live webinar:

Turks strafprocesrecht voor tolk en vertaler

Als tolk of vertaler in het strafrecht is kennis van het vreemdtalige strafrecht van onmisbare waarde. Om een adequate vertaalslag te kunnen maken naar de Nederlandse strafrechtterminologie is deze achtergrondkennis en kennis van de vreemdtalige terminologie onontbeerlijk.

In deze cursus staat het Turkse strafprocesrecht zoals toegepast in Turkije centraal. Deze online cursus is dan ook in het bijzonder gericht op tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen die worden gesproken in Turkije: Turks, Koerdisch Kermandji (Turkije) en Koerdisch (Zaza).

Tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in deze talen en die hun specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Dit webinar draagt bij aan de verwerving van de kennis over het vreemdtalige strafprocesrecht om zo een adequate vertaalslag te kunnen maken van het culturele referentiekader van cliënten uit Turkije naar de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste aspecten van het Turkse strafprocesrecht (ook wel formeel strafrecht) waarbij tevens wordt voortgeborduurd op de reeds opgedane kennis over dit vreemdtalige strafrecht in het kader van het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’. Er zal tevens aandacht zijn voor de bijbehorende terminologie mede ten behoeve van tolken en vertalers die nog geen specialisatie hebben verkregen of tolken en vertalers die hun kennis op dit terrein willen opfrissen.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Programma 

10:00 uur Absolute en relatieve bevoegdheid
11:00 uur Pauze
11:10 uur Opsporing en vervolging 
12:10 uur Pauze
12:20 uur Van aanhouding tot invrijheidstelling
12:50 uur Rechtsmiddelen
13:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen die worden gesproken in Turkije (Turks, Koerdisch Kermandji en Zaza) en die een strafrechtspecialisatie op hun naam hebben staan of dat zouden willen.

Deze cursus is in het bijzonder gericht op tolken die tolkdiensten leveren ten behoeve van Turkse betrokkenen op het terrein van het strafrecht. Gedacht kan worden aan tolken die optreden voor Turkse betrokkenen tijdens strafzaken, politieverhoren, verhoren van bijzondere opsporingsdiensten, strafpiket voor advocaten etc.

Daarnaast richt de cursus zich in het bijzonder op vertalers die vertaaldiensten leveren ten behoeve van Turkse betrokkenen op het terrein van het strafrecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die vertalingen maken van dagvaardingen, stukken uit strafdossiers, overige strafrechtelijke processtukken etc. van en naar het Turks, Koerdisch Kermandji en Zaza.

Deze cursus leidt niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Doel

Het doel van deze cursus is om kennis over te dragen over het Turkse formele strafrecht (het strafprocesrecht) om meer begrip te kunnen krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse strafproces enerzijds en het Turkse strafproces anderzijds. Deze achtergrondkennis is met name van belang voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in het strafrecht en regelmatig te maken hebben met Turkse strafrechtelijke context en terminologie.

Het doel van de cursus is om kennis en inzicht te verschaffen in de belangrijkste regels van het Turkse formele strafrecht zodat de tolk en vertaler beter wordt uitgerust om zijn werk te verrichten als het gaat om strafzaken waarbij een Turkse cliënt of de Turkse rechtssfeer is betrokken.

De deelnemer heeft na de cursus een helder inzicht in strafrechtelijke kernbegrippen zoals absolute en relatieve bevoegdheid, opsporing en vervolging, verdachte, slachtoffer, benadeelde partij, klacht, aangifte, aanhouding, invrijheidstelling, opsporingsbevoegdheden en rechtsmiddelen naar Turks recht. Daarnaast heeft de deelnemer begrip van de betekenis van strafrechtelijke terminologie op het terrein van het Turkse formele strafrecht.

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u van 12:00 uur tot 15:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentaties na het webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor het webinar per e-mail toegezonden.

Docent

De cursus Turks materieel strafrecht wordt verzorgd door mr. B.P. (Benjamin) den Butter. Toen Benjamin als gerechtstolk en juridisch vertaler Turks-Nederlands werkzaam was, is hij zo gefascineerd geraakt door het recht, dat hij in deeltijd rechtsgeleerdheid is gaan studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan diezelfde universiteit rondde hij de master privaatrecht af met een rechtsvergelijkende scriptie over het Nederlandse en Franse appartementsrecht.

Sinds 2021 is Benjamin werkzaam als advocaat waarbij hij zich toelegt op het huurrecht, appartementsrecht en privaatrechtelijk bouwrecht. Daarnaast doceert Benjamin Turks strafrecht aan zowel toekomstige tolken en vertalers als aan beëdigde tolken en vertalers. Als waarnemer voor Stichting Lawyers for Lawyers woont hij met enige regelmaat strafzittingen bij in Turkije en af en toe treedt hij nog op als gerechtstolk Turks-Nederlands en als vertaler Turks-Nederlands en Nederlands-Turks.

Benjamin heeft het Nederlands als moedertaal, spreekt en schrijft vloeiend Engels, Duits en Turks en is een gevorderde gebruiker van de Franse taal.

Live Webinar samenvatting

1255PE
Live WebinarTurks strafprocesrecht voor tolk en vertaler
Datum13 mei 2023
Tijd10:00 – 13:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 125,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: