Gegronde klachten over tolken/vertalers met een derde gestegen

Op 20 mei 2022 werd het jaarverslag van de Klachtencommissie Wbtv over 2021 gepubliceerd. Hierin lezen we dat in 2021 vier klachten gegrond zijn verklaard terwijl dat er in 2020 drie waren. Dit is een stijging van een derde. Het totaal aantal klachten dat de Klachtencommissie Wbtv behandelde, is gestegen van zes in 2020 naar zeven in 2021: een stijging van een zesde. Ondanks deze stijging is het aantal klachten al jarenlang opvallend laag zo concludeert ook de Klachtencommissie Wbtv. Waar gaan de gegrond verklaarde klachten die wel zijn ingediend over?

1. Niet volgen coronamaatregelen

De eerste gegronde klacht betreft de klacht van een rechtbank tegen een tolk die de geldende coronamaatregelen (en adviezen) niet volledig volgt. De betreffende tolk werd bij aankomst bij de rechtbank voor een uit te voeren tolkopdracht aangesproken hierop. De tolk reageerde vervolgens zichtbaar geëmotioneerd en verhief ook zijn stem toen hem te kennen werd gegeven dat hij het pand moest verlaten en de tolkopdracht niet meer uitgevoerd zou worden.

De Klachtencommissie Wbtv adviseert om een waarschuwing te geven omdat het gedrag van deze tolk in strijd is met de Gedragscode Wbtv vanwege het feit dat de houding van de tolk in strijd is met de vereiste houding van respect tegenover personen met wie de tolk beroepsmatig omgaat. Het advies van de Klachtencommissie Wbtv is overgenomen door Bureau Wbtv.

2. Tolkdienst door vriend uit laten voeren

De tweede gegronde klacht gaat over een tolk die tot drie keer toe een tolkopdracht heeft laten uitvoeren door een bevriende niet-beëdigde tolk. Deze tolk heeft de opdrachten op drie verschillende data aangenomen maar vervolgens niet zelf uitgevoerd.

De Klachtencommissie Wbtv adviseert om een tijdelijke doorhaling van de betreffende tolk omdat de tolk het vertrouwen heeft geschaad van de opdrachtgevers en de personen voor wie werd getolkt, welk advies ook is overgenomen door Bureau Wbtv. Ook neemt de Klachtencommissie Wbtv de tolk kwalijk dat deze tolk op geen enkele wijze gezorgd heeft dat de op hem rustende verantwoordelijkheid werd waargemaakt.

3. Te laat inleveren van vertaling

Bij de derde klacht die gegrond is verklaard door de Klachtencommissie Wbtv gaat het om een vertaler. Deze vertaler heeft een beëdigde vertaling ten behoeve van een strafzaak te laat ingeleverd. Verder heeft hij gebruikt gemaakt van onbeveiligde e-mail waar dat niet gebruikelijk is. Tot slot wordt deze vertaler verweten dat zijn archivering niet op orde is omdat hij eerdere e-mails die betrekking hebben op de opdracht heeft verwijderd.

De Klachtencommissie Wbtv is van oordeel dat als de vertaler niet in staat was om binnen de afgesproken tijd de vertaling in te leveren hij de opdracht had moeten weigeren in de eerste plaats. Van omstandigheden die later zijn ontstaan, had hij bovendien direct melding moeten maken aan de opdrachtgever zodat overlegd kon worden daarover. Ook hier luidt het advies een waarschuwing en hier is het advies ook overgenomen door Bureau Wbtv.

4. Bemoeien met andere tolk tijdens zitting

Bij deze laatste klacht heeft de Klachtencommissie Wbtv de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard. Het gaat om het verwijt van een tolk aan het adres van een collega-tolk over diens bemoeienissen tijdens een rechtszitting in het kader van een gezamenlijke tolkdienst. Daarbij onderbrak de beklaagde tolk met stemverheffing de klagende tolk stellende dat die klagende tolk verkeerd zou hebben getolkt. De Klachtencommissie Wbtv stelt ook vast dat het gedrag van de beklaagde tolk een discriminatoir motief had.

De Klachtencommissie Wbtv is van oordeel dat de tolk zich op onprofessionele wijze heeft gemengd in de relatie tussen de opdrachtgever en de tolk. Volgens de commissie was dit niet de manier waarop de betreffende (technische) kwestie aangekaart moest worden. Ondanks het voorgaande beveelt de Klachtencommissie Wbtv aan om geen maatregel op te leggen welk advies overgenomen is door Bureau Wbtv.

 

Direct tolk reserveren

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Offerte tolkopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Offerte vertaalopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.