Woordenlijst Tarifit Berber: lichaamsdelen

Het Tarifit Berber heeft de nodige leenwoorden uit onder meer het Arabisch, Frans en Spaans  vanwege het (historisch) taalcontact tussen deze talen. Voor een categorie woorden is het aantal leenwoorden van oudsher echter beperkt: lichaamsdelen. Deze categorie woorden leent zich dan ook goed voor een woordenlijst van Riffijnse termen die onder meer door tolken gebruikt (kunnen) worden in medische consulten.

Dynamische lijsten

Hieronder treft u een tweetal woordenlijsten aan met termen die betrekking hebben op het menselijke lichaam vertaald vanuit het Nederlands naar het Tarifit (of Tarifiyt) en omgekeerd. Deze dynamische terminologielijsten worden steeds aangevuld met vertalingen uit verschillende dialecten van het Tarifit Berber om deze lijsten zo compleet en bruikbaar mogelijk te maken.

Transcriptie

Onderstaand treft u de gebruikte fonetische transcriptie aan.

Teken Uitspraak
a ‘a’ als in Nederlandse ‘fan’
ā ‘aa’ als in Nederlandse ‘baan’
b ‘b’ als in Nederlandse ‘bar’
b ‘v’ als in Engelse ‘very’
č ‘sh’ als in Engelse ‘shoot’
d ‘d’ als in Nederlandse ‘dat’
d ‘th’ als in Engelse ‘that’

 

Emfatische ‘d’

‘ض’ als in Arabische ‘وضوء’ (‘rituele wassing’)

 

Emfatische ‘d

‘ظ’ als in Arabische ‘ظُّلم’ (‘onrecht’)

ə ‘e’ als in Nederlandse ‘begin’
f ‘f’ als in Nederlandse ‘fiets’
g ‘g’ als in Engelse ‘go’
ǧ ‘g’ als in Nederlandse ‘garage’
ɣ ‘r’ als in Franse ‘merci’
h ‘h’ als in Nederlandse ‘hand’
Zachte ‘h’

‘ح’ als in Arabische ‘حال’ (‘toestand’)

i ‘ie’ als in Nederlandse ‘mier’
k ‘k’ als in Nederlandse ‘koe’
l ‘l’ als in Nederlandse ‘lekker’
m ‘m’ als in Nederlandse ‘moer’
n ‘n’ als in Nederlandse ‘noot’
o ‘o’ als in Nederlandse ‘pot’
p ‘p’ als in Nederlandse ‘poen’
q ‘ق’ als in Arabische ‘قلب’ (‘hart’)
r ‘r’ als in Nederlandse ‘rot’
s ‘s’ als in Nederlandse ‘soep’

 

Emfatische ‘s’

‘ص’ als in Arabische ‘صلاة’ (‘gebed’)

t ‘t’ als in Nederlandse ‘tomaat’
t ‘th’ als in Engelse ‘thing’

 

Emfatische ‘t’

‘ط’ als in Arabische ‘طويل’ (‘lang’)

u ‘oe’ als in Nederlandse ‘boer’
w ‘w’ als in Engelse ‘water’
x ‘ch’ als in Nederlandse ‘chloor’
y ‘j’ als in Nederlandse ‘jong’
z ‘z’ als in Nederlandse ‘zit’

 

Emfatische ‘z’

‘zz’ als in Engelse ‘buzzword’

ε

 

Diepe (stemhebbende faryngale fricatieve) keelklank

‘ع’ als in Arabische ‘عيد’ (‘feest’)

Nederlands – Berber (Tarifit)

Hieronder treft u de woordenlijst aan met Nederlandse termen die betrekking hebben op het lichaam (lichaamsdelen, anatomie, organen etc.). U treft achter de Nederlandse term telkens de vertaling(en) in het Berber (Tarifit). De Berberse vertaling bevat na de schuine streep het meervoud. Het koppelteken (-) is ter indicatie van een nog ontbrekende vertaling.

Nederlands Berber (Tarifit)
Achterste taxna

taǧəεnit

Adamsappel taεənquqt n-yiri / tiεənquqin n-yiri
Ader aẓwā / iẓuran
Alvleesklier bankriyas
Amandelen timəǧǧin

timəẓẓoɣin

Anus tqonnit
Appendix bindisi

mindisi

Arm ɣir / iɣrawən

aɣraw / iɣrawən

Baard aεəčmyā / iεəčmān
Baarmoeder lwəlda
Baarmoederhals
Balzak
Been ā / iān
Been (bot) iɣəṣ / ixsan
Beenmerg aof
Bekken tamqiqəčt
Bijnier
Bijschieldklier
Bil adənfif n-taxna / idənfifən n-taxna
Blaas lbula
Blinde darm adan n-zyada
Bloed ddəm

idammən

Bloedplaatjes
Bloedvat
Borst (vrouw) abbič / ibbač
Borst ǧǧuf

idmān

Borstkas
Borstklier
Bot iɣəṣ / ixsan

iɣəṣ / iɣoṣwan

Bovenarm tāmmant n -uɣir
Bovenbeen taməṣṣat / timəṣṣadin
Buik aεəddis / iεəddisən
Clitoris
Darm adan
Dij taməṣṣat / timəṣṣadin
Dikke darm adan aməqran
Duim iməz
Dunne darm adan aməzyan
Eerste kies takawiṭ / –
Eierstok – / rəmrəwwət
Eikel
Eileider
Elleboog taɣmāt n-uɣir
Endeldarm
Enkel tačεaft
Galblaas iẓi
Gehemelte anaɣ
Gewricht rəmfaṣər
Gezicht aɣəmbub / iɣəmbab

udəm

Haar čεā

εučču

arič

Haarvat
Hals iri
Hand fus / ifassən
Handpalm tisi n-ufus
Hart ur / urawən
Hersenen adǧi
Heup rəmfaṣər n-tməṣṣat

aɣəẓdis n-uā

Heupgewricht rəmfaṣər n-tməṣṣat
Hiel nwāz

inyaz

Hoektand uyər / uyrən
Hoofd azədǧif / izədǧifən

aqəyyuε / iqəyyuεən

azəllif / izəllifən

Hoofdhaar čεā

ačənkuk

ačəwwaf

εučču

arič

ačəεwaw

Hoofdspieren
Huid tirməčt
Huig rəḥrəq
Hypofyse
Ingewanden adan
Iris mummu
Jongen aḥənǧā / iḥənǧān

aḥram / iḥramən

Jukbeen
Kaak aɣəsmyā / iɣəsmyān
Keel tmiǧǧa
Keelamandelen timəǧǧin

timəẓẓoɣin

Keelholte taḥbot n-yiri / tiḥbotin n-yiri
Kies tasyat / tisiya
Kin taɣəsmyāt / tiɣəsmirin
Klier
Knie fud / ifaddən
Knokkel aεənquq / iεənquqən
Kraakbeen takaričt

rkarrač

Kuit tāmmant n-uā
Lever tsa
Lichaam ddat

arrimət

Lies
Linker azərma
Lip ančuč / inčučən
Long tarot
Luchtpijp tiyyu n-nfəs
Lymfeklier
Maag lmaεədda

stomaɣo

Man āyaz / yāyazən
Meisje taḥənǧāt / tiḥənǧirin

taḥrant / tiḥramin

Middel taɣəẓdist
Middelvinger ḍḍat n-ərwəṣt
Middenrif
Milt inafə
Moedervlek tazbibt / tizbibin
Mond aqəmmom / iqəmmomən
Nagel ičča / iččān
Navel tmiṭ

taεəbbot

Nek iǧiman
Netvlies
Neus tinzā / tinzān

tinzar / tinzarin

inzar / inzarən

Neusholte rəxwačəm
Nier tiẓẓətč / tayəẓẓar
Oksel taddəxt

saddu taɣroṭ

Onderam fus
Onderrug swaddayi wəεwā
Oog tiṭṭowt / tiṭṭawin

tiṭṭ / tiṭṭawin

Ooglens
Ooglid aεwā n-tiṭṭowt
Oor aməẓẓoɣ / iməẓẓoɣən

aməẓẓoɣ / iməǧǧan

Oorlel tahrust / tihrusin
Organen adan
Pancreas bankriyas
Penis aqəllaw / iqəllawən

abrur / ibrurən

Pink ḍḍat taməẓyant
Plasbuis
Pols rəmfaṣər n-ufus
Prostaat brosṭāṭ
Rechter afusi
Rib taɣəẓdist / tiɣəẓdisin
Ribbenkast
Ringvinger ḍḍat n-txadənt
Rode bloedcellen
Rug aεwā / iεwān

aεrur / iεrurən

Ruggenmerg
Schaamhaar izaggwən

zagagən

azagguɣən

Schaamlippen inčučən n-ubəččun
Schedel
Scheenbeen
Schildklier
Schouder taɣroṭ / tiɣroṭin
Schuim kuffu
Skelet
Slaap
Slagader aẓwā / iẓuran
Slakkenhuis
Slokdarm tmiǧǧa
Slokdarm tiyyu n-lmakla
Snijtand tiɣməst n-wudəm / tiɣmas n-wudəm
Snor čraɣəm
Snot axror / ixrorən
Snotgeul
Speeksel ikuffan
Spier aẓwā / iẓuran
Strottenklep rəḥrəq
Stuitje tačəkwaṭ n-wəεwā

zεankuk

Tand tiɣməst / tiɣmas
Tandvlees ačsum n-tiɣmas
Teelbal amənyā / imənyān

– / timədǧarin

Teen tafdənt / tidnin
Tepel
Testikel amənyā / imənyān

– / timədǧarin

Tong irəs / irsawən

iləs / ilsawən

Tongpunt tixfət n-yirəs
Twaalfvingerige darm
Urinebuis
Urineleider
Vagina abəččun / ibəččunən

aḥəččun / iḥəččunən

Vet tadunt
Vinger ḍḍat / iuan
Voet ā / iān
Voorhoofd taynāt / taynātin

tawana

Voortand tiɣməst n-wudəm / tiɣmas n-wudəm
Vrouw tamɣāt / timɣārin
Vuist rpunyət

lbunya

Wang agəmmiẓ / igəmmiẓən
Wenkbrauw timmi / timmiwin
Wervelkolom sərčət n-wəεwā
Wijsvinger ḍḍat n-čahada
Wimper abriw / ibriwən

abər

Witte bloedcellen
Wormvormig aanhangsel bindisi

mindisi

Wreef
Zaadbal amənyā / imənyān

– / timədǧarin

Zenuw rəεṣab
Zool tisi n-uā

tarəqqa n-uā

Zweet tidi
Zwezerik

Berber (Tarifit) – Nederlands

Hieronder treft u de woordenlijst in het Berber (Tarifit) aan met de Nederlandse vertaling daarachter. Het Berberse woord bevat na de schuine streep het meervoud indien beschikbaar.

Berber (Tarifit) Nederlands
abbič / ibbač Borst (vrouw)
abəččun / ibəččunən Vagina
abər Wimper
abriw / ibriwən Wimper
abrur / ibrurən Penis
ačənkuk Hoofdhaar
ačəwwaf Hoofdhaar
ačəεwaw Hoofdhaar
ačsum n-tiɣmas Tandvlees
adan Darmen

Ingewanden

Organen

adan aməqran Dikke darm
adan aməzyan Dunne darm
adan n-zyada Blinde darm
adənfif n-taxna / idənfifən n-taxna Bil
adǧi Hersenen
aof Beenmerg
afusi Rechter
agəmmiẓ / igəmmiẓən Wang
aɣəmbub / iɣəmbab Gezicht
aɣəsmyā / iɣəsmyān Kaak
aɣəẓdis n-uā Heup
aɣraw / iɣrawən Arm
aḥəččun / iḥəččunən Vagina
aḥənǧā / iḥənǧān Jongen
aḥram / iḥramən Jongen
amənyā / imənyān Teelbal

Testikel

Zaadbal

aməẓẓoɣ / iməǧǧan Oor
aməẓẓoɣ / iməẓẓoɣən Oor
anaɣ Gehemelte
ančuč / inčučən Lip
aqəllaw / iqəllawən Penis
aqəmmom / iqəmmomən Mond
aqəyyuε / iqəyyuεən Hoofd
arič Hoofdhaar

Haar

arrimət Lichaam
axror / ixrorən Snot
āyaz / yāyazən Man
azagguɣən Schaamhaar
azədǧif / izədǧifən Hoofd
azəllif / izəllifən Hoofd
azərma Linker
aẓwā / iẓuran Ader

Slagader

Spier

aεəčmyā / iεəčmān Baard
aεəddis / iεəddisən Buik
aεənquq / iεənquqən Knokkel
aεrur / iεrurən Rug
aεwā / iεwān Rug
aεwā n-tiṭṭowt Ooglid
bankriyas Alvleesklier

Pancreas

bindisi Appendix

Wormvormig aanhangsel

brosṭāṭ Prostaat
čraɣəm Snor
čεā Haar

Hoofdhaar

ā / iān Been, Voet
ddat Lichaam
ḍḍat / iuan Vinger
ḍḍat n-čahada Wijsvinger
ḍḍat n-ərwəṣt Middelvinger
ḍḍat n-txadənt Ringvinger
ḍḍat taməẓyant Pink
ddəm Bloed
fud / ifaddən Knie
fus / ifassən Hand

Onderam

ǧǧuf Borst
ɣir / iɣrawən Arm
ičča / iččān Nagel
idammən Bloed
idmān Borst
iǧiman Nek
iɣəṣ / iɣoṣwan Been

Bot

iɣəṣ / ixsan Been

Bot

ikuffan Speeksel
iləs / ilsawən Tong
iməz Duim
inafə Milt
inčučən n-ubəččun Schaamlippen
inyaz Hiel
inzar / inzarən Neus
irəs / irsawən Tong
iri Hals
izaggwən Schaamhaar
iẓi Galblaas
kuffu Schuim
lbula Blaas
lbunya Vuist
lmaεədda Maag
lwəlda Baarmoeder
mindisi Appendix

Wormvormig aanhangsel

mummu Iris
nwāz Hiel
rəḥrəq Huig

Strottenklep

rəmfaṣər Gewricht
rəmfaṣər n-tməṣṣat Heup

Heupgewricht

rəmfaṣər n-ufus Pols
rəmrəwwət Eierstokken
rəxwačəm Neusholte
rkarrač Kraakbeen
rmuxx Hersenen
rpunyət Vuist
saddu taɣroṭ Oksel
sərčət n-wəεwā Wervelkolom
stomaɣo Maag
swaddayi wəεwā Onderrug
tačəkwaṭ n-wəεwā Stuitje
tačεaft Enkel
taddəxt Oksel
tadunt Vet
tafdənt / tidnin Teen
taǧəεnit Achterste
taɣəsmyāt / tiɣəsmirin Kin
taɣəẓdist Middel
taɣəẓdist / tiɣəẓdisin Rib
taɣmāt n-uɣir Elleboog
taɣroṭ / tiɣroṭin Schouder
taḥbot n-yiri / tiḥbotin n-yiri Keelholte
taḥənǧāt / tiḥənǧirin Meisje
taḥrant / tiḥramin Meisje
tahrust / tihrusin Oorlel
takaričt Kraakbeen
takawiṭ / – Eerste kies
taməṣṣat / timəṣṣadin Bovenbeen

Dij

tamɣāt / timɣārin Vrouw
tāmmant n -uɣir Bovenarm
tāmmant n-uā Kuit
tamqiqəčt Bekken
tarəqqa n-uā Zool
tarot Long
tasyat / tisiya Kies
tawana Voorhoofd
taxna Achterste
taynāt / taynātin Voorhoofd
tazbibt / tizbibin Moedervlek
taεəbbot Navel
taεənquqt n-yiri / tiεənquqin n-yiri Adamsappel
tidi Zweet
tiɣməst / tiɣmas Tand
tiɣməst n-wudəm / tiɣmas n-wudəm Voortand

Snijtand

timədǧarin Teelballen

Testikels

Zaadballen

timəǧǧin Amandelen

Keelamandelen

timəẓẓoɣin Amandelen

Keelamandelen

timmi / timmiwin Wenkbrauw
tinzā / tinzān Neus
tinzar / tinzarin Neus
tirməčt Huid
tisi n-uā Zool
tisi n-ufus Handpalm
tiṭṭ / tiṭṭawin Oog
tiṭṭowt / tiṭṭawin Oog
tixfət n-yirəs Tongpunt
tiyyu n-lmakla Slokdarm
tiyyu n-nfəs Luchtpijp
tiẓẓətč / tayəẓẓar Nier
tmiǧǧa Keel

Slokdarm

tmiṭ Navel
tqonnit Anus
tsa Lever
udəm Gezicht
ur / urawən Hart
uyər / uyrən Hoektand
zagagən Schaamhaar
zεankuk Stuitje
εučču Hoofdhaar

Haar

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.