Specialisatie interceptietolk ingetrokken

In een nieuwsbericht liet Bureau Wbtv onlangs weten dat tolken niet meer kunnen verzoeken om een vermelding van de specialisatie interceptietolk. Wat is de reden hiervan? Wat gebeurt er met de lopende aanvragen? Hoe zit het met de al toegekende vermeldingen? Het antwoord op deze en andere vragen leest u in dit blog.

1. Waarom is de specialisatie interceptietolk ingetrokken?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een jaar na de invoering besloten tot intrekking van de specialisatie interceptietolk (ook wel: taptolk) omdat geconstateerd is dat er veiligheidsrisico’s zijn (voor tolken).

Op basis daarvan moet het beleid herzien worden. In afwachting van dat nieuwe beleid wordt het huidige beleid ingetrokken. Daarom is het niet meer mogelijk om een verzoek tot vermelding als interceptietolk aan te vragen.

2. Per wanneer is de specialisatie interceptietolk ingetrokken?

Sinds 1 september 2021 was het mogelijk om een aanvraag in te dienen om vermelding van de specialisatie ‘interceptierolk’. Na iets meer dan een jaar komt er (voorlopig) een eind aan die mogelijkheid. Per 1 oktober 2022 is het namelijk niet meer mogelijk om een verzoek te doen tot vermelding van de specialisatie ‘Interceptietolk’.

Indien het beleid zou veranderen en verzoeken weer mogelijk worden, is de verwachting dat Bureau Wbtv daar tijdig een nieuwsbrief over rondstuurt. De vraag is echter of de specialisatie weer mogelijk wordt in de toekomst en zo ja met welke (beleids)veranderingen. Dat is vooralsnog onduidelijk.

Lees ook: Nieuwe specialisaties voor tolken: verhoortolk en interceptietolk

3. Wat gebeurt er met de huidige vermeldingen?

De bestaande vermeldingen van de specialisatie interceptietolk worden automatisch omgezet naar de vermelding ‘ervaring als politie interceptietolk’. Deze informatie wordt uitsluitend gedeeld met de politie en de intermediairs die een contract hebben met de Nationale Politie.

Dat betekent dus ook dat andere organisaties die in beginsel geen gebruik maken van interceptietolken geen toegang hebben tot deze gegevens. Dit beleid moet in het licht worden gezien van de veiligheidsrisico’s die het ministerie heeft geconstateerd en die in de publieke informatie tot op heden niet verder zijn gespecificeerd.

Lees ook: De afnameplicht voor tolk- en vertaaldiensten uitgelegd

4. Wat gebeurt er met de lopende verzoeken?

De aanvragen tot vermelding van de specialisatie ‘Interceptietolk’ die zijn ingediend tot 1 oktober 2022 worden nog in behandeling genomen.

Indien een aanvraag voldoet aan de vereisten om een vermelding te krijgen tot ‘Interceptietolk’ krijgt de betreffende tolk de vermelding ‘ervaring als politie interceptietolk’.

De tolk krijgt automatisch bericht over zijn aanvraag en hoeft dus geen verdere actie te ondernemen. Uiteraard is het wel mogelijk om het verzoek in te trekken. Daarnaast is het altijd mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit op de aanvraag.

Lees ook: Niet eens met Bureau Wbtv: wat te doen?

5. Wat gebeurt er met de nascholingsplicht van interceptietolken?

Op grond van de huidige regeling zoals neergelegd in artikel 3 van bijlage 3 van het Besluit aanwijzen specialisaties dient een interceptietolk te voldoen aan een aantal voorwaarden om de specialisatie te behouden bij de verlenging van zijn inschrijving in het Rbtv.

De tolk dient het volgende aan te tonen:

  1. De kennis die vereist is om ingeschreven te worden als interceptietolk is op peil gehouden doordat vanaf het moment van vermelding van de specialisatie tot aan het einde van de periode van inschrijving in het Rbtv jaarlijks gemiddeld minimaal 4 PE-punten zijn behaald met scholingsactiviteiten (zoals bedoeld in het Besluit permanente educatie Wbtv).

  2. Door middel van continue screening door de Nationale Politie is de integriteit aangetoond.

  3. De tolk heeft minimaal 50 uur in strafzaken als interceptietolk getolkt in de betreffende talencombinatie of maximaal 10 uren aan andere relevante ervaring opgedaan bestaande uit intercollegiale toetsing/intervisie.

Het is vooralsnog niet duidelijk of deze nascholingsplicht (en werkervaring) ook geldt om de nieuwe vermelding ‘ervaring als politie interceptietolk’ te kunnen behouden.

De verwachting is dat er zo snel mogelijk nieuw beleid wordt ontwikkeld zodat tolken weten waar ze aan toe zijn ook als het gaat om de nascholingsplicht.

Het is uiteraard wel zo dat interceptietolken hoe dan ook hun kennis op peil dienen te houden op grond van de algemene nascholingsplicht.

Lees ook: Hoe verleng ik mijn inschrijving als tolk of vertaler?

6. Wat gebeurt er met de specialisatie ‘verhoortolk’?

Per 1 september 2021 was niet alleen de specialisatie interceptietolk ingevoerd maar ook de zogeheten verhoortolk. Het beleid rondom de vermelding van de specialisatie ‘verhoortolk’ is vooralsnog niet veranderd. De intrekking van de vermelding van interceptietolk heeft dus op dit moment geen gevolg voor de tolken die de specialisatie verhoortolk hebben.

Lees ook: Nieuwe specialisaties voor tolken: verhoortolk en interceptietolk

 

Direct tolk reserveren

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Offerte tolkopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Offerte vertaalopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Dit bericht is geplaatst in Tolken.
  • Deel dit bericht via: