cursus:

Islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers

Als tolk of vertaler in het strafrecht is kennis van het vreemdtalige strafrecht van onmisbare waarde. Om een adequate vertaalslag te kunnen maken naar de Nederlandse strafrechtterminologie is deze achtergrondkennis en kennis van de vreemdtalige terminologie onontbeerlijk.

In deze cursus staat het klassieke islamitische strafrecht centraal dat deels of grotendeels, theoretisch of praktisch, wordt toegepast in islamitische landen zoals Saoedie-Arabië, Jemen, Libië, Soedan, Iran, Noord-Nigeria, Pakistan en Afghanistan. Deze cursus is dan ook in het bijzonder gericht op tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen van het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika (Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch etc.) en die gespecialiseerd zijn of willen zijn in strafzaken.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verwerving van de kennis over het vreemdtalige strafrecht om zo een adequate vertaalslag te kunnen maken van het culturele referentiekader van cliënten uit het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika naar de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste aspecten van het islamitische strafrechtelijke systeem waarbij tevens wordt voortgeborduurd op de reeds opgedane kennis over dit vreemdtalige strafrecht in het kader van het verkrijgen van de specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’. Er zal tevens aandacht zijn voor belangrijke beginselen van het islamitische strafrechtsysteem en de bijbehorende terminologie mede met het oog op tolken en vertalers die nog geen specialisatie hebben verkregen.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Inhoud

De cursus behandelt het klassieke islamitische strafrecht in volle omvang waarbij steeds wordt gekeken naar de verhouding tot het Nederlandse strafrecht.

Daarbij zullen de volgende vragen in elk geval aan de orde komen:

 • Wat zijn de bronnen van het islamitische strafrecht?
 • Hoe worden strafrechtelijke regels afgeleid uit de islamitische bronnen?
 • Wat is de verhouding tussen klassiek islamitisch strafrecht en het strafrecht van islamitische landen?
 • Welke doelen kent het islamitische strafrecht?
 • Hoe verhouden de doelen van het islamitische strafrecht zich tot de doelen van het Nederlandse strafrecht?
 • Wie of welke instantie is belast met de vervolging in het islamitische strafrecht?
 • Hoe verhoudt het Nederlandse vervolgingsmonopolie zich tot het vervolgingsrecht binnen het islamitische strafrecht?
 • Wie kunnen worden vervolgd en voor welke feiten?
 • Welke rechters zijn er in het islamitische strafrecht en wat zijn hun taken en bevoegdheden?
 • Welke rechtsbedienaren kennen we in het islamitische strafrecht die we in het Nederlandse strafrecht niet kennen?
 • Wat is de plaats van de getuige binnen het islamitische strafrecht?
 • Welke bewijsmiddelen zijn toegestaan in het islamitische strafrecht?
 • Hoe verhoudt het islamitische bewijsrecht zich tot het Nederlandse strafrechtelijke bewijsrecht?
 • Welke straffen kunnen worden opgelegd in het islamitische strafrecht en wat zijn de voorwaarden?
 • Welke maatregelen kent het islamitische strafrecht en wanneer worden die opgelegd?
 • Welke bijkomende straffen kent het islamitische strafrecht en wanneer worden die opgelegd?
 • Wanneer is strafuitsluiting aan de orde in het islamitische strafrecht?
 • Wanneer is strafverhoging aan de orde in het islamitische strafrecht?
 • Wanneer is strafvermindering aan de orde in het islamitische strafrecht?
 • Kent het islamitische strafrecht een deelnemingsregeling en wat houdt deze in?
 • Kent het islamitische strafrecht een samenloopregeling en wat houdt deze in?
 • Welke rechtsmiddelen zijn er in het islamitische strafrecht?
 • Wat zijn qisâs-misdrijven?
 • Welke qisâs-misdrijven kent het islamitische strafrecht?
 • Wat zijn de regels omtrent straffen in geval van een qisâs-misdrijf?
 • Wat zijn de specifieke bewijsregels in geval van een qisâs-misdrijf?
 • Wat zijn hudûd-misdrijven?
 • Welke hudûd-misdrijven kent het islamitische strafrecht?
 • Wat zijn de regels omtrent straffen in geval van een hudûd-misdrijf?
 • Wat zijn de specifieke bewijsregels in geval van een hudûd-misdrijf?
 • Wat zijn ta‘zîr-misdrijven?
 • Welke ta‘zîr-misdrijven kent het islamitische recht?
 • Wat zijn de regels omtrent straffen in geval van een ta‘zîr-misdrijf?
 • Wat zijn de specifieke bewijsregels in geval van een ta‘zîr-misdrijf?
 • Wat zijn siyâsa-misdrijven?
 • Welke siyâsa-misdrijven kent het islamitische recht?
 • Wat zijn de regels omtrent straffen in geval van een siyâsa-misdrijf?
 • Wat zijn de specifieke bewijsregels in geval van een siyâsa-misdrijf?

Programma

09:30 uur Inloop met koffie en thee
10:00 uur Bronnen en doelen
11:30 uur Pauze
11:40 uur Vervolging en berechting
13:00 uur Lunch
13:45 uur Straffen en maatregelen
14:40 uur Pauze
14:50 uur Qisâs en hudûd-misdrijven
15:50 uur Pauze
16:00 uur Ta‘zîr- en siyâsa-misdrijven 
17:00 uur Kennisquiz

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen van het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika (Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch etc.) en die een strafrechtspecialisatie op hun naam hebben staan of dat zouden willen.

Deze cursus leidt niet tot het verkrijgen van de specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Doel

Het doel van deze cursus is om kennis over te dragen over het klassieke islamitische strafrecht om meer begrip te kunnen krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse strafrechtsysteem enerzijds en het strafrechtstelsel van diverse islamitische landen anderzijds.

Deze achtergrondkennis is met name van belang voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in het strafrecht en regelmatig te maken hebben met strafrechtelijke context en terminologie.

MONA Academy: Specialist strafrecht

Deze cursus maakt deel uit van het MONA Academy-programma Specialisatie strafrecht. Tolken en vertalers die de volgende cursussen hebben gevolgd, ontvangen het certificaat Specialist strafrecht:

 1. Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers of Strafrecht voor tolken en vertalers
 2. Verdieping formeel strafrecht voor tolken en vertalers of Strafprocesrecht voor tolken en vertalers
 3. Islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

Werkwijze

De cursus bestaat uit een face-to-face-bijeenkomst van 10:00 uur tot 17:25 uur. Ter voorbereiding hierop ontvangt u een digitale reader met het nodige leesmateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens de cursus kan behandelen.

Tijdens de cursusdag krijgt u de presentatie in afgedrukte vorm uitgereikt. De reader wordt niet in afgedrukte vorm uitgereikt in verband met het milieu.

Aan het eind van de studiedag doet u een kennisquiz om na te gaan in hoeverre u de stof heeft begrepen en waar nodig geeft de docent aanvullende toelichting. U krijg de presentatie van de docent na de studiedag per e-mail toegezonden evenals het certificaat.

Docent

Jamal el Hannouche heeft de rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarvoor heeft hij de master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid. Al tijdens zijn studie heeft hij de nodige ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij onder meer de Wetwinkel Amsterdam en de Rechtswinkel Migranten. Ook heeft hij tijdens zijn studie een eigen juridisch adviesbureau opgericht.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op met name het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor intensief  beziggehouden met het familierecht, letselschaderecht en strafrecht. Daarna heeft Jamal besloten om een eigen advocatenpraktijk op te zetten onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche.

Vanwege zijn Marokkaanse/Berberse achtergrond, taalkundige opleidingen en ervaring als tolk en vertaler, bedient Jamal zijn cliënten in verschillende talen. Zo spreekt hij Berbers en (Marokkaans) Arabisch. Bovendien wordt de kennis van de Arabische taal en cultuur, het islamitisch recht en het Marokkaanse recht waar nodig op zorgvuldige wijze betrokken in de belangenbehartiging van cliënten.

Jamal geeft diverse cursussen op het grensvlak van het Arabische en islamitische recht enerzijds en het Nederlandse recht anderzijds. Deze cursussen zijn gericht op advocaten, notarissen, mediators, tolken en vertalers. Daarnaast wordt hij als Marokkaanse advocaat regelmatig gevraagd om overheidsinstanties te adviseren op het gebied van huwelijken en echtscheidingen met Marokkaanse/islamitische aspecten.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Beoordeling

Klik hier voor de beoordeling van deze cursus door cursisten.

Cursus samenvatting

22910PE
CursusIslamitisch strafrecht voor tolken en vertalers
Datum31 juli 2021
Tijd9:30 – 17:25 uur (aanvang om 10:00 uur)
LocatieHotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 229,- (excl. 21% btw) inclusief lunch (ook halal en glutenvrij)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent8,3
Organisatie8,5
 • Deel dit bericht via: