live webinar:

Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar)

Een stel woont samen maar zowel de man als de vrouw ontvangen een uitkering voor een alleenstaande van de gemeente. Een persoon werkt zwart en ontvangt daarnaast een uitkering van het UWV dat niets weet van de zwarte inkomsten. Een pensioengerechtigde met een AOW-uitkering ontvangt een aanvulling vanuit de bijstand in de vorm van een AIO-uitkering maar heeft een vakantiewoning in het buitenland. Dit zijn zo maar wat voorbeelden uit de praktijk die veelvuldig de basis vormen voor een onderzoek van de uitkeringsinstantie en uiteindelijk tot de oplegging van sancties zoals boetes.

In deze cursus leert u hoe de bevoegdheden zijn geregeld van bestuursorganen zoals de gemeente, het UWV en de SVB. Op welke wijze mogen of moeten deze overheidsinstanties toezicht houden op de regels uit het uitkeringsrecht, wanneer hebben zij het recht om handhavend op te treden en wat houdt dat optreden in? Daarnaast kijken we wanneer sprake is van uitkeringsfraude en welke sancties daarop kunnen volgen zoals korting op de uitkering, intrekking en terugvordering van de uitkering en bestuurlijke boetes. We zullen tot slot uitgebreid stilstaan bij praktijkvoorbeelden van uitkeringsfraude waarin een bijzondere rol is weggelegd voor de tolk of vertaler.

Als tolk of vertaler kunt u namelijk in alle fasen betrokken worden als het gaat om uitkeringsfraude. Zo begint een onderzoek vaak met een gesprek met een sociaal rechercheur. Dit gesprek dient regelmatig plaats te vinden met iemand die een andere taal dan het Nederlands spreekt waardoor een tolk een vaak cruciale rol speelt in de communicatie tussen uitvoeringsorganisatie en uitkeringsgerechtigde. Ook de vertaler is vaak van grote betekenis in onderzoeken naar sociale zekerheidsfraude. Zo dienen regelmatig stukken uit het buitenland vertaald te worden naar het Nederlands om te achterhalen of een uitkeringsgerechtigde inkomsten uit of vermogen in het buitenland heeft.

Voor een nauwkeurige en consistente overdracht van en naar het Nederlands is begrip van deze materie van belang. Om te begrijpen hoe uitkeringsfraude uitpakt in de praktijk is het van belang om naar het wettelijk kader te kijken, de rol van de uitkeringsinstantie alsook de positie van de uitkeringsgerechtigde. Om deze theorie goed te kunnen plaatsen, is begrip van de bestaande praktijk van essentieel belang zodat we ook de tijd nemen om te kijken naar zaken waarin de tolk of vertaler een bijzondere rol heeft gespeeld, bijvoorbeeld omdat gesteld wordt dat er verkeerd getolkt of vertaald zou zijn.

Inhoud

De docent zal verschillende onderwerpen bespreken met betrekking tot uitkeringsfraude en sancties:

 • Toezicht en handhaving: hoe is het toezicht op de naleving van het uitkeringsrecht in Nederland geregeld, wat is de rol van de uitvoeringsorganisaties, wat houdt bestuurlijke handhaving in en wat is de plaats daarvan?
 • Uitkeringsfraude: wat houdt uitkeringsfraude in, wanneer kan onwettig handelen van een uitkeringsgerechtigde worden aangemerkt als uitkeringsfraude, wat voor soort vormen van uitkeringsfraude kunnen onderscheiden worden?
 • Bestuurlijke sancties: wat is een bestuurlijke sanctie, wanneer kan deze opgelegd worden en hoe wordt de hoogte daarvan bepaald?
 • Voorbeelden uit de praktijk: hoe verloopt een uitkeringsfraudezaak in de praktijk (af), wat is daarin de rol van de tolk en/of vertaler, wat is de positie van een vertolking van een beëdigde tolk in uitkeringsfraudezaken en wat is de rol van een beëdigde vertaling in dit soort zaken?

Programma 

10:00 uur Toezicht en handhaving
11:00 uur Pauze
11:10 uur Uitkeringsfraude
12:10 uur Pauze
12:20 uur Bestuurlijke sancties
12:50 uur Voorbeelden uit de praktijk
13:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op alle tolken en vertalers die in hun werk in aanraking komen met (vermeende) fraude binnen het uitkeringsrecht ongeacht de talencombinatie waarin zij tolken of vertalen.

Gedacht kan worden aan tolken die tolken voor de uitvoeringsorganisaties in het algemeen zoals de gemeentelijke sociale diensten (GSD), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de sociale recherche, het inlichtingenbureau (IB), de Inspectie SZW in het bijzonder. Maar ook kan worden gedacht aan tolken die tolkdiensten leveren aan advocaten, rechtbanken, maatschappelijk werkers op het terrein van uitkeringen en sancties

Daarnaast kan worden gedacht aan vertalers die documenten dienen te vertalen ten behoeve van uitkeringskwesties waarin (mogelijk) sprake is van uitkeringsfraude. Gedacht kan worden aan het vertalen van rapporten van de sociale recherche, het vertalen van rechterlijke uitspraken, het vertalen van buitenlandse bewijsstukken, verslagen, adviezen en onderzoeksresultaten etc.

Tot slot is deze cursus geschikt voor zowel tolken als vertalers die nog niet met deze materie in aanraking zijn gekomen maar die hun werkveld willen verruimen.

Leerdoelen

De leerdoelen voor cursisten zijn tweeledig:

 1. Kennis van en inzicht in de regels omtrent uitkeringsfraude.
 2. Kennis en begrip van de praktijk van de uitkeringsfraude in Nederland en de rol van de tolk en vertaler daarin.

MONA Academy: Specialist uitkeringsrecht

Deze cursus maakt deel uit van het MONA Academy-programma Specialisatie uitkeringsrecht. Tolken en vertalers die de volgende cursussen hebben gevolgd, ontvangen het certificaat Specialist uitkeringsrecht:

 1. Internationaal uitkeringsrecht
 2. Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep
 3. Fraude en sancties in het uitkeringsrecht
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 13:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentaties na het webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor het webinar per e-mail toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u ook een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Jamal el Hannouche heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft hij de bachelor en master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor beziggehouden met het familierecht, letselschaderecht en strafrecht.

Jamal heeft vervolgens een eigen advocatenpraktijk opgezet onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche waarbij hij werkzaam is als advocaat (familierecht en strafrecht) en mediator. Jamal geeft daarnaast diverse cursussen op het terrein van het Nederlandse familie- en strafrecht, het Marokkaanse familierecht en het islamitische familie- en strafrecht gericht op advocaten, notarissen, mediators, tolken en vertalers.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Live Webinar samenvatting

995PE
Live WebinarFraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar)
Datum29 mei 2021
Tijd10:00 – 13:20 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 99,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
 • Deel dit bericht via: