on-demand webinar:

Strafrecht voor tolken en vertalers (on-demand webinar)

Als tolk of vertaler in het strafrecht is actuele kennis van het Nederlandse strafrecht onontbeerlijk. Het strafrecht is namelijk continu in beweging en van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u uw kennis op peilt houdt.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verdieping en actualisatie van de kennis over het Nederlandse materiële strafrecht.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste regels van het Nederlandse materiële strafrecht. We bespreken wanneer gedrag strafbaar is en wat de betekenis is van termen als causaliteit, wederrechtelijkheid, opzet en schuld. Verder kijken we naar de straffen en maatregelen die de rechter kan opleggen en op welke wijze straf uitgesloten wordt. Tot slot kijken we naar de plaats en betekenis van de poging, voorbereiding, deelneming en samenloop in het strafrecht. Daarbij heeft de cursus een praktische inslag waarbij we kijken naar actuele voorbeelden uit de strafrechtpraktijk en de betekenis daarvan voor uw tolk- en/of vertaalpraktijk.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Inhoud

De docent zal verschillende onderwerpen bespreken met betrekking tot het Nederlandse materiële strafrecht met aandacht voor uw plaats daarbinnen als tolk en/of vertaler.

Daarbij zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Daderschap, causaliteit en wederrechtelijkheid: allereerst bespreken we de vraag wie de dader is die de strafwet voor ogen heeft. Bij de vraag naar causaliteit staat de vraag centraal of het gedrag van de dader ook het gevolg heeft ingeroepen dat strafbaar is gesteld. Tot slot behandelen we de vraag of strafbaar gedrag altijd strafbaar is en welke mogelijkheden er zijn om de strafbaarheid te ontnemen.
  • Opzet en schuld: van opzet is sprake indien de dader willens en wetens een gedraging heeft uitgevoerd, we bespreken in dit kader ook de zogeheten voorwaardelijke opzet waarbij de wil een indirect karakter heeft. Bij de bespreking van schuld gaan we in op de schuld in de zin van verwijtbaarheid als grondslag van aansprakelijkheid alsook de schuld die bij een delictsomschrijving terugkomt als bestanddeel.
  • Straffen en maatregelen: bij dit onderdeel bespreken we de vraag welke straffen een rechter zoal kan opleggen aan de verdachte waarbij we kijken naar de straffen, bijkomende straffen alsook de maatregelen. Ook kijken we naar de vraag op welke wijze wordt bepaald welke straf in welk geval wordt opgelegd.
  • Strafuitsluitingsgronden: wanneer een strafbaar feit door een rechter bewezen verklaard wordt, maar de dader zich succesvol op een strafuitsluitingsgrond kan beroepen, heeft dit tot gevolg dat de verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. Dit kan wanneer hij succesvol een beroept doet op een rechtvaardigingsgrond of schulduitsluitingsgrond. Rechtvaardigingsgronden zijn gronden die de strafbaarheid van het feit wegnemen. Schulduitsluitingsgronden zijn gronden die het feit strafbaar laten, maar op basis waarvan het gedrag van de dader hem niet kan worden toegerekend. We bespreken welke strafuitsluitingsgronden er zijn en wanneer deze opgeld kunnen doen.
  • Poging en voorbereiding: wanneer een begin wordt gemaakt met een misdrijf zonder dat dit voltooid wordt, is sprake van poging. Ook poging tot een misdrijf kan strafbaar zijn. We kijken bij dit onderdeel naar de vraag wanneer poging aan de orde kan zijn, wat de rol is van het ondeugdelijke object, het ondeugdelijke middel en de vrijwillige terugtred. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de voorbereiding van een strafbaar feit strafbaar zijn. We kijken naar de vraag wanneer een voorbereidingshandeling strafbaar is.
  • Deelneming en samenloop: in Nederland kennen we diverse deelnemingsvarianten die we bij dit onderwerp zullen bespreken: doen plegen, medeplegen, uitlokken, medeplichtigheid bij een misdrijf en medeplichtigheid tot een misdrijf. We bespreken wanneer sprake is van een van deze deelnemingsvarianten en wat daarvan de gevolgen zijn. Vervolgens bespreken we de zogeheten samenloopregeling waarbij we nader ingaan op de zogeheten eendaadse en meerdaadse samenloop.

Programma webinaropname

1. Daderschap, causaliteit en wederrechtelijkheid
2. Opzet en schuld
3. Straffen en maatregelen
4. Strafuitsluitingsgronden
5. Poging en voorbereiding
6. Deelneming en samenloop

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens strafzaken, politieverhoren, verhoren van bijzondere opsporingsdiensten, strafpiket voor advocaten etc.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die vertalingen maken van dagvaardingen, stukken uit strafdossiers, overige strafrechtelijke processtukken etc.

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een tweetal webinaropnames van elk drie uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen. Ter voorbereiding op het on-demand webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

U ontvangt verder een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het on-demand webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Beoordeling

Klik hier voor de beoordeling van deze cursus door cursisten.

On-demand Webinar samenvatting

25010PE
On-demand WebinarStrafrecht voor tolken en vertalers (on-demand webinar)
Datum1 januari - 31 december 2023
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,3
Organisatie9
  • Deel dit bericht via: