live webinar:

Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep (live webinar)

Wanneer een burger het niet eens is met een besluit van de overheid dan kan hij daartegen stappen ondernemen. Hij kan een bezwaarprocedure starten. Nadat deze interne procedure is doorlopen, kan de burger zich vervolgens wenden tot de rechter als hij nog steeds niet tevreden is over de uitkomst daarvan. Indien nodig kan hij over het algemeen in hoger beroep en soms in cassatieberoep bij de Hoge Raad. Wanneer de zaak spoed heeft, kan de belanghebbende een voorlopige beslissing vragen bij de voorzieningenrechter.

In al deze gevallen worden de procedurele regels bepaald door de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze cursus wordt dit bestuursprocesrecht of formele bestuursrecht uitgebreid besproken. Als u als tolk of vertaler in uw praktijk betrokken bent in bestuursprocedures zoals bezwaarprocedures, beroepsprocedures, hogerberoepsprocedures en bestuursrechtelijke cassatieprocedures dan is deze unieke cursus onmisbaar voor u.

Inhoud

In deze cursus leert u hoe het systeem van het Nederlandse bestuursprocesrecht werkt, hoe veelvoorkomende bestuurszaken verlopen van begin tot eind en welke terminologie van belang is in dat kader.

Daarbij zullen in ieder geval de volgende vragen aan de orde komen:

 • Wat is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoe is deze wet opgebouwd?
 • Wat houden de kernbegrippen besluit, bestuursorgaan en belanghebbende in?
 • Wat is de betekenis en plaats van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB)?
 • Wanneer kan een bezwaarschrift ingediend worden?
 • Aan welke eisen dient een bezwaarschrift te voldoen?
 • Wat is de plaats van de hoor- en adviescommissie?
 • Wat is de rol van bezwaar- en beroepstermijnen?
 • Wat is een voorlopige voorziening en wat houdt kortsluiting in?
 • Hoe werkt het bewijsrecht volgens de Awb?
 • Hoe verloopt een zitting bij de bestuursrechter?
 • Wat is de positie en rol van getuigen en deskundigen in het bestuursprocesrecht?
 • Wanneer is beroep mogelijk?
 • Aan welke eisen dient een beroepschrift te voldoen?
 • Hoe werkt de beroepsprocedure en hoe wordt het beroep beoordeeld?
 • Wanneer is hoger beroep mogelijk?
 • Aan welke eisen dient een hogerberoepschrift te voldoen?
 • Bij welk rechtscollege dient het hoger beroep ingediend te worden?
 • Hoe werkt de hogerberoepsprocedure en hoe wordt het hoger beroep beoordeeld?
 • Wanneer is cassatieberoep mogelijk?
 • Aan welke eisen dient een cassatieberoepschrift te voldoen?
 • Hoe werkt het cassatieberoep en hoe wordt het cassatieberoep beoordeeld?
 • Wanneer worden proceskosten vergoed?
 • Wanneer is vergoeding van schade door een (onrechtmatig) overheidsbesluit mogelijk?

Programma

10:00 uur Kernbegrippen Awb: besluit, bestuursorgaan en belanghebbende
10:45 uur Pauze
10:55 uur Bezwaar en administratief beroep
11:45 uur Pauze
11:55 uur Beroep en voorlopige voorziening
12:45 uur Lunch
13:30 uur Hoger beroep en cassatieberoep
14:40 uur Pauze
14:50 uur Bewijs, getuigen en deskundigen
15:50 uur Pauze
16:00 uur Proceskosten en schadevergoeding
17:25 uur Einde

Doelgroep

De cursus richt zich op zowel tolken als vertalers die in hun werk te maken hebben of krijgen met bestuurlijke procedures: bezwaarprocedures bij overheidsinstanties (bestuursorganen), beroepsprocedures bij de rechtbanken, hogerberoepsprocedures bij gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en cassatieprocedures bij de Hoge Raad.

Gedacht kan worden aan tolken die tolken voor belanghebbenden tijdens een hoorzitting bij een bestuursorgaan zoals: gemeentes, UWV, SVB, IND, COA, Belastingdienst, Raad voor Rechtsbijstand (Bureau Wbtv), Schadefonds Geweldsmisdrijven, Waarborgfonds Motorverkeer, RDW, CBR, CJIB, DUO, CAK, KvK etc. Daarnaast kunt u denken aan het tolken in diverse procedures bij de bestuursrechtelijke rechtscolleges (rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, ABRvS, CBb en de Hoge Raad).

Verder kunt u denken aan vertalers die stukken vertalen die worden gebruikt binnen de hiervoor genoemde bestuursrechtelijke procedures zoals het vertalen van buitenlandse bewijsstukken, rapporten, vonnissen en beschikkingen ten behoeve van bestuursrechtelijke procedures in Nederland en Nederlandse bestuursrechtelijke documenten ten behoeve van buitenlandse processen, trajecten en procedures.

Leerdoelen

De leerdoelen voor cursisten zijn drieledig:

 1. kennis opdoen over het systeem van het Nederlandse bestuursprocesrecht;
 2. begrip krijgen van de wijze waarop een bestuurszaak verloopt van begin tot eind;
 3. bekend raken met de kernbegrippen en terminologie die worden gehanteerd binnen het bestuursprocesrecht.

MONA Academy: Specialist uitkeringsrecht

Deze cursus maakt deel uit van het MONA Academy-programma Specialisatie uitkeringsrecht. Tolken en vertalers die de volgende cursussen hebben gevolgd, ontvangen het certificaat Specialist uitkeringsrecht:

 1. Internationaal uitkeringsrecht
 2. Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep
 3. Fraude en sancties in het uitkeringsrecht
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 17:25 uur online het webinar volgt met vier pauzes van tien minuten en een lunchpauze van 45 minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentaties na het webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor het webinar per e-mail toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u ook een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Jamal el Hannouche heeft de rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarvoor heeft hij de master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor intensief beziggehouden met het familierecht en strafrecht. Daarna heeft Jamal besloten om een eigen advocatenpraktijk op te zetten onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche.

Jamal is docent vaardigheden voor de Beroepsopleiding Advocaten. Daarnaast doceert Jamal over het Marokkaanse, islamitische en Nederlandse familierecht en het Arabische, islamitische en Nederlandse strafrecht. Deze cursussen zijn gericht op de permanente opleiding van advocaten en mediators enerzijds en tolken en vertalers anderzijds. Tot slot is Jamal intervisiebegeleider voor advocaten, tolken en vertalers.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Live Webinar samenvatting

19910PE
Live WebinarBestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep (live webinar)
Datum26 juni 2021
Tijd10:00 – 17:25 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 199,-
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
 • Deel dit bericht via: