live webinar:

Tolken en vertalen in de ggz (live webinar)

Taal is vandaag de dag niet meer weg te denken in de ggz met name vanwege de grote diversiteit van de patiëntenpopulatie en de enorme vlucht die de interculturele psychologie en psychiatrie de laatste jaren hebben genomen.

Van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u een adequate vertaalslag kunt maken van en naar het Nederlands waardoor kennis en achtergrondinformatie over diagnoses en behandelmethoden van wezenlijk belang zijn.

Intercultureel psychologe Naïma el Hannouche-Salmi neemt u mee in de wereld van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ofwel ‘diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen’). Zij behandelt de meest voorkomende stoornissen, diagnoses en de bijbehorende behandelingen.

Daarnaast bespreekt zij met u de huidige stand van zaken ten aanzien van de psychische gezondheid van diverse migrantengroepen in Nederland. In dat kader wordt ook ingegaan op heersende alternatieve verklaringsmodellen vanuit deze migrantengroepen. Tot slot krijgt u inzicht in de taalkundige valkuilen met een bijbehorende terminologielijst Arabisch.

Inhoud

De docent behandelt de volgende onderwerpen:

 • Diagnose en behandeling van stemmingsstoornissen zoals depressieve stoornissen en bipolaire stoornissen
 • Diagnose en behandeling van psychotische stoornissen zoals schizofrenie, manische psychose en de schizoaffectieve stoornis
 • Psychiatrie of bezetenheid: psychiatrische stoornissen versus bezetenheid als verklaringsmodel
 • Diagnose en behandeling van angststoornissen zoals de dwangstoornis, paniekstoornis en sociale fobie
 • Diagnose en behandeling van PTSS (posttraumatische stressstoornis)
 • Diagnose en behandeling van ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)

De vragen die hierbij zullen worden beantwoord:

 • Wat houden de verschillende psychiatrische stoornissen in?
 • Hoe stelt de behandelaar de diagnose vast?
 • Welke behandelingen kunnen worden ingezet bij welke stoornis?
 • Hoe verhoudt het culturele referentiekader van de patiënt zich tot het referentiekader van de behandelaar?
 • Wat is de plaats van de patiënt die een (psychologen)verklaring wenst voor een juridisch dossier of procedure?
 • Wat kunt u verwachten als u dient te tolken voor een psychiatrisch patiënt?
 • Met welke terminologie dient u bekend te zijn en wat zijn daarin de valkuilen?

Programma

10:00 uur Stemmingsstoornissen
10:45 uur Pauze
10:55 uur Psychotische stoornissen
11:45 uur Pauze
11:55 uur Psychiatrie of bezetenheid?
12:45 uur Lunch
13:30 uur Angststoornissen
14:40 uur Pauze
14:50 uur Posttraumatische stressstoornis
15:50 uur Pauze
16:00 uur Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
17:25 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken en vertalers die tolken en vertalen voor ggz-instellingen en hun patiënten. Gedacht kan worden aan tolken die tijdens gesprekken tussen behandelaar en patiënt tolken enerzijds. Anderzijds dienen ook tolken die tolken in het kader van juridische procedures kennis te hebben van deze materie zoals in letselschadezaken, uitkeringszaken, gedwongen opnames, strafzaken etc.

Bij vertalers gaat het om vertalers die stukken dienen te vertalen afkomstig van de ggz zoals diagnoses, behandelplannen, rapporten, medische dossiers, informatiemateriaal, literatuur etc. Deze vertalingen kunnen ook worden gemaakt ten behoeve van bijvoorbeeld de advocatuur, rechterlijke macht, letselschadepraktijk etc.

Het accent van deze cursus ligt op de interactie tussen behandelaar en patiënten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA-regio). De cursus is ook geschikt voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in andere talen dan de MONA-talen omdat de nadruk ligt op de overdracht van kennis over de Nederlandse ggz en daarin gebezigde ziektebeelden, diagnoses, behandelmethoden en terminologie.

Werkwijze

Dit webinar volgt u live van 10:00 uur tot 17:25 uur met vier pauzes van tien minuten en een lunchpauze van 45 minuten. Ter voorbereiding wordt u gevraagd om een huiswerkopdracht te maken. De tolken en vertalers Arabisch wordt naderhand een terminologielijst toegezonden met alle psychiatrische stoornissen vertaald naar het Arabisch (standaard).

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding van de huiswerkopdracht ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie na het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Naïma el Hannouche is psycholoog en heeft ruim dertien jaar ervaring in de ggz. Zij is breed georiënteerd en dat heeft ertoe geleid dat zij in de verschillende lagen binnen de ggz ervaring heeft opgedaan: van specialistische ggz, basis-ggz en eerstelijns-ggz tot ggz-preventie.

Naast individuele behandelingen en begeleidingstrajecten heeft zij de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het werken met groepen. Naïma begeleidde als trainer en coach diverse groepstrainingen en verzorgde daarnaast op regelmatige basis (bij)scholing voor professionals op het gebied van psychopathologie, motiverende gespreksvoering en cultuursensitief werken.

Naïma studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht waar zij in 2006 afstudeerde in de richting klinische psychologie en interculturele psychologie. In de jaren na haar afstuderen werkte zij voornamelijk met volwassen cliënten. De laatste vijf jaar heeft haar werkveld zich verplaatst naar de jeugd-ggz.

Momenteel werkt Naïma als kinder- en jeugdpsycholoog voor i-psy, de specialist op het gebied van interculturele psychiatrie. Vanwege de achtergrond van haar cliënten werkt Naïma geregeld samen met tolken, zowel in de rol van psycholoog als trainer.

Beoordeling

Klik hier voor de beoordeling van deze cursus door cursisten.

Live Webinar samenvatting

1997PE
Live WebinarTolken en vertalen in de ggz (live webinar)
Datum19 juni 2021
Tijd10:00 – 17:25 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 199,- (excl. 21% btw)
PE-punten7 (6 contacturen, 4 pagina's huiswerkopdracht)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,1
Organisatie8,9
 • Deel dit bericht via: