webinar:

Verdieping Nederlands strafprocesrecht voor tolken en vertalers (webinar)

Als tolk of vertaler in het strafrecht is actuele kennis van het Nederlandse strafrecht onontbeerlijk. Het strafrecht is namelijk continu in beweging en van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u uw kennis op peilt houdt.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verdieping en actualisatie van de kennis over het Nederlandse strafprocesrecht.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste aspecten van het Nederlandse strafproces. We bespreken de verschillende actoren in het strafproces, hun bevoegdheden en de verschillende strafrechtelijke procedures en regels. Daarbij heeft de cursus een praktische inslag waarbij we kijken naar actuele voorbeelden uit de strafrechtpraktijk en de betekenis daarvan voor uw tolk- en/of vertaalpraktijk.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Inhoud

De docent zal verschillende onderwerpen bespreken met betrekking tot het Nederlandse strafprocesrecht met aandacht voor uw plaats daarbinnen als tolk en/of vertaler.

Daarbij zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Personen en instanties: om een goed overzicht te krijgen van het strafproces bespreken we allereerst de rol, positie en bevoegdheden van de belangrijkste personen en instanties in het strafproces zoals de verdachte, de raadsman, het slachtoffer, de politie, de (hulp)officier van justitie, de rechter-commissaris, de rechter, de griffier, de getuige, de deskundige, de tolk en de vertaler.
  • Dwangmiddelen: we bespreken vervolgens de aard van de meest voorkomende dwangmiddelen en de plaats daarvan binnen het strafprocesrecht alsook de rol van de tolk daarin zoals de aanhouding, het ophouden voor verhoor, de inverzekeringstelling, de bewaring, de gevangenhouding, de inbeslagneming, de doorzoeking en het betreden van plaatsen.
  • Beslissingen omtrent (verdere) vervolging:  nadat het voorbereidende onderzoek is afgesloten, dient bepaald te worden welke kant de strafzaak dient op te gaan. Is bestraffing van het strafbare feit door de strafrechter haalbaar en wenselijk dan zal de verdachte doorgaans worden gedagvaard. Het openbaar ministerie kan echter ook besluiten de zaak niet verder te vervolgen om uiteenlopende redenen. Daarnaast kan het openbaar ministerie een strafbeschikking uitvaardigen of een transactievoorstel doen. In dit kader bespreken we de sepotbeslissing, de voorwaardelijke sepotbeslissing, de klacht niet vervolging (de artikel 12 Sv-procedure), de transactie, de strafbeschikking en de vervolgingsbeslissing.
  • Dagvaarding: de dagvaarding vormt het scharnierpunt tussen het voorbereidende onderzoek en het eindonderzoek ter terechtzitting en vormt tevens het officiële begin van het rechtsgeding. Indien het openbaar ministerie een vervolgingsbeslissing heeft genomen, zal de verdachte een dagvaarding ontvangen. Om een goed beeld te krijgen van de plaats en het belang van dit document bespreken we de verschillende functies van de dagvaarding, de rechtsgevolgen van de dagvaarding, de uitreiking van de dagvaarding, de inhoud van de tenlastelegging, de wijziging en aanvulling van de tenlastelegging, de bijzonderheden van de samengestelde tenlastelegging, de taal van de dagvaarding, de vertaling van de dagvaarding en de rol van de vertaler.
  • Onderzoek ter terechtzitting: de docent bespreekt verder de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het onderzoek ter terechtzitting beginnende met de aanvang van het onderzoek, de voordracht van de zaak, het verhoor van de verdachte, de oproeping van de tolk, het verhoor van getuigen, de inschakeling van deskundigen, de inschakeling van de reclassering, de uitoefening van het het spreekrecht door het slachtoffer, de voorlezing van stukken, de voordracht van het requisitoir, de voordracht van het pleidooi en eindigend met de sluiting van het onderzoek.
  • Einduitspraak: nadat het onderzoek ter terechtzitting is afgesloten, zal de rechtbank een einduitspraak doen. Daarbij volgt de rechter een schema om verschillende vragen te beantwoorden. Afhankelijk van deze antwoorden zal de rechter een bepaalde einduitspraak doen. Daarbij maken we een onderscheid tussen voorvragen en hoofdvragen. We bespreken de volgende voorvragen: 1) is de dagvaarding geldig? 2) is de rechter bevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde feit? 3) is de officier van justitie ontvankelijk? 4) zijn er redenen tot schorsing van de vervolging? We bespreken tot slot de volgende hoofdvragen: 1) is het ten laste gelegde feit bewezen? 2) welk strafbaar feit levert het bewezen verklaarde op? 3) is de verdachte zelf strafbaar? 4) welke straf moet worden opgelegd?

Programma

10:00 uur Personen en instanties
10:45 uur Pauze
10:55 uur Dwangmiddelen
11:45 uur Pauze
11:55 uur Beslissingen omtrent vervolging
12:45 uur Lunch
13:30 uur Dagvaarding
14:40 uur Pauze
14:50 uur Onderzoek ter terechtzitting
15:50 uur Pauze
16:00 uur Einduitspraak
17:00 uur Evaluatie

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens strafzaken, politieverhoren, verhoren van bijzondere opsporingsdiensten, strafpiket voor advocaten etc.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die vertalingen maken van dagvaardingen, stukken uit strafdossiers, strafrechtelijke processtukken etc.

Werkwijze

In verband met de coronacrisis is besloten om deze cursus als webinar aan te bieden. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Jamal el Hannouche heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft hij de bachelor en master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor beziggehouden met het familierecht, letselschaderecht en strafrecht.

Jamal heeft vervolgens een eigen advocatenpraktijk opgezet onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche waarbij hij werkzaam is als advocaat en mediator. Jamal geeft daarnaast diverse cursussen op het terrein van het Nederlandse recht, het Marokkaanse recht en het islamitische recht gericht op advocaten, notarissen, mediators, tolken en vertalers.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Webinar samenvatting

23910PE
WebinarVerdieping Nederlands strafprocesrecht voor tolken en vertalers (webinar)
Datum18 april 2020
Tijd10:00 – 17:25 uur
LocatieWebinar
AanmeldenRegistratie is gesloten(Vol)
Docent
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentiestolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Prijs€ 239,- (excl. 21% btw)
  • Deel dit bericht via: