Nieuwe gedragscode voor tolken en vertalers

Met ingang van 1 februari 2024 treedt een nieuwe gedragscode voor tolken en vertalers in werking. Vanaf deze datum treedt het nieuwe Besluit gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv in werking. We bespreken deze nieuwe ontwikkeling aan de hand van vier vragen.

1. Wat houdt de nieuwe gedragscode in?

Het Besluit gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (de Gedragscode) bestaat uit twee gedragscodes. Enerzijds bestaat deze uit de Gedragscode voor tolken in het kader van de Wbtv (de Gedragscode tolken) en anderzijds uit de de Gedragscode voor vertalers in het kader van de Wbtv (de Gedragscode vertalers).

Beide gedragscodes zijn onderverdeeld in vijf onderwerpen bestaande uit de vijf kernwaarden voor tolken en vertalers:

  1. Integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid
  2. Vertrouwelijkheid
  3. Volledigheid
  4. Transparantie
  5. Professionaliteit

De volledige tekst kan hier worden gedownload.

2. Voor wie geldt de nieuwe gedragscode?

De Gedragscode tolken is allereerst van toepassing op de in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) ingeschreven en beëdigde tolken zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Daarnaast is de Gedragscode tolken van toepassing op tolken die zijn geplaatst op de zogeheten Uitwijklijst.

De Gedragscode vertalers is enerzijds van toepassing op de in het Rbtv ingeschreven en beëdigde vertalers. Anderzijds is deze gedragscode van toepassing op vertalers die zijn geplaatst op de Uitwijklijst.

Tolken en vertalers die niet ingeschreven zijn in het Rbtv en ook niet zijn geplaatst op de Uitwijklijst kunnen ook zijn gebonden aan de Gedragscode bijvoorbeeld doordat zij daaraan zijn onderworpen via afspraken met hun opdrachtgever.

3. Vanaf wanneer geldt de nieuwe gedragscode?

De nieuwe Gedragscode is op 15 januari 2024 in de Staatscourant gepubliceerd, maar treedt in werking met ingang van 1 februari 2024.

Dat betekent dat de hiervoor genoemde tolken en vertalers vanaf 1 februari 2024 gebonden zijn aan de nieuwe Gedragscode.

4. Hoe komt u aan een fysiek exemplaar van de gedragscode?

Bureau Wbtv stuurt in de loop van 2024 aan alle in het Rbtv ingeschreven en alle op de Uitwijklijst geplaatste tolken en vertalers een exemplaar van de nieuwe Gedragscode. Daarvoor is van belang dat uw correcte adres is vermeld in het Portaal ‘Mijn Wbtv’.

5. Conclusie

Aangezien de nieuwe Gedragscode per 1 februari a.s. in werking zal treden, doet u er goed aan om als beëdigde tolk of beëdigde vertaler kennis te nemen van de nieuwe Gedragscode. U weet dan tijdig wat er van u verwacht mag worden in uw rol als professionele tolk of vertaler.

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.