cursus:

Internationaal uitkeringsrecht voor tolken en vertalers

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is het aantal migranten explosief gegroeid de afgelopen decennia als gevolg van globalisering. Voor Nederland heeft dit ook gevolgen voor het uitgebreide sociaal zekerheidsstelsel. Deze regelgeving is namelijk complexer en internationaler geworden. Kennis van het internationaal uitkeringsrecht is dan ook onontbeerlijk wanneer u te maken krijgt met uitkeringskwesties.

In deze praktisch opgezette cursus worden de meest voorkomende internationale uitkeringskwesties behandeld. Kan een uitkering worden behouden bij vakantie of (r)emigratie en onder welke voorwaarden? Wat is de invloed van vermogen in het buitenland? Wanneer mag een geëxporteerde uitkering worden gekort? Welke uitkeringen worden op welke wijze beïnvloed door migratie? Wanneer krijgen buitenlanders in Nederland recht op een uitkering?

Inhoud

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de Nederlandse uitkeringen besproken in internationaal perspectief.

Daarbij zullen in ieder geval de volgende vragen nadrukkelijk worden beantwoord:

 • Uitkeringsrecht: wanneer bestaat recht op een bepaalde uitkering?
 • Uitsluiting uitkeringsrecht: wanneer is een recht op bepaalde uitkeringen uitgesloten?
 • Export uitkeringen: kan elke uitkering worden geëxporteerd?
 • Exportvoorwaarden uitkeringen: welke bijkomende voorwaarden gelden bij ontvangst van een uitkering in het buitenland?
 • Korting uitkering: mag een uitkering in het buitenland gekort worden?
 • Uitkering op vakantie: wanneer brengt een buitenlandse vakantie de uitkering in gevaar?
 • Uitkering en overlijden: wat gebeurt er met een uitkering bij een overlijden in het buitenland?
 • Uitkering en informatieplicht: welke informatieverplichtingen gelden voor welke uitkering?
 • Schending informatieplicht: wat gebeurt er bij schending van de informatieverplichting?
 • Uitkering en andere wijzigingen: dienen alle wijzigingen in het buitenland aan de uitkeringsinstantie te worden doorgegeven?
 • Keuring WIA buiten Nederland: hoe werkt de (her)keuring voor een WIA-uitkering in het buitenland?
 • Buitenlanders en bijstand: hebben buitenlanders altijd recht op een bijstandsuitkering?
 • Buitenlands vermogen: is opgave van vermogen in het buitenland altijd verplicht?
 • AOW-hiaat: wat houdt een AOW-hiaat voor migranten in, hoe kan dit worden voorkomen of geheeld?
 • Anw-uitkering bij bigamie: dient een Anw-uitkering gedeeld te worden met andere partners en/of kinderen van dezelfde overleden persoon?
 • Voorwaarden remigratiewet: wanneer kan gebruik worden gemaakt van de remigratieregeling?
 • Inkomsten en uitkering: hebben (buitenlandse) inkomsten altijd invloed op de hoogte van bepaalde uitkeringen?
 • De volgende uitkeringen passeren de revue: bijstand (Participatiewet), IOAW, IOW, IOAZ, TW (Toeslagenwet), Wajong, Wlz, AOW (pensioen), Anw (nabestaandenuitkering), AKW (kinderbijslag), WIA (arbeidsongeschiktheidsuitkering), WW (werkloosheidsuitkering), ZW (ziektewetuitkering).

Programma

09:30 uur Inloop met koffie en thee
10:00 uur Recht op een Nederlandse uitkering in het buitenland
10:45 uur Pauze
10:55 uur Problemen rondom een Nederlandse uitkering in het buitenland
11:45 uur Pauze
11:55 uur Rechten van een uitkeringsgerechtigde in het buitenland
12:45 uur Lunch
13:30 uur Problemen rondom een uitkeringsgerechtigde in het buitenland
14:40 uur Pauze
14:50 uur Rechten van een buitenlandse uitkeringsgerechtigde in Nederland
15:50 uur Pauze
16:00 uur Problemen rondom een buitenlandse uitkeringsgerechtigde in Nederland
17:00 uur Evaluatie

Doelgroep

De cursus richt zich op zowel tolken als vertalers die te maken hebben of krijgen met het internationale sociale zekerheidsrecht (in de volksmond: uitkeringsrecht).

Deze internationale uitkeringspraktijk wordt steeds groter en complexer met steeds meer nieuwe wetgeving. Dat betekent dat er steeds meer zaken zijn op dit gebied en dus ook steeds meer zittingen waar getolkt moet worden en ook steeds meer documenten die in dit kader vertaald moeten worden.

Het is belangrijk voor tolken en vertalers om niet alleen te weten hoe alle verschillende uitkeringen onderscheiden dienen te worden in zijn algemeenheid maar ook hoe ze uitwerken in de internationale uitkeringspraktijk waarin tolken en vertalers opereren.

Op dit gebied bestaan er vrij weinig compacte cursussen die alle belangrijke uitkeringen bij elkaar behandelen specifiek gericht op de internationale praktijk waarbij Nederlanders een Nederlandse uitkeringen ontvangen of willen ontvangen in het buitenland of vreemdelingen een Nederlandse uitkering in Nederland ontvangen of willen ontvangen en alles wat daar bij kan komen kijken.

Leerdoelen

De leerdoelen voor cursisten zijn drieledig:

 1. kennis opdoen over het internationale uitkeringsrecht;
 2. bekend raken met vertaalproblematiek rondom het uitkeringsrecht;
 3. vaardigheden aanleren met betrekking toot het opzoeken van vertalingen van Nederlandse uitkeringsterminologie.

Docent

Jamal el Hannouche heeft de rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarvoor heeft hij de master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid. Al tijdens zijn studie heeft hij de nodige ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij onder meer de Wetwinkel Amsterdam en de Rechtswinkel Migranten. Ook heeft hij tijdens zijn studie een eigen juridisch adviesbureau opgericht.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op met name het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich toegelegd op het familierecht, uitkeringsrecht, letselschaderecht en strafrecht en heeft hij zijn eigen advocatenpraktijk opgezet.

Vanwege zijn Marokkaanse/Berberse achtergrond, taalkundige opleidingen en ervaring als tolk en vertaler, bedient Jamal zijn cliënten in verschillende talen. Zo spreekt hij Berbers en (Marokkaans) Arabisch. Bovendien wordt de kennis van de Arabische taal en cultuur, het islamitisch recht en het Marokkaanse recht waar nodig op zorgvuldige wijze betrokken in de belangenbehartiging van cliënten.

Jamal geeft diverse cursussen op het grensvlak van het Arabische en islamitische recht enerzijds en het Nederlandse recht anderzijds. Deze cursussen zijn gericht op advocaten, notarissen, mediators, tolken en vertalers. Daarnaast wordt hij als Marokkaanse advocaat regelmatig gevraagd om overheidsinstanties te adviseren op het gebied van huwelijken en echtscheidingen met Marokkaanse/islamitische aspecten.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Werkwijze

De cursus bestaat uit een face-to-face-bijeenkomst van 10:00 uur tot 17:00 uur. Ter voorbereiding hierop ontvangt u een digitale reader met het nodige leesmateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens de cursus kan behandelen.

Tijdens de cursusdag krijgt u de presentatie in afgedrukte vorm uitgereikt. De reader wordt niet in afgedrukte vorm uitgereikt in verband met het milieu.

Aan het eind van de studiedag doet u een kennisquiz om na te gaan in hoeverre u de stof heeft begrepen en waar nodig geeft de docent aanvullende toelichting. U krijg de presentatie van de docent na de studiedag per e-mail toegezonden evenals het certificaat.

Beoordeling

Klik hier voor de beoordeling van deze cursus door cursisten.

Cursus samenvatting

24910PE
CursusInternationaal uitkeringsrecht voor tolken en vertalers
Datum12 september 2020
Tijd9:30 – 17:25 uur (aanvang om 10:00 uur)
LocatieHotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
AanmeldenRegistratie is gesloten(Vol)
Docent
Prijs€ 249,- (excl. 21% btw) inclusief lunch (ook halal en glutenvrij)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent8,9
Organisatie9,0
 • Deel dit bericht via: