaronder wordt verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van MONA al dan niet in dienstbetrekking werkzaam is of is geweest, en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door MONA worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in de Algemene voorwaarden en ten behoeve van MONA is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. De Opleidingsdiensten van MONA richten zich tot Opdrachtgevers die de Opleidingsdiensten afnemen ten behoeve van hun beroep of bedrijf zodat MONA er telkens van uitgaat dat sprake is van een zakelijke overeenkomst tussen MONA en de Opdrachtgever. Gezien het voorgaande is het herroepingsrecht voor online aankopen dat op een consumentenkoop van toepassing is niet van toepassing op de Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en MONA.
  2. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven van MONA worden schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend. Ook indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, kan deze aanbieding vóór afloop van de vermelde termijn door MONA worden ingetrokken.
  3. Een Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat MONA de opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd nadat de aanmelding en betaling zijn ontvangen terwijl de Opleidingsdienst nog ruimte biedt voor een inschrijving. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van ontvangst per e-mail. Totstandkoming van de Overeenkomst geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Docent en cursuslocatie. Vóór deze schriftelijke bevestiging kan MONA een door haar gedane aanbieding te allen tijde intrekken, ook indien de Opdrachtgever reeds heeft laten weten deze aanbieding te aanvaarden. Het voorgaande is ook van toepassing indien de Opdrachtgever MONA een opdracht geeft zonder dat daaraan een aanbieding van MONA is voorafgegaan.
  4. Indien een aanvaarding door de Opdrachtgever afwijkt van de aanbieding, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Opdrachtgever en als een verwerping van de aanbieding, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
  5. MONA mag als zijn Opdrachtgever redelijkerwijs beschouwen degene die de opdracht aan MONA heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits de naam en het adres van deze derde tegelijkertijd aan MONA zijn verstrekt.
  6. Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of medewerkers van MONA binden MONA eerst dan nadat MONA deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
  7. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door MONA, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan MONA verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is uitgesloten.
 4. Uitvoering van de opdracht
  1. MONA streeft naar een zo goed mogelijke uitvoering van werkzaamheden voor haar Opleidingsdiensten. Opdrachten zullen naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid worden uitgevoerd. MONA staat echter niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Er is derhalve geen sprake van enigerlei resultaatsverbintenis doch slechts van een inspanningsverbintenis.
  2. MONA heeft het recht een Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van MONA voor de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Tarieven en betaling
  1. Alle tarieven ter zake de Opleidingsdiensten of Opleidingsproducten worden vermeld exclusief omzetbelasting en eventuele overige op de uitvoering van de Overeenkomst vallende overheidslasten.
  2. Alle door MONA gehanteerde prijsopgaven en/of tarieven kunnen periodiek worden aangepast.
  3. Betaling dient uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, doch uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voorafgaand aan de opleidingsdatum in het geval de Opleidingsdienst betrekking heeft op een Cursus of Workshop en uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voorafgaand aan de opleidingsdatum in het geval de Opleidingsdienst betrekking heeft op een Webinar. Betaling geschiedt zonder enige aftrek, korting, verrekening, compensatie of opschorting te geschieden door overschrijving op de bankrekening van MONA in de op de factuur vermelde valuta.
  4. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening alsmede de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 70,00 per factuur.
  5. In geval van niet-tijdige betaling is MONA tevens gerechtigd haar (andere) diensten en/of werkzaamheden voor de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten. MONA is voorts gerechtigd om eventuele vorderingen van de Opdrachtgever op MONA te verrekenen met het uitstaande cursusgeld. In het geval de Opleidingsdienst een Cursus, Workshop of Webinar betreft, vervalt het recht van deelname van de Opdrachtgever onverminderd het voorgaande.
  6. De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, voorts van de verschenen rente en tot slot van de hoofdsom van de facturen die het langst openstaan, ongeacht de bedoelingen of mededelingen van de Opdrachtgever daaromtrent.
 6. Annulering/wijziging
  1. MONA is bevoegd een Opleidingsdienst te annuleren, wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, verhindering van de Docent, onbeschikbaarheid van de cursuslocatie of andere onvoorziene omstandigheden. Indien MONA een Opleidingsdienst annuleert, zal MONA zoveel mogelijk in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor een vervangende Opleidingsdienst. In geval zulks niet mogelijk is, zal de Opdrachtgever het betaalde bedrag retour ontvangen. Annulering door MONA geschiedt uiterlijk veertien (14) kalenderdagen voorafgaand aan de opleidingsdatum van de geplande Cursus of Workshop. In geval van een Webinar geschiedt annulering uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voorafgaand aan de opleidingsdatum van de Webinar.
  2. De Opdrachtgever is gerechtigd de Opleidingsdienst te annuleren. Annulering dient uiterlijk vijf (5) weken voorafgaand aan de opleidingsdatum van de Cursus of Workshop plaats te vinden dan wel uiterlijk twee (2) weken voorafgaand aan de opleidingsdatum van de Webinar. In geval van tijdige annulering ontvangt de Opdrachtgever de volledige betaalde opleidingskosten retour. Bij niet-tijdige annulering dienen de boekingskosten van € 45,- voldaan te worden voor een Cursus of Workshop of € 25,- voor een Webinar. In zulks een geval ontvangt de Opdrachtgever de betaalde opleidingskosten onder aftrek van de boekingskosten terug dan wel een factuur voor de boekingskosten tezamen met een creditfactuur voor de opleidingskosten.
  3. Nadat de annuleringstermijnen genoemd in artikel 6 lid 2 zijn verstreken kan de Opdrachtgever de Opleidingsdienst niet langer annuleren, tenzij middels overlegging van de nodige bescheiden aantoonbaar sprake is van een acute verhindering wegens medische redenen. In voornoemd geval ontvangt de Opdrachtgever een tegoedbon voor een vervangende Opleidingsdienst waarvan de Opdrachtgever gedurende twaalf (12) maanden gebruik kan maken.
  4. Opleidingsproducten kunnen niet worden geannuleerd. Evenmin kunnen de online aankopen van Opleidingsproducten niet worden herroepen nu de Overeenkomst tussen MONA en de Opdrachtgever een zakelijke overeenkomst betreft.
  5. MONA behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen plaats, tijd en locatie te wijzigen in welk geval de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk per e-mail wordt geïnformeerd. MONA behoudt zich tevens het recht voor wegens zwaarwegende redenen om wijzigingen aan te brengen in het programma van de ingeplande Opleidingsdienst.
 7. Verhindering
  1. Indien de Opdrachtgever niet verschijnt bij een ingeplande Cursus of Workshop dan wel vroegtijdig vertrekt, komt zulks geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever en is een financiële compensatie hiervoor uitgesloten. Indien de Opdrachtgever zich niet tijdig aanmeldt voor een Webinar dan wel vroegtijdig de deelname aan de Webinar beëindigt, komt zulks geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever en is een financiële compensatie hiervoor uitgesloten.
  2. Slechts indien sprake is van zeer uitzonderlijke en aantoonbare medische gronden, die noodzakelijkerwijs hebben geleid tot de afwezigheid dan wel vroegtijdige vertrek, ontvangt de Opdrachtgever een tegoedbon voor een vervangende Opleidingsdienst waarvan de Opdrachtgever gedurende twaalf (12) maanden gebruik kan maken.
 8. Docenten
  1. MONA behoudt zich te allen tijde het recht voor om Docenten die met de uitvoering van de Opleidingsdienst zijn belast, te vervangen door andere Docenten met een gelijksoortig profiel.
  2. MONA streeft ernaar om de Docent uiterlijk vier (4) weken voorafgaand aan de opleidingsdatum van de Opleidingsdienst te informeren over de doorgang van de Opleidingsdienst. Indien de ingeplande Opleidingsdienst geen doorgang vindt vanwege een tekort aan inschrijvingen, maakt de Docent geen aanspraak op enigerlei vergoeding.
 9. Certificaat
  1. Indien de Opdrachtgever voldaan heeft aan de volledige studiebelasting welke is verbonden aan een Opleidingsdienst ontvangt de Opdrachtgever na afloop van de Opleidingsdienst een certificaat, zijnde een bewijs van deelname, waarop de details van de Cursus, Workshop of Webinar zijn vermeld evenals het aantal PE-punten ten behoeve van de registratie bij het Bureau Wbtv.
  2. Het certificaat wordt slechts dan afgegeven indien de Opdrachtgever aantoonbaar de Opleidingsdienst heeft bijgewoond alsmede eventueel eventueel huiswerk of een eventuele vertaalopdracht met een voldoende heeft afgerond, zulks ter beoordeling van de Docent.
  3. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het registreren van de deelname aan de Cursus, Workshop of Webinar en van het aantal PE-punten in de door het Bureau Wbtv ter beschikking gestelde online omgeving.
 10. Intellectueel eigendom/auteursrecht
  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, blijft het auteursrecht bij de partij die het schriftelijke materiaal, beeld- of geluidsmateriaal aan MONA dan wel de Opdrachtgever verstrekt ten behoeve van enige Opleidingsdienst voor zover het auteursrecht reeds bij die partij rustte.
  2. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Opdrachtgever, dan wel derden, niet toegestaan het auteursrechtelijk beschermde materiaal te reproduceren.
  3. De Docent vrijwaart MONA tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Opleidingsdienst.
  4. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen gedurende een Opleidingsdienst is slechts toegestaan voor zover de Opdrachtgever het materiaal slechts gebruikt voor eigen niet-commercieel gebruik. Dit materiaal mag niet verder worden verspreid.
 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. MONA is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan MONA toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst mag worden vertrouwd.
  2. MONA is nimmer aansprakelijk voor (i) bij de Opdrachtgever of derden ontstane gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot indirecte schade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst, (ii) bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door MONA ingeschakelde derden, in het bijzonder vanwege onjuiste mededelingen van door MONA ingeschakelde derden, (iii) bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door of namens de Opdrachtgever en (iv) gemaakte kosten of gederfde inkomsten van de Opdrachtgever in geval van annulering van een Opleidingsdienst.
  3. De aansprakelijkheid van MONA voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad, is in alle gevallen beperkt tot éénmaal het bedrag dat de Opdrachtgever als vergoeding (exclusief omzetbelasting) aan MONA heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt. De aansprakelijkheid van MONA voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 15.000,- per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen. De aansprakelijkheid van MONA voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad is voorts in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat op grond van de door MONA gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
  4. MONA is nimmer aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door MONA geleverde bestanden of informatiedragers. MONA is voorts nimmer aansprakelijk voor schade welke voortkomt uit de gebruikmaking van door haar verstrekte usb-sticks, dan wel andere gebruikte gegevensdragers, of voor schade (waaronder computervirusoverbrenging) veroorzaakt door het medium van de Opdrachtgever.
 12. Ontbinding en overmacht
  1. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks aanmaning met een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met MONA gesloten Overeenkomst alsmede indien de Opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, ten aanzien van de Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, de Opdrachtgever onder curatele is gesteld of ingeval van ontbinding van de rechtspersoon of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, is MONA gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. MONA kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
  2. Indien MONA door omstandigheden die niet voor haar risico komen of die buiten haar macht liggen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft MONA, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de Overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval, maar niet uitsluitend, brand, ongeval, ziekte, werkstaking, verhindering van de door MONA ingeschakelde derden, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, verkeers- en transportstoornissen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van telecommunicatie- en/of internetaanbieders en/of energieleveranciers, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop MONA geen invloed kan uitoefenen.
  3. In geval van een ontbinding als genoemd in artikel 12.2. behoudt MONA het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.
 13. Persoonsgegevens/AVG
  1. MONA houdt zich aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In verband met de uitvoering van de Overeenkomst kan MONA vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens van de Opdrachtgever ontvangen. Ontvangen informatie en persoonsgegevens worden door MONA strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard conform de geldende wetgeving in beveiligde systemen. Met uitzondering van het in artikel 15.4 genoemde gebruik zullen deze gegevens door MONA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De Opdrachtgever kan inzicht verkrijgen in de gegevens die geregistreerd staan door contact op te nemen met MONA. Voor meer informatie over de wijze waarop MONA persoonsgegevens verwerkt, raadpleegt u het op onze website gepubliceerde privacy statement.
  2. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een Overeenkomst welke gegevens onderdeel uitmaken van stukken en ander materiaal waartoe MONA toegang krijgt of die MONA worden verstrekt door Opdrachtgever, zal MONA optreden als (a) ‘verwerker‘ in de zin van de AVG indien er een verwerkersovereenkomst is gesloten met Opdrachtgever waarin Opdrachtgever de middelen mede bepaalt, of als (b) ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG indien er geen verwerkersovereenkomst is gesloten met Opdrachtgever. Hierbij geldt het volgende: (i) voor de duur van de betreffende Overeenkomst, zal MONA deze persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van de afgesproken opdracht onder de Overeenkomst voor Opdrachtgever en in overeenstemming met diens schriftelijke instructies, (ii) MONA zal ervoor zorgen dat haar medewerkers, voor zover deze toegang hebben tot deze persoonsgegevens, jegens derden geheimhouding van deze persoonsgegevens in acht nemen, (iii) MONA zal beveiligingsmaatregelen treffen conform artikel 32 AVG, (iv) de Opdrachtgever staat het MONA toe om (sub-)verwerkers in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht onder de Overeenkomst, waarbij geldt dat MONA de Opdrachtgever, indien deze verantwoordelijke is, zal informeren over wijzigingen hierin en Opdrachtgever daartegen op zwaarwegende gronden bezwaar kan maken, (v) indien er een verwerkersovereenkomst is gesloten met de Opdrachtgever en er een (sub-)verwerker wordt ingeschakeld zal deze laatstgenoemde onderworpen zijn aan gegevensbeschermingsmaatregelen die minimaal gelijk zijn aan die zoals opgenomen in de betreffende verwerkersovereenkomst, (vi) MONA zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, de Opdrachtgever door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de betrokkene(n) te beantwoorden, (vii) MONA zal, rekening houdend met de aard van de verwerking en de haar ter beschikking staande informatie, de Opdrachtgever bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG, (viii) MONA zal na afloop van de verwerkingsdiensten, al naargelang de keuze van de Opdrachtgever, deze persoonsgegevens wissen of deze aan Opdrachtgever terugbezorgen, (ix) MONA zal de Opdrachtgever op diens kosten alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen, en audits, waaronder inspecties, door een door de Opdrachtgever gemachtigde controleur mogelijk maken en daaraan bijdragen.
 14. Klachten en geschillen
  1. De Opdrachtgever dient klachten over Opleidingsdiensten en Opleidingsproducten zo spoedig mogelijk, doch binnen de in artikel 14.2. vermelde termijn, schriftelijk aan MONA kenbaar te maken middels het contactformulier dat daartoe via de website van MONA beschikbaar is gesteld. Het kenbaar maken van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
  2. Indien de klacht een door MONA uitgeschreven factuur betreft, dient deze binnen twee (2) weken na de factuurdatum te zijn ingediend. Indien de klacht een Opleidingsdienst betreft dan dient deze uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de betreffende Opleidingsdienst bij MONA te worden gemeld. Indien de klacht een Opleidingsproduct betreft, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, literatuur, technische hulpmiddelen en applicaties, dient de Opdrachtgever gebreken uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na aflevering van het Opleidingsproduct bij MONA te melden.
  3. Indien de Opdrachtgever na verloop van de in artikel 14.2. genoemde termijn geen klachten schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht de factuur en het geleverde volledig te hebben geaccepteerd.
  4. Indien een klacht gegrond is, is MONA gerechtigd het geleverde binnen redelijke termijn te verbeteren of te vervangen. Indien MONA redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
  5. Het recht van de Opdrachtgever om klachten in te dienen vervalt indien de Opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en MONA, waaronder die uit overeenkomst en onrechtmatige daad, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen in verband met de Opleidingsdiensten en/of Opleidingsproducten van MONA of de Algemene voorwaarden, waaronder die uit overeenkomst en onrechtmatige daad, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
  3. Een procedure bij de rechter is niet mogelijk voordat de klachtenprocedure uit artikel 13 is afgewikkeld.
 16. Overige bepalingen
  1. Een exemplaar van de Algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de Opdrachtgever worden toegezonden.
  2. Indien de Algemene voorwaarden tevens in een andere taal dan het Nederlands zijn gesteld, dan prevaleert altijd de Nederlandse tekst.
  3. Rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene voorwaarden kunnen door de Opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen of bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MONA. Het is MONA wel toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen of te bezwaren en de Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming voor een dergelijke overdracht of bezwaring.
  4. De Opdrachtgever stemt erin toe dat MONA de naam van de Opdrachtgever gebruikt in persberichten en commerciële uitingen. De Opdrachtgever stemt er tevens in toe dat MONA de Opdrachtgever per e-mail benadert voor opleidingsdiensten en/of -producten via het opgegeven e-mailadres dan wel het e-mailadres welke in openbare registers, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het KvK Handelsregister en het Register beëdigde tolken en vertalers, is opgenomen.
  5. Indien enige bepaling van de Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden van kracht blijven.
  6. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 oktober 2019. Deze versie vervangt alle eerdere versies.
 

Vragen over de Algemene Voorwaarden Opleidingsdiensten MONA?

Indien u vragen heeft over de Algemene Voorwaarden Opleidingsdiensten MONA dan kunt u contact opnemen met ons via info@tvmona.nl