Tolk krijgt na 40 jaar dienst geen verlenging

Een tolk met een lange staat van dienst krijgt geen verlenging van zijn inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) omdat hij zijn PE-punten niet heeft behaald. Dit blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. In dit artikel bespreken we hoe het zo ver heeft kunnen komen.

1. Feiten

Het verhaal begint bij het verzoek om verlenging van de inschrijving van de betreffende tolk en vertaler (hierna: “de tolk”).

1.1. Verzoek verlenging

De tolk heeft Bureau Wbtv op 7 mei 2019 verzocht om zijn inschrijving als tolk en vertaler in verschillende talencombinaties en vertaalrichtingen te verlengen. De inschrijving als tolk zou namelijk op 20 oktober 2019 verlopen en de inschrijving als tolk op 13 februari 2020.

1.2. Werktalen

Hij vroeg om zijn inschrijving als tolk Nederlands-Arabisch (Marokkaans) en Nederlands-Arabisch (Egyptisch) te verlengen. Daarnaast verzocht de tolk om verlenging van zijn inschrijving als vertaler Nederlands-Koerdisch (Sorani) en vice versa en Nederlands-Arabisch (standaard) en vice versa.

1.3. Toelichting scholingsactiviteiten

De tolk heeft in zijn verzoek een toelichting gegeven op de cursus die hij sinds september 2018 in Zuid-Spanje volgt, excursies die hij onderneemt, werk, zelfstudie en bijles. De bedoeling van deze toelichting was dat Bureau Wbtv zou bepalen dat hij (ruimschoots) voldeed aan zijn PE-verplichtingen.

1.4. Aanvullende informatie

Vervolgens ontstaat er een mailwisseling tussen de tolk en Bureau Wbtv waarin Bureau Wbtv vraagt om (aanvullende) informatie en de tolk daarop vervolgens reageert. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag van de tolk of sprake kon zijn van vrijstelling, hetgeen niet het geval was aangezien dit alleen bij arbeidsongeschiktheid geldt.

1.5. Registratie PE-punten

Bureau Wbtv laat op 1 juli 2019 uiteindelijk weten dat de tolk slechts 1 PE-punt had geregistreerd in de digitale omgeving ‘Mijn Wbtv’ en daarbij aangegeven dat elke scholingsactiviteit apart geregistreerd dient te worden. Daarop antwoordt de tolk dat hij alles had opgestuurd en geen verdere informatie heeft.

1.6. Afwijzing verzoek

Op 17 juli 2019 heeft Bureau Wbtv vervolgens het verzoek tot verlenging afgewezen omdat er geen PE-punten op het gebied van scholingsactiviteiten waren geregistreerd en op het gebied van overige activiteiten waren eveneens geen punten geregistreerd en ook geen onderbouwende informatie ingestuurd.

2. Bezwaar

Vervolgens heeft de tolk bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Bureau Wbtv van 17 juli 2019.

2.1. Nadere stukken

Vanwege de bezwaarprocedure heeft ook een hoorzitting plaatsgevonden. De tolk krijgt in dat kader de gelegenheid om alsnog nadere stukken in te dienen betreffende zijn PE-activiteiten en professionele werkopdrachten.

2.2. Verklaring Spaanse opleiding

In dat verband heeft hij onder meer een verklaring van een Spaanse opleiding gestuurd naar Bureau Wbtv waarop hij de reactie kreeg dat de verklaring niet de juiste periode betreft en ook niet het totaal aantal contacturen bevat.

2.3. Hersteltermijn

Nadat hij in de gelegenheid is gesteld om alsnog een nieuwe verklaring toe te sturen, vraagt de tolk om een beslissing op zijn bezwaar omdat hij geen nadere stukken zal sturen.

3. Beslissing op bezwaar

In zijn beslissing op bezwaar handhaaft Bureau Wbtv het primaire besluit van 17 juli 2019. Dat betekent dat Bureau Wbtv het standpunt inneemt dat het eerdere besluit tot afwijzing van het verlengingsverzoek van de tolk niet wordt herzien.

3.1. Onvoldoende PE-punten

De reden is dat de tolk niet minimaal 80 PE-punten heeft behaald die voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden. Zo voldoen de door de tolk opgegeven scholingsactiviteiten niet aan de wettelijke criteria. Ook de opgegeven overige activiteiten voldoen niet aan de wettelijke criteria.

3.2. Professionele werkopdrachten

Wat betreft de vereiste professionele werkopdrachten, geldt dat de tolk voor de betreffende talencombinaties als tolk wel minimaal tien professionele werkopdrachten heeft verricht.

Om een verlenging te krijgen is het echter niet voldoende om te voldoen aan de eis van tien professionele werkopdrachten maar moeten ook de 80 PE-punten worden behaald.

Voor de betreffende vertaalrichtingen als vertaler is überhaupt niet voldaan aan de vereiste tien professionele werkopdrachten. Dat betekent dat de verlenging van de inschrijving als vertaler ook om die reden in het geding komt.

4. Beroep

De tolk gaat vervolgens in beroep tegen de beslissing op bezwaar. Dat betekent dat de rechter beoordeelt of de beslissing op bezwaar op juiste gronden is genomen.

4.1. Nadere verklaring Spaanse opleiding

In beroep overlegt de tolk alsnog een verklaring waaruit zou moeten blijken dat de cursus in Zuid-Spanje 108 PE-punten oplevert. Bureau Wbtv meent echter dat de verlenging niet kan plaatsvinden met terugwerkende kracht op basis van stukken die voor het eerst in beroep bij de rechter worden overgelegd.

4.2. Verklaring niet tijdig

Het Rbtv dient altijd de juiste stand van zaken te bevatten en dient daarom niet met terugwerkende kracht aangepast te worden, zo stelt Bureau Wbtv. In dit geval was de inschrijving automatisch vervallen vanwege het verstrijken van de termijn van vijf jaar na de laatste verlenging.

5. Beoordeling beroep

De rechtbank gaat in haar beslissing in op alle beroepsgronden: PE-punten voor de nascholing, PE-punten voor de overige activiteiten en tot slot de overige gebreken in de beslissing op bezwaar die de tolk ten grondslag had gelegd aan zijn beroep.

5.1. PE-punten nascholing

De rechter meent dat de tolk zelf tijdig, dat wil zeggen bij de aanvraag tot verlenging, alle stukken dient te overleggen om aan te tonen dat de betreffende tolk de noodzakelijke kennis heeft bijgehouden. Dit zou ook nog kunnen in de bezwaarprocedure. Dit kan in dit geval echter niet in beroep nadat de inschrijving is vervallen.

Het Rbtv dient in dat geval namelijk met terugwerkende kracht aangepast te worden. Derden moeten er echter constant op kunnen vertrouwen dat de inschrijvingen in het Rbtv juist en actueel zijn. Daarom laat de rechter de nadere verklaring van de Spaanse opleiding buiten beschouwing.

De rechter concludeert vervolgens dat de stukken die wel zijn overgelegd in de bezwaarprocedure niet kunnen leiden tot toewijzing van het beroep. De opleiding is namelijk gevolgd bij een PE-aanbieder die niet erkend is door Bureau Wbtv. Dat betekent dat er extra informatie moet komen van die opleiding zelf en niet van de tolk. Om die reden heeft Bureau Wbtv terecht geen PE-punten toegekend voor de opleiding.

5.2. PE-punten overige activiteiten

Naast scholingsactiviteiten kunnen ook overige activiteiten worden geregistreerd. De tolk had er een beroep op gedaan dat hij overige activiteiten had verricht bestaande uit excursies, zelfstudie en bijles waarvoor hij PE-punten zou moeten krijgen. De rechter wijst deze grond af maar concludeert ook dat de tolk daarmee ook niet aan 80 PE-punten zou zijn gekomen.

5.2.1. Excursies

Voor wat betreft de categorie ‘verblijf in buitenland’ zijn geen stukken ingediend waaruit kan worden opgemaakt dat de tolk minimaal tien dagen voor zakelijke doeleinden in het buitenland (Marokko of  Spanje) is verbleven. Voor het registreren van PE-punten voor excursies is een verklaring van de bezochte organisatie of instelling nodig, aldus de rechter.

5.2.2. Zelfstudie

Wat betreft de gegeven bijles heeft de tolk geen nadere stukken ingediend. Bovendien is het volgens de rechter nog maar de vraag of het geven van (Duitse) bijles aan kinderen deskundigheidsbevorderend is voor de inschrijvingen van de tolk in het Rbtv. De werktalen van de tolk (vertaler) zijn immers Arabisch en Koerdisch.

5.2.3. Bijles

Bij activiteiten in de categorie ‘zelfstudie’ moet een duidelijke omschrijving worden gegeven en moet worden aangegeven waarom de betreffende activiteit deskundigheidsbevorderend is. Zonder nadere toelichting voldoet de mededeling van de tolk dat hij bezig is een methode te ontwikkelen voor het examineren van tolken en vertalers niet, aldus de rechtbank.

5.3. Andere gebreken?

Volgens de tolk was de beslissing op bezwaar in strijd met het zogenaamde motiveringsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel.

5.3.1. Schending motiveringsbeginsel

De rechter meent echter dat er geen motiveringsgebrek is omdat Bureau Wbtv concreet de feiten en omstandigheden heeft vermeld op grond waarvan de tolk niet voldoet aan de eisen voor verlenging. Er is daarom geen schending van het motiveringsbeginsel. 

5.3.2. Schending zorgvuldigheidsbeginsel

Tot slot oordeelt de rechtbank dat de tolk zelf de verantwoordelijkheid draagt om op de hoogte te zijn van de regels omtrent nascholing. Daarnaast meent de rechter dat de tolk zelf verantwoordelijk is voor het inkomensverlies als gevolg van het besluit omdat hem meermaals is uitgelegd wat de regels zijn en meermaals gelegenheid is gegeven om de stukken te overleggen.

De rechtbank volgt de tolk dus niet in zijn stelling dat Bureau Wbtv bij een juiste afweging van belangen nooit tot de betreffende beslissing had kunnen komen en daarom in strijd heeft gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel. Dat de betreffende tolk al ’40 jaar een gewaardeerde tolk’ is, doet hieraan volgens de rechtbank niet af.

6. Conclusie

Op grond van deze uitspraak is de conclusie dat het van groot belang is om als tolk of vertaler de volgende uitgangspunten goed in de gaten te houden.

6.1. Nascholing

Volg bij voorkeur nascholing bij een door Bureau Wbtv erkende PE-aanbiede zoals MONA. Mocht dat niet lukken, zorg er dan tijdig voor dat alle vereiste informatie over de opleider en de opleiding schriftelijk wordt geleverd vanuit de opleidingsinstelling, waaronder de leerdoelen, de inhoud van de cursus, een overzicht van het lesmateriaal, informatie over de deskundigen etc.

U dient er ook goed op te letten dat de activiteiten wel relevant zijn voor uw inschrijving. In het bovengenoemde voorbeeld valt niet snel in te zien hoe bijles Duits aan kinderen kan leiden tot bevordering van de deskundigheid van een tolk Arabisch of vertaler Arabisch dan wel Koerdisch.

6.2. Overige activiteiten

Voor overige activiteiten zijn duidelijke regels die u hier kunt teruglezen. Zorg ervoor dat u ruim voor het einde van de inschrijfperiode uw portfolio met bewijsstukken op orde heeft en deze ook uploadt in ‘Mijn Wbtv’. Het gaat dan om de bewijsstukken om aan te tonen dat de overige activiteiten voldoen aan de daarvoor gestelde vereisten.

6.3. Professionele werkopdrachten

U dient er eveneens voor te zorgen dat u minstens tien professionele werkopdrachten kunt overleggen, mocht Bureau Wbtv daar om vragen. Indien u die niet kunt aantonen, kan uw verzoek om verlenging namelijk ook om die reden worden afgewezen.

6.4. Overlegging nadere stukken

Indien Bureau Wbtv zou stellen dat u nog nadere stukken dient te overleggen, vraagt u dan om een ruime termijn en ook om concretisering van wat exact nodig is. Zorgt u er vervolgens voor dat u de stukken alsnog tijdig overlegt.

Dit kan zelfs in de bezwaarprocedure. Als u wilt dat u nog meer tijd krijgt dan dient u een pro-formabezwaar in waardoor de bezwaarprocedure langer duurt en u dus ook langer de tijd heeft om stukken te overleggen. In beroep wordt het, zoals we gezien hebben in deze zaak, erg lastig en zelfs onmogelijk als uw inschrijving al is vervallen.

6.5. Vrijstelling

Als u een beroep wenst te doen op een vrijstelling zorgt u er dan voor dat u op de hoogte bent van de regels. U leest hier over de vrijstelling op grond van arbeidsongeschiktheid.

Ook kunnen er uitzonderingen voor u gelden op het terrein van COVID-19 (corona) waarvoor u tijdig op de website van Bureau Wbtv moet kijken om te bezien of de uitzonderingen ook voor u gelden.

6.6. Professionele rechtsbijstand

Probeert u niet zelf een bezwaarschrift in te dienen op het moment dat daarvan veel afhangt. In dat geval is het verstandig om een professionele rechtsbijstandsverlener in te schakelen.

Deze kan namelijk op grond van de complexe en gelaagde regelgeving argumenten naar voren brengen waarom bepaalde activiteiten wel moeten leiden tot PE-punten of waarom bepaalde documenten volgens de regelgeving voldoende zouden moeten zijn.

Als u dat pas doet in beroep dan is het lastig voor de rechtsbijstandsverlener om nieuwe argumenten of stukken te overleggen omdat de rechter zich in beginsel moet baseren op hetgeen in de bezwaarprocedure aan de orde is gebracht.

Ons tolk- en vertaalbureau werkt samen met Advocatenkantoor El Hannouche dat tolken, vertalers en belangenorganisaties voor tolken en vertalers rechtsbijstand verleent.

 

Direct tolk reserveren

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Offerte tolkopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Offerte vertaalopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.