Tolk- en Vertaaldiensten MONA

Algemene Voorwaarden Tolk- en Vertaaldiensten MONA

 1. Definities
  1. Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Tolk- en Vertaaldiensten MONA.
  2. MONA: Tolk- en Vertaalbureau Midden-Oosten en Noord-Afrika, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73041947.
  3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon tot wie MONA haar aanbiedingen richt ter zake haar tolk- en/of vertaaldiensten, van wie MONA opdracht krijgt tot levering van tolk- en/of vertaaldiensten dan wel met wie MONA een overeenkomst aangaat betreffende tolk- en/of vertaaldiensten.
  4. Overeenkomst: alle met MONA gesloten of te sluiten overeenkomsten tot levering van tolk- en/of vertaaldiensten.
 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
  1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen c.q. aanbiedingen en/of prijsopgaven tussen MONA en de Opdrachtgever, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden.
  2. Aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden en/of acceptatie van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever kan enkel rechtsgeldig plaatsvinden door schriftelijke instemming door MONA. MONA behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  3. De Algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan MONA verbonden personen, waaronder wordt verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van MONA al dan niet in dienstbetrekking werkzaam is of is geweest, en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door MONA worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in de Algemene voorwaarden en ten behoeve van MONA is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven van MONA worden schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend. Ook indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, kan deze aanbieding vóór afloop van de vermelde termijn door MONA worden ingetrokken.
  2. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door een door MONA in te schakelen derde, onder normale omstandigheden en gedurende met de Opdrachtgever overeen te komen werkuren.
  3. Een Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat MONA de opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. Totstandkoming van de Overeenkomst geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van beschikbaarheid van tolken en/of vertalers. Vóór deze schriftelijke bevestiging kan MONA een door haar gedane aanbieding te allen tijde intrekken, ook indien de Opdrachtgever reeds heeft laten weten deze aanbieding te aanvaarden. Het voorgaande is ook van toepassing indien de Opdrachtgever MONA een opdracht geeft zonder dat daaraan een aanbieding van MONA is voorafgegaan.
  4. Een overeenkomst tot vervaardiging van een vertaling komt niet eerder tot stand dan nadat wij deze definitief hebben geaccepteerd op basis van inzage in de te vertalen tekst.
  5. Indien een aanvaarding door de Opdrachtgever afwijkt van de aanbieding, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Opdrachtgever en als een verwerping van de aanbieding, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
  6. MONA mag als zijn Opdrachtgever redelijkerwijs beschouwen degene die de opdracht aan MONA heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits de naam en het adres van deze derde tegelijkertijd aan MONA zijn verstrekt.
  7. Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of medewerkers van MONA binden MONA eerst dan nadat MONA deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
  8. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door MONA, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan MONA verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is uitgesloten.
 4. Uitvoering van de opdracht
  1. MONA streeft naar een zo goed mogelijke uitvoering van werkzaamheden voor haar tolk- en/of vertaaldiensten. Opdrachten zullen naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid worden uitgevoerd. MONA staat echter niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Er is derhalve geen sprake van enigerlei resultaatsverbintenis doch slechts van een inspanningsverbintenis.
  2. MONA heeft het recht een Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van MONA voor de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. MONA is niet gehouden vertaalwerkzaamheden door (uitsluitend) beëdigde vertalers te doen verrichten, noch is zij gehouden haar dienstverlening uitsluitend te doen verrichten door gecertificeerde tolken of vertalers.
  3. Indien de Opdrachtgever nadrukkelijk bij het verstrekken van de opdracht heeft aangegeven dat voor de uitvoering van de opdracht bepaalde terminologie dient te worden gebruikt, zal MONA hiermee bij de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk rekening houden mits een lijst met voorkeursterminologie voor aanvang van de uitvoering van de opdracht aan MONA ter beschikking is gesteld en haar onafhankelijkheid niet in het geding komt.
  4. De Opdrachtgever is gehouden om op verzoek van MONA een inhoudelijke toelichting op de uit te voeren opdracht te geven en voor zover nodig relevante documentatie en terminologie aan MONA ter beschikking te stellen. Verzending en inhoud van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  5. MONA is gehouden gevolg te geven aan tijdig schriftelijk gegeven en redelijke aanwijzingen, voor zover haar onafhankelijkheid hierdoor niet in het geding komt, voor de uitvoering van de werkzaamheden van haar tolk- en/of vertaaldiensten.
  6. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor normale en goede omstandigheden waaronder de tolkdiensten op locatie dienen te worden verricht. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omstandigheden minimaal voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld in het kader van arbeidsomstandigheden.
  7. Indien een opdracht een schriftelijke vertaling behelst, dient de Opdrachtgever een goed leesbare tekst aan te leveren. Indien dit niet het geval is, kan MONA een hoger tarief dan het overeengekomen tarief voor de werkzaamheden in rekening brengen in verband met het ontcijferen van vorenbedoelde tekst.
  8. De Opdrachtgever dient te allen tijde wezenlijke onderwerpen in een vertaling, waaronder, maar niet uitsluitend, geldbedragen, waardegetallen, technische begrippen, medische begrippen, juridische begrippen, financiële begrippen of anderszins specialistische begrippen, op juistheid te controleren.
 5. Leveringstermijn en voltooiingsdatum
  1. Een overeengekomen leveringstermijn dan wel voltooiingsdatum is te allen tijde een streeftermijn en nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra MONA constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, zal MONA de Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
  2. In geval MONA met de Opdrachtgever geen leveringstermijn dan wel voltooiingsdatum is overeengekomen, heeft zij het recht deze zelf naar redelijkheid te bepalen. De Opdrachtgever is steeds verplicht MONA in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen alsnog na te
   komen.
  3. Bij toerekenbare overschrijding door MONA van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale leveringstermijn dan wel voltooiingsdatum, is de Opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de Overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. MONA is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de Opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
  4. Ingeval de overeenkomst wordt gewijzigd, heeft MONA steeds het recht zonder nadere kennisgeving de overeengekomen leveringstermijn dan wel voltooiingdatum indien deze is overeengekomen, naar redelijkheid te verlengen.
  5. MONA stelt de Opdrachtgever onverwijld in kennis van voltooiing van de werkzaamheden.
  6. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending door MONA. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.
  7. In verband met de uitvoering van de Overeenkomst is de Opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door MONA mogelijk te maken.
  8. MONA levert een vervaardigde vertaling op de overeengekomen wijze af. Indien een vervaardigde vertaling digitaal wordt afgeleverd, dan wordt deze eenmalig geleverd zonder garantie en zonder verplichting tot vervanging. MONA is niet gehouden, maar wel bevoegd, om vertaalwerk in gedeelten af te leveren.
  9. De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de Overeenkomst verrichte prestatie. De Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6 (Honorarium en betaling) bepaalde van overeenkomstige toepassing is.
 6. Honorarium en betaling
  1. Het honorarium is gebaseerd op het door MONA gehanteerde woord- en/of uurtarief. MONA brengt naast haar honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de Opdrachtgever in rekening.
  2. Alle reis-, verblijfkosten en overige kosten die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Alle bedragen worden vermeld exclusief omzetbelasting en eventuele overige op de uitvoering van de Overeenkomst vallende overheidslasten .
  4. De facturatie geschiedt op basis van nacalculatie waarbij de gereserveerde tijd leidend is. Overstijgt de daadwerkelijke gesprekstijd de gereserveerde tijd, dan zal MONA de werkelijke gesprekstijd in minuten factureren.
  5. De door MONA opgegeven prijsopgaven en/of tarieven gelden uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst conform de overeengekomen specificaties. In geval van wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, is MONA gerechtigd deze wijzigingen conform het dan gehanteerde tarief in rekening te brengen.
  6. MONA is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, onder meer indien door de Opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die MONA tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.
  7. Alle door MONA gehanteerde prijsopgaven en/of tarieven kunnen periodiek worden aangepast.
  8. Betaling dient uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting, verrekening, compensatie of opschorting te geschieden door overschrijving op de bankrekening van MONA in de op de factuur vermelde valuta.
  9. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening alsmede de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 70,00 per factuur.
  10. In geval van niet-tijdige betaling is MONA tevens gerechtigd haar (andere) diensten en/of werkzaamheden voor de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten. MONA heeft het recht alle gereed zijnde werken ter uitvoering van de Overeenkomst onder haar te houden totdat alle openstaande kosten en bedragen volledig zijn voldaan.
  11. De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, voorts van de verschenen rente en tot slot van de hoofdsom van de facturen die het langst openstaan, ongeacht de bedoelingen of mededelingen van de Opdrachtgever daaromtrent.
  12. MONA is steeds gerechtigd een gedeelte van de prijs voor de uitvoering van de Overeenkomst bij vooruitbetaling te verlangen. Indien de Opdrachtgever niet bereid is een deel van de bedragen vooruit te betalen, is MONA gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. In dat geval komt een eventueel overeengekomen leveringstermijn of voltooiingsdatum te vervallen.
  13. Indien MONA er in redelijkheid aan twijfelt of de Opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is MONA gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de Overeenkomst of uitvoering daarvan voort te zetten, van de Opdrachtgever afdoende zekerheid tot betaling van diens verplichting te verlangen.
  14. MONA behoudt zich het recht voor om, in gevallen waarbij (i) een tolkopdracht wordt aangevraagd door een Opdrachtgever aan wie MONA nog niet eerder diensten heeft verleend, dan wel met wie MONA niet eerder een zakelijke relatie heeft gehad, of (ii) het bij de tolkopdracht om een zodanig grootschalig project gaat, dit uitsluitend ter beoordeling van MONA, voorafgaand aan zulks een tolkopdracht een aanbetaling van de Opdrachtgever te verlangen ter grootte van 50% van de opdrachtwaarde van de betreffende tolkopdracht.
  15. MONA heeft het recht om 50% van eenmalige vergoedingen door middel van een factuur na de ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. MONA heeft voorts het recht om bij het aangaan van de Overeenkomst en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij daar aanleiding toe ziet. MONA heeft tot slot het recht gereed zijnde delen van de opdracht onder zich te houden en het recht van retentie uit te oefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de Overeenkomst betrekking heeft en die MONA onder zich heeft.
 7. Wijziging en annulering van de opdracht
  1. Indien de Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, anders dan wijzigingen van geringe aard, dit ter beoordeling van MONA, dan behoudt MONA zich het recht voor de leveringstermijn en/of het overeengekomen honorarium aan te passen, de voorgestelde wijzigingen te weigeren dan wel de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is het in artikel 7.5. bepaalde van overeenkomstige toepassing.
  2. Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de Overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door MONA van kracht.
  3. Indien een opdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan is de Opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. MONA stelt het reeds vervaardigde werk na ontvangst van voornoemde betaling desgewenst ter beschikking van de Opdrachtgever.
  4. MONA kan bij de Opdrachtgever een vergoeding in rekening brengen van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht en/of 50% van de opdrachtwaarde indien MONA voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd dan wel een vertaalopdracht reeds bij een vertaler heeft uitgezet.
  5. Indien een tolkopdracht voorafgaand aan de aanvang van deze tolkopdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, om het even om welke reden, dan is de Opdrachtgever gehouden om de volgende kosten aan MONA te vergoeden, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken:
   • binnen een werkdag voorafgaand aan de tolkopdracht: het honorarium bestaande uit 100% van de vergoeding in verband met de gehele ingeplande tolktijd, verhoogd met de eventueel gemaakte kosten waaronder, maar niet uitsluitend, gemaakte reis- en verblijfskosten, eventueel gemaakte kosten verband houdende met de voorbereiding van de tolk en de bemiddelingskosten van MONA;
   • binnen twee werkdagen voorafgaand aan de tolkopdracht: het honorarium bestaande uit 50% van de vergoeding in verband met de gehele ingeplande tolktijd, verhoogd met de eventueel gemaakte kosten waaronder, maar niet uitsluitend, gemaakte reis- en verblijfskosten, eventueel gemaakte kosten verband houdende met de voorbereiding van de tolk en de bemiddelingskosten van MONA;
   • binnen drie werkdagen voorafgaand aan de tolkopdracht: de bemiddelingskosten van MONA.
 8. Geheimhouding
  1. MONA is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke haar in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt. MONA verplicht haar medewerkers en de eventueel door haar ingeschakelde derden tot geheimhouding.
  2. MONA kan evenwel niet aansprakelijk worden gehouden voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door haar medewerkers of de door haar ingeschakelde derden indien zij aannemelijk kan maken dat zij deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderen, althans al hetgeen in haar macht heeft gedaan om een dergelijke schending te voorkomen.
 9. Intellectueel eigendom/auteursrecht
  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op de vervaardigde vertalingen over op de Opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.
  2. Bij het vervaardigen van vertalingen kan de vertaler zich bedienen van vertaalgeheugens. MONA verplicht haar vertalers om te garanderen dat bij opslag in en hergebruik uit vertaalgeheugens van delen van de brontekst geen vertrouwelijke informatie zal worden gereproduceerd. Voor zover er rechten, zoals auteursrechten en/of databankrechten, voortvloeien uit het gebruik van vertaalgeheugens, behoren deze toe aan MONA, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De Opdrachtgever vrijwaart MONA tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. MONA is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan MONA toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst mag worden vertrouwd.
  2. MONA is nimmer aansprakelijk voor (i) bij de Opdrachtgever of derden ontstane gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot indirecte schade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst, (ii) bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door MONA ingeschakelde derden, (iii) bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door of namens de Opdrachtgever en (iv) bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van dubbelzinnigheid van de te vertalen teksten en/of zinnen.
  3. De aansprakelijkheid van MONA voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad, is in alle gevallen beperkt tot éénmaal het bedrag dat de Opdrachtgever als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan MONA heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt. De aansprakelijkheid van MONA voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 15.000,- per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen. De aansprakelijkheid van MONA voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad is voorts in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat op grond van de door MONA gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
  4. Indien en voor zover de werkzaamheden van MONA betrekking hebben op de communicatie tussen de Opdrachtgever en een derde, bijvoorbeeld patiënt of cliënt, omtrent of in verband met de lichamelijke situatie van de patiënt, spant MONA zich in om de werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, maar is MONA nimmer aansprakelijkheid voor (letsel)schade in relatie tot voormelde werkzaamheden. De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door MONA geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Voor zover MONA nog aansprakelijk zou zijn voor schade door dood of lichamelijk letsel, is de aansprakelijkheid van MONA beperkt tot het bedrag dat op grond van de door MONA gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd
  5. MONA is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. MONA is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door MONA geleverde bestanden of informatiedragers. MONA is voorts nimmer aansprakelijk voor schade welke voortkomt uit de gebruikmaking van door haar verstrekte usb-sticks, dan wel andere gebruikte gegevensdragers, of voor schade (waaronder computervirusoverbrenging) veroorzaakt door het medium van de Opdrachtgever.
  6. MONA staat niet in voor de juistheid van de door Opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien MONA is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt. In het geval dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, met name terminologie, wegens onjuistheid met oog op een deugdelijke vertaling moeten worden aangepast, is MONA gerechtigd om hiervoor een vergoeding bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  7. De Opdrachtgever vrijwaart MONA tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit (i) het gebruik van het geleverde, of verband houden met de werkzaamheden van MONA ten behoeve van de Opdrachtgever en (ii) beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 11. Ontbinding en overmacht
  1. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks aanmaning met een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met MONA gesloten Overeenkomst alsmede indien de Opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, ten aanzien van de Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, de Opdrachtgever onder curatele is gesteld of ingeval van ontbinding van de rechtspersoon of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, is MONA gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. MONA kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
  2. Indien MONA door omstandigheden die niet voor haar risico komen of die buiten haar macht liggen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft MONA, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de Overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval, maar niet uitsluitend, brand, ongeval, ziekte, werkstaking, verhindering van de door MONA ingeschakelde derden, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, verkeers- en transportstoornissen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van telecommunicatie- en/of internetaanbieders en/of energieleveranciers, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop MONA geen invloed kan uitoefenen.
  3. In geval van een ontbinding als genoemd in artikel 11.2. behoudt MONA het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.
 12. Persoonsgegevens/AVG
  1. MONA houdt zich aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In verband met de uitvoering van de Overeenkomst kan MONA vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens van de Opdrachtgever ontvangen. Ontvangen informatie en persoonsgegevens worden door MONA strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard conform de geldende wetgeving in beveiligde systemen. Met uitzondering van het in artikel 15.4 genoemde gebruik zullen deze gegevens door MONA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De Opdrachtgever kan inzicht verkrijgen in de gegevens die geregistreerd staan door contact op te nemen met MONA. Voor meer informatie over de wijze waarop MONA persoonsgegevens verwerkt, raadpleegt u het op onze website gepubliceerde privacy statement.
  2. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een Overeenkomst welke gegevens onderdeel uitmaken van stukken en ander materiaal waartoe MONA toegang krijgt of die MONA worden verstrekt door Opdrachtgever, zal MONA optreden als (a) ‘verwerker‘ in de zin van de AVG indien er een verwerkersovereenkomst is gesloten met Opdrachtgever waarin Opdrachtgever de middelen mede bepaalt, of als (b) ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG indien er geen verwerkersovereenkomst is gesloten met Opdrachtgever. Hierbij geldt het volgende: (i) voor de duur van de betreffende Overeenkomst, zal MONA deze persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van de afgesproken opdracht onder de Overeenkomst voor Opdrachtgever en in overeenstemming met diens schriftelijke instructies, (ii) MONA zal ervoor zorgen dat haar medewerkers, voor zover deze toegang hebben tot deze persoonsgegevens, jegens derden geheimhouding van deze persoonsgegevens in acht nemen, (iii) MONA zal beveiligingsmaatregelen treffen conform artikel 32 AVG, (iv) de Opdrachtgever staat het MONA toe om (sub-)verwerkers in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht onder de Overeenkomst, waarbij geldt dat MONA de Opdrachtgever, indien deze verantwoordelijke is, zal informeren over wijzigingen hierin en Opdrachtgever daartegen op zwaarwegende gronden bezwaar kan maken, (v) indien er een verwerkersovereenkomst is gesloten met de Opdrachtgever en er een (sub-)verwerker wordt ingeschakeld zal deze laatstgenoemde onderworpen zijn aan gegevensbeschermingsmaatregelen die minimaal gelijk zijn aan die zoals opgenomen in de betreffende verwerkersovereenkomst, (vi) MONA zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, de Opdrachtgever door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de betrokkene(n) te beantwoorden, (vii) MONA zal, rekening houdend met de aard van de verwerking en de haar ter beschikking staande informatie, de Opdrachtgever bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG, (viii) MONA zal na afloop van de verwerkingsdiensten, al naargelang de keuze van de Opdrachtgever, deze persoonsgegevens wissen of deze aan Opdrachtgever terugbezorgen, (ix) MONA zal de Opdrachtgever op diens kosten alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen, en audits, waaronder inspecties, door een door de Opdrachtgever gemachtigde controleur mogelijk maken en daaraan bijdragen.
 13. Klachten en geschillen
  1. De Opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch binnen de in artikel 13.2. vermelde termijn, schriftelijk aan MONA kenbaar te maken middels het contactformulier dat daartoe via de website van MONA beschikbaar is gesteld. Het kenbaar maken van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
  2. Indien de klacht een door MONA uitgeschreven factuur betreft, dient deze binnen twee (2) weken na de factuurdatum te zijn ingediend. Indien de klacht een tolkdienst betreft dan dient deze uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de tolkdienst bij MONA te worden gemeld. Indien de klacht een vertaling betreft, dient de Opdrachtgever uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van het vertaalwerk, objectieve fouten in de vertaling bij MONA te melden. Deze objectieve fouten in de vertaling zullen door MONA kosteloos worden gecorrigeerd. Indien fouten nadien worden doorgegeven, zal MONA deze niet meer kosteloos corrigeren.
  3. Indien de Opdrachtgever na verloop van de in artikel 13.2. genoemde termijn geen klachten schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht de factuur en het geleverde volledig te hebben geaccepteerd.
  4. Klachten en aanspraken betreffende een vertaling worden niet gehonoreerd indien deze het gevolg zijn van dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst. Wijziging door MONA van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de Opdrachtgever houdt niet in dat MONA erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
  5. Indien de Opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en MONA om commentaar vraagt en indien MONA vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is de Opdrachtgever gehouden de door MONA in verband daarmee gewerkte extra en overige gemaakte kosten, waaronder, maar niet uitsluitend, onderzoekskosten, volledig aan MONA te voldoen.
  6. Indien een klacht gegrond is, is MONA gerechtigd het geleverde binnen redelijke termijn te verbeteren of te vervangen. Indien MONA redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
  7. Het recht van de Opdrachtgever om klachten in te dienen vervalt indien de Opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en MONA, waaronder die uit overeenkomst en onrechtmatige daad, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen in verband met de diensten van MONA of de Algemene voorwaarden, waaronder die uit overeenkomst en onrechtmatige daad, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
  3. Een procedure bij de rechter is niet mogelijk voordat de klachtenprocedure uit artikel 13 is afgewikkeld.
 15. Overige bepalingen
  1. Een exemplaar van de Algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de Opdrachtgever worden toegezonden.
  2. Indien de Algemene voorwaarden tevens in een andere taal dan het Nederlands zijn gesteld, dan prevaleert altijd de Nederlandse tekst.
  3. Rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene voorwaarden kunnen door de Opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen of bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MONA. Het is MONA wel toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen of te bezwaren en de Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming voor een dergelijke overdracht of bezwaring.
  4. De Opdrachtgever stemt erin toe dat MONA de naam van Opdrachtgever gebruikt in persberichten en commerciële uitingen.
  5. Indien enige bepaling van de Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden van kracht blijven.
  6. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 mei 2019. Deze versie vervangt alle eerdere versies.
 

Vragen over de Algemene Voorwaarden Tolk- en Vertaaldiensten MONA?

Indien u vragen heeft over de Algemene Voorwaarden Tolk- en Vertaaldiensten MONA dan kunt u contact opnemen met ons via info@tvmona.nl