live webinar:

Islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers (live webinar)

Als tolk of vertaler in het strafrecht is kennis van het vreemdtalige strafrecht van onmisbare waarde. Om een adequate vertaalslag te kunnen maken naar de Nederlandse strafrechtterminologie is deze achtergrondkennis en kennis van de vreemdtalige terminologie onontbeerlijk.

In deze cursus staat het klassieke islamitische strafrecht centraal dat deels of grotendeels, theoretisch of praktisch, wordt toegepast in islamitische landen zoals Saoedie-Arabië, Jemen, Libië, Soedan, Iran, Noord-Nigeria, Pakistan en Afghanistan. Deze cursus is dan ook in het bijzonder gericht op tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen van het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika (Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch etc.) en die gespecialiseerd zijn of willen zijn in strafzaken.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verwerving van de kennis over het vreemdtalige strafrecht om zo een adequate vertaalslag te kunnen maken van het culturele referentiekader van cliënten uit het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika naar de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste aspecten van het islamitische strafrechtelijke systeem waarbij tevens wordt voortgeborduurd op de reeds opgedane kennis over dit vreemdtalige strafrecht in het kader van het verkrijgen van de specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’. Er zal tevens aandacht zijn voor belangrijke beginselen van het islamitische strafrechtsysteem en de bijbehorende terminologie mede met het oog op tolken en vertalers die nog geen specialisatie hebben verkregen.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Inhoud

De cursus behandelt het klassieke islamitische strafrecht in volle omvang waarbij steeds wordt gekeken naar de verhouding tot het Nederlandse strafrecht.

Daarbij zullen de volgende vragen in elk geval aan de orde komen:

 • Wat zijn de bronnen van het islamitische strafrecht?
 • Hoe worden strafrechtelijke regels afgeleid uit de islamitische bronnen?
 • Wat is de verhouding tussen klassiek islamitisch strafrecht en het strafrecht van islamitische landen?
 • Welke doelen kent het islamitische strafrecht?
 • Hoe verhouden de doelen van het islamitische strafrecht zich tot de doelen van het Nederlandse strafrecht?
 • Wie of welke instantie is belast met de vervolging in het islamitische strafrecht?
 • Hoe verhoudt het Nederlandse vervolgingsmonopolie zich tot het vervolgingsrecht binnen het islamitische strafrecht?
 • Wie kunnen worden vervolgd en voor welke feiten?
 • Welke rechters zijn er in het islamitische strafrecht en wat zijn hun taken en bevoegdheden?
 • Welke rechtsbedienaren kennen we in het islamitische strafrecht die we in het Nederlandse strafrecht niet kennen?
 • Wat is de plaats van de getuige binnen het islamitische strafrecht?
 • Welke bewijsmiddelen zijn toegestaan in het islamitische strafrecht?
 • Hoe verhoudt het islamitische bewijsrecht zich tot het Nederlandse strafrechtelijke bewijsrecht?
 • Welke straffen kunnen worden opgelegd in het islamitische strafrecht en wat zijn de voorwaarden?
 • Welke maatregelen kent het islamitische strafrecht en wanneer worden die opgelegd?
 • Welke bijkomende straffen kent het islamitische strafrecht en wanneer worden die opgelegd?
 • Wanneer is strafuitsluiting aan de orde in het islamitische strafrecht?
 • Wanneer is strafverhoging aan de orde in het islamitische strafrecht?
 • Wanneer is strafvermindering aan de orde in het islamitische strafrecht?
 • Kent het islamitische strafrecht een deelnemingsregeling en wat houdt deze in?
 • Kent het islamitische strafrecht een samenloopregeling en wat houdt deze in?
 • Welke rechtsmiddelen zijn er in het islamitische strafrecht?
 • Wat zijn qisâs-misdrijven?
 • Welke qisâs-misdrijven kent het islamitische strafrecht?
 • Wat zijn de regels omtrent straffen in geval van een qisâs-misdrijf?
 • Wat zijn de specifieke bewijsregels in geval van een qisâs-misdrijf?
 • Wat zijn hudûd-misdrijven?
 • Welke hudûd-misdrijven kent het islamitische strafrecht?
 • Wat zijn de regels omtrent straffen in geval van een hudûd-misdrijf?
 • Wat zijn de specifieke bewijsregels in geval van een hudûd-misdrijf?
 • Wat zijn ta‘zîr-misdrijven?
 • Welke ta‘zîr-misdrijven kent het islamitische recht?
 • Wat zijn de regels omtrent straffen in geval van een ta‘zîr-misdrijf?
 • Wat zijn de specifieke bewijsregels in geval van een ta‘zîr-misdrijf?
 • Wat zijn siyâsa-misdrijven?
 • Welke siyâsa-misdrijven kent het islamitische recht?
 • Wat zijn de regels omtrent straffen in geval van een siyâsa-misdrijf?
 • Wat zijn de specifieke bewijsregels in geval van een siyâsa-misdrijf?

Programma

10:00 uur Bronnen en doelen
11:30 uur Pauze
11:40 uur Vervolging en berechting
13:00 uur Lunch
13:55 uur Straffen en maatregelen
14:40 uur Pauze
14:50 uur Qisâs en hudûd-misdrijven
15:50 uur Pauze
16:00 uur Ta‘zîr- en siyâsa-misdrijven 
17:25 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen van het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika (Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch etc.) en die een strafrechtspecialisatie op hun naam hebben staan of dat zouden willen.

Deze cursus leidt niet tot het verkrijgen van de specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Doel

Het doel van deze cursus is om kennis over te dragen over het klassieke islamitische strafrecht om meer begrip te kunnen krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse strafrechtsysteem enerzijds en het strafrechtstelsel van diverse islamitische landen anderzijds.

Deze achtergrondkennis is met name van belang voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in het strafrecht en regelmatig te maken hebben met strafrechtelijke context en terminologie.

MONA Academy: Specialist strafrecht

Deze cursus maakt deel uit van het MONA Academy-programma Specialisatie strafrecht. Tolken en vertalers die de volgende cursussen hebben gevolgd, ontvangen het certificaat Specialist strafrecht:

 1. Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers of Strafrecht voor tolken en vertalers
 2. Verdieping formeel strafrecht voor tolken en vertalers of Strafprocesrecht voor tolken en vertalers
 3. Islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 17:25 uur online het webinar volgt met vier pauzes van tien minuten en een lunchpauze van 55 minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentaties na het webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor het webinar per e-mail toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u ook een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Jamal el Hannouche heeft de rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarvoor heeft hij de master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor intensief beziggehouden met het familierecht en strafrecht. Daarna heeft Jamal besloten om een eigen advocatenpraktijk op te zetten onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche.

Jamal is docent vaardigheden voor de Beroepsopleiding Advocaten. Daarnaast doceert Jamal over het Marokkaanse, islamitische en Nederlandse familierecht en het Arabische, islamitische en Nederlandse strafrecht. Deze cursussen zijn gericht op de permanente opleiding van advocaten, mediators en notarissen enerzijds en tolken en vertalers anderzijds. Tot slot is Jamal intervisiebegeleider voor advocaten, tolken en vertalers.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Beoordeling

Interessante inhoud aan de hand van voorbeelden, actualiteit en goede presentatietechnieken.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers – 28 december 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
NIJMEGEN
Sterke punten: interactiviteit en humor.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers – 28 december 2019
Vertaler Nederlands-Arabisch (Standaard)
LEIDEN
Sterke punten: aardige en rustige leraar.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers – 28 december 2019
Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
ENSCHEDE
Sterke punt is voor mij dat ik meer kennis heb vergaard over de islamitische wetgeving.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers – 28 december 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
HENGELO
Sterke punten: organisatie en relevantie.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers – 28 december 2019
Tolk Nederlands-Farsi (Iran)
GELDERMALSEN
Sterke punten: inhoudelijke kennis en presentatie van de docent en de lunch.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers – 28 december 2019
Vertaler Farsi (Iran)-Nederlands
AMSTERDAM
Sterke punten: combinatie Nederlands en Arabisch.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers – 28 december 2019
Vertaler Arabisch (Standaard)-Nederlands
ALKMAAR
Heel uitgebreide informatie over islamitisch strafrecht.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers – 28 december 2019
Tolk Nederlands-Dari – 28 december 2019
LEIDEN

Live Webinar samenvatting

19910PE
Live WebinarIslamitisch strafrecht voor tolken en vertalers (live webinar)
Datum25 september 2021
Tijd10:00 – 17:25 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 199,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent8,3
Organisatie8,5
 • Deel dit bericht via: