Raad van State: eisen hernieuwde inschrijving ongeldig

Recentelijk heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland geoordeeld dat Bureau Wbtv geen bevoegdheid heeft om de verplichtingen op grond van de hernieuwde inschrijving op te leggen. Het gevolg is dat deze regeling onverbindend is verklaard door de rechter. Wat houdt deze regeling in? Waarom is deze onverbindend verklaard? Wat zijn de gevolgen voor u als beëdigd tolk of vertaler? U leest het allemaal in dit blog.

1. Wat houdt artikel 4 van het Besluit verlenging inschrijving Rbtv in?

Op 13 juli 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) bepaald dat artikel 4 van het Besluit verlenging inschrijving Rbtv (het Besluit) onverbindend is. Artikel 4 van het Besluit luidt als volgt:

1. Van een verzoek tot hernieuwde inschrijving is sprake indien een tolk of vertaler een verzoek tot inschrijving in de door de Raad ter beschikking gestelde beveiligde persoonlijke digitale omgeving, indient binnen vijf jaren na het verlopen van de termijn van die inschrijving in het Rbtv, na uitschrijving op verzoek uit het Rbtv of na doorhaling op grond van artikel 9 van de Wbtv.

2. Een verzoek tot hernieuwde inschrijving wordt gehonoreerd indien aangetoond wordt dat:

a. Voldaan is aan de voorwaarden op basis van artikel 3 van de Wbtv;

b. Alsnog voldaan is aan de bijscholingsverplichting zoals genoemd in het Besluit permanente educatie Wbtv (hierna: het Besluit PE) die gold tijdens de periode van inschrijving waarop het verzoek tot hernieuwde inschrijving betrekking heeft;

c. Een tolk of vertaler voldoet aan de werkervaringseis zoals geformuleerd in het Besluit btv.”

Indien een tolk of vertaler niet op tijd is geweest met het aanvragen van de verlenging van zijn inschrijving dan vervalt zijn inschrijving en mag hij geen werkzaamheden meer verrichten als beëdigde tolk of vertaler.

1.1. Hernieuwde inschrijving

De betreffende tolk of vertaler kan dan verzoeken om een zogeheten hernieuwde inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) zodat de tolk of vertaler opnieuw wordt ingeschreven. Dit moet dan wel binnen vijf jaar nadat de termijn is verlopen. In dat geval moet de tolk of vertaler voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De tolk/vertaler moet voldoen aan de op dat moment geldende reguliere inschrijfvoorwaarden.
  2. De tolk/vertaler moet alsnog het aantal PE-punten behalen dat nodig was om de verlenging te krijgen.
  3. De tolk/vertaler moet aantonen dat hij ten minste tien professionele werkopdrachten als beëdigde tolk of vertaler heeft verricht.
  4. De tolk/vertaler moet een bedrag van € 125,- voldoen voor het in behandeling nemen van zijn verzoek tot hernieuwde inschrijving.

1.2. Bijscholingsverplichting

Het voorgaande houdt in dat wanneer sprake is van een zogeheten hernieuwde inschrijving onder meer alsnog voldaan dient te worden aan de bijscholingsverplichting. De bijscholingsverplichting houdt in dat een tolk of vertaler 80 PE-punten haalt om een verlenging te kunnen krijgen.

Lees ook: Hoe verleng ik mijn inschrijving als tolk of vertaler?

2. Waarom is artikel 4 van het Besluit verlenging inschrijving Rbtv onverbindend?

Volgens de Afdeling staan in de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Bbtv) regels over inschrijving en verlenging van een inschrijving, maar niet over de hernieuwde inschrijving.

2.1. Geen wettelijke grondslag

Daarom is er geen wettelijke grondslag voor het stellen van nadere regels over hernieuwde inschrijving door Bureau Wbtv (in feite de Raad voor Rechtsbijstand). Bovendien, zo overweegt de Afdeling, kunnen dat soort nadere regels niet worden gesteld in beleidsregels, omdat die slechts een invulling kunnen zijn van een al bestaande bevoegdheid.

2.2. Geen bevoegdheid

Kortom, Bureau Wbtv had geen bevoegdheid om een inschrijving te beschouwen als een hernieuwde inschrijving en dus ook geen bevoegdheid om extra eisen te stellen aan die inschrijving. Om die reden is de Afdeling van oordeel dat artikel 4 van het Besluit onverbindend is en dus heeft die regeling geen verbindende kracht.

3. Wat is het gevolg van de onverbindendverklaring?

3.1. Regeling onverbindend

Omdat artikel 4 van het Besluit onverbindend is verklaard, sorteert deze regeling geen effect. Dat betekent dat Bureau Wbtv de in artikel 4 van het Besluit opgenomen verplichtingen niet kan afdwingen.

3.2. Nieuwe inschrijving

Het gevolg is dat wanneer een inschrijving niet tijdig wordt verlengd vanwege bijvoorbeeld het feit dat de bijscholingsverplichting niet is vervuld de betreffende tolk of vertaler een nieuwe inschrijving kan verzoeken zonder dat alsnog voldaan dient te worden aan deze bijscholingsverplichting.

Lees ook: Hoe haal je je PE-punten als tolk of vertaler?

Lees ook: Wijziging regels PE-punten en verlenging inschrijving Rbtv

4. Kan ik mijn inschrijving bewust laten verlopen om niet te hoeven voldoen aan de bijscholingsverplichting?

Theoretisch is het mogelijk om de inschrijving te laten verlopen om vervolgens een nieuwe aanvraag in te dienen die behandeld dient te worden als een nieuwe inschrijving in plaats van een hernieuwde inschrijving.

Bij een nieuwe inschrijving wordt in principe niet gekeken naar de vraag of de aanvrager 80 PE-punten heeft behaald. Op deze manier zou een beëdigde tolk of vertaler zich kunnen onttrekken aan de bijscholingsverplichting. Om diverse redenen is dit echter riskant voor de tolk of vertaler.

We bespreken hierna enkele risico’s van het bewust laten verlopen van de inschrijving met het doel om de bijscholingsverplichting

4.1. Wijziging regels

Allereerst veranderen de regels rondom inschrijving in het Rbtv met enige regelmaat. Zeker wanneer een tolk of vertaler niet was ingeschreven op basis van een behaalde tolkopleiding of tolktoets bestaat het risico dat de nieuwe inschrijving wordt afgewezen op grond van nieuwe regelgeving of nieuw beleid.

4.2. Inkomstenderving

Daarnaast is de kans aanwezig dat de beoordeling van de nieuwe inschrijving de nodige tijd kost waardoor de betreffende tolk of vertaler in de tussentijd geen opdrachten kan uitvoeren als beëdigde tolk of vertaler zodat de tolk of vertaler de nodige opdrachten mist en dus ook de nodige inkomsten.

4.3. Schending integriteit

Verder zou het bewust laten verlopen van de inschrijving nog betrokken kunnen worden bij de beoordeling van de integriteit van de tolk of vertaler. Immers, Bureau Wbtv heeft wel de bevoegdheid om nadere regels te stellen aan artikel 3 Wbtv waarin onder meer het integriteitsvereiste is geregeld. De nadere regels worden namelijk geregeld in het Bbtv.

4.4. Schending eed/gedragscode

Ook kan het bewust laten verlopen van de inschrijving om de bijscholingsverplichting te omzeilen beschouwd worden als een schending van de afgelegde eed en de gedragscode waar in artikel 2.2. de plicht tot permanente educatie is opgenomen. Dit aspect kan weer betrokken worden bij de beoordeling van de attitude van de tolk of vertaler. Bureau Wbtv heeft ook in dat kader de bevoegdheid om nadere regels op te nemen in het Bbtv op grond van artikel 3 Wbtv.

4.5. Kwaliteitsverlies/klachten

Tot slot doet een beëdigde tolk of vertaler aan bijscholing voor zijn eigen ontwikkeling om goede kwaliteit te kunnen leveren. Het niet voldoen aan deze verplichting kan ertoe leiden dat de tolk of vertaler zijn werk niet goed doet of fouten maakt en dit kan resulteren in klachten. Een klacht kan vervolgens leiden tot doorhaling van de inschrijving.

Lees ook: Gegronde klachten over tolken/vertalers met een derde gestegen

 

Direct tolk reserveren

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Offerte tolkopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Offerte vertaalopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.